NGU: – Ikke problem

NGU konkluderer med at geologiske forhold ikke vil skape problem for deponi for farlig avfall på Raudsand.

RAUDSAND: Norges Geologiske Undersøkelser har gjort grunnundersøkelser på Raudsand.Foto: Øyvind Leren 

Nyheter

– Ut fra de data som foreligger nå, ser ikke NGU at geologiske forhold vil skape problem med å etablere et deponi for uorganisk farlig avfall i fjellhaller vest for den gamle jernmalmgruva ved Raudsand, heter det i NGUs konklusjon.

Grunnundersøkelser

Norges Geologiske Undersøkelser, NGU, har i samarbeid med Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller ved Raudsand.

Frigir rapport

Bergmesteren Raudsand AS frigir nå rapporten, som egentlig skulle være konfidensiell til neste år, for å imøtegå motstanderne av deponiet.

Rapporten fra NGU er en av flere rapporter som skal inngå i konsekvensutredningen (KU) som Norconsult står for, opplyser Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS.

NGU oppsummerer at det er utført geofysiske målinger fra helikopter, og tolkninger av resultatene. Det er også boret i alt fem brønner og foretatt geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser av disse.

I rapporten beskrives resultat på følgende tema: Berggrunnsgeologi inklusive en påvist ny mindre forekomst av jernmalm, bergmassekvalitet generelt og en mulig dypforvitringssone, mulige sulfider og radioaktive element i berget, grunnvannets opptreden og kvalitet, og temperaturforhold.

Tolking

I konklusjonen viser NGU blant annet til tolkingsrapport fra helikopter-undersøkelsen, der det ble fokusert på mulighetene for hittil ukjente jernmalmforekomster, mulig dypforvitringssone som kunne skape problem ved etablering av lagringshaller, sulfider som kunne forsure grunnvannet og radioaktive element som kunne påvirke arbeidsmiljø.

– I tillegg var det av interesse å studere berggrunnsgeologien og bergmassekvaliteten generelt i området samt grunnvannets opptreden og kjemi, heter det i NGUs konklusjon.