Får ikke investere i Nordøyvegen

Kommunene Haram og Sandøy får ikke støtte prosjektet slik de planla. Fylkeskommunen må dermed låne mer.

Nordøyvegen skal knytte øyene i Haram og Harøya og Finnøya i Sandøy til fastlandet. Illustrasjonen viser rundkjøring mot Hestøya. Ill: Statens vegvesen 

Nyheter

Det er fylkesutvalget som mandag skal behandle saken om kommunale bidrag til Nordøyvegen.

Både Haram og Sandøy gjorde i 2006 vedtak om at de skulle bidra med 80 millioner hver til realisering av prosjektet Nordøyvegen. Kommunene har i hovedsak satt av investeringsmidler til finansiering av prosjektet.

Nei fra departementet

I oktober ble det sendt brev til Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), hvor Møre og Romsdal fylkeskommune ba om en vurdering av om kommunene kunne bruke investeringsmidler til finansiering av et fylkeskommunalt vegprosjekt. Bakgrunnen for brevet var at eksterne kvalitetssikrere av finansieringa konkluderte med at kommunene ut fra nytt regelverk ikke kunne gjøre det de hadde vedtatt og planlagt.

Når svaret fra KMD kom, slo det fast at kommunene ikke kan regnes som eiere av en fylkesveg, og dermed ikke være et tiltak av investeringsmessig karakter for kommunen.

- Dersom kommunene gir tilskudd til Møre og Romsdal fylkeskommune sine investeringer i fylkesveg, skal dette føres i driftsregnskapet til kommunen, står det i sakspapirene til Fylkesutvalget.

Større lån

For å løse situasjonen har fylkeskommunen i møte med kommunene jobbet med løsninger for å utnytte de kommunale midlene til Nordøyvegprosjektet.

Et av alternativene var at kommunene kjøper aksjekapital i Nordøyvegen AS til overpris, og Fylkeskommunen får disse midlene etter hvert. Neste mulighet er at deler av prosjektet, som gangveg eller rør-løsninger kan tas ut og gjøres til kommunale investeringer. Etter som ingen av disse løsningene har blitt anbefalt, ligger det an til at Fylkeskommunen tar opp et større lån, som kommunene skal hjelpe til å dekke inn.

Fylkesrådmannen anbefaler den siste løsningen, og forslaget til vedtak i Fylkesutvalget er at Møre og Romsdal fylkeskommune utvider sitt låneopptak for Nordøyvegen med 160 millioner kroner, som tilsvarer 80 millioner fra hver av de to kommunene. Det må inngås avtale med Haram og Sandøy kommune om at de årlig i 30 år dekker fylkeskommunens ekstrakostnader i form av renter, avdrag og eventuelle andre lånekostnader med tilleggslånet, fordelt likt mellom de to kommunene.

Fylkesrådmannen mener vedtaket kan gjøres med hjemmel i kommunelovens paragraf 13. Kommunene må gjøre tilsvarende vedtak som fylkeskommunen, for at framdrifta til prosjektet ikke skal stoppe opp.