Lagmannsretten sier ja til sjukehusanken

Kristiansund kommune får ny behandling.

Ny runde Kristiansund-delegasjonen nådde ikke fram i Inntrøndelag tingrett. Nå får de prøve saka i Frostating lagmannsrett.  Foto: Erik Birkeland

Sjukehusrettssaka
  • 19. desember 2014 vedtok helseminister Bent Høie at fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset.
  • Vedtaket kom etter mange runder med saksutredninger. 
  • 2. juni 2015 vedtok Kristiansund kommunestyre enstemmig å saksøke Staten ved Helse Midt-Norge for å få Hjelset-vedtaket kjent ugyldig. Stevningen rommet en rekke påstander om lovbrudd og uryddighet i prosessen. 
  • Siste uke i mai 2016 gikk saka for Inntrøndelag tingrett.
  • 30. juni 2016 kom en dom som ikke ga saksøker medhold på noe punkt av betydning.
  • 6. september vedtok Kristiansund å anke denne dommen. 
Nyheter

Frostating lagmannsrett sier ja til å behandle anken fra Kristiansund kommune. Det ble klart i dag.

Dermed blir det ny «sjukehusrettssak» og ny gjennomgang av prosessen som ledet fram til beslutningen om å legge det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal til Hjelset.


Frode Alnæs: – Dommen bør være punktum

Derfor synes Kristiansunds største musiker at sjukehussaken bør være avgjort.


Ny rettssak

I et brev sendt ut onsdag, skriver lagmannsretten følgende:

«Anken over Inntrøndelag tingretts dom ... vil ikke bli nektet fremmet».

Det er forberedende dommer Sissel Finstad og to andre dommere ved Frostating lagmannsrett som har vurdert anken fra Kristiansund.

Dahl frykter ikke ny runde i retten

Molde-ordføreren tror uansett vedtaket om Hjelset blir stående.


Vurderte å nekte

Helse Midt-Norge ved regjeringsadvokat Erik Bratterud ba i høst lagmannsretten vurdere å avvise anken basert på tvistelovens paragraf 29-13. Her står det at «Anke over dom kan nektes fremmet når lagmannsretten finner der klart at anken ikke vil føre fram».

Lagmannsretten varslet Kristiansund kommune i begynnelsen av november om at de vurderte å nekte anken fremmet.

Kristiansund kommune sendte inn sine kommentarer til dette tre uker seinere. Deretter har lagmannsretten gjort sin vurdering av saka.


Setter av to millioner kroner til ankesaka

Resten dekkes av innsamlede midler.


Behandles før sommerferien?

Nå har de altså besluttet å slippe ankesaken gjennom.

I brevet som ble sendt ut til Kristiansund kommune og til Helse Midt-Norge ved regjeringsadvokaten onsdag, skriver lagdommer Sissel Finstad at de ikke gir regjeringsadvokaten medhold i å bruke tvistelovens § 29-13 annet ledd for å stoppe anken.

Det er ennå ikke satt noen dato for ankesaken. I brevet fra lagmannsretten heter det at «prosessfullmektigene vil bli kontaktet av lagmannsretten for beramming av planmøte og ankeforhandling i saken».


Her kan du lese hele sjukehusdommen

Her får du fullt innsyn i dommen og begrunnelsen for konklusjonen om at Helse Midt frifinnes på alle punkt.Anke forsinker ikke Hjelset-prosjektet

Arbeidet med å planlegge nytt sjukehus på Hjelset fortsetter for fullt


Ny informasjon?

Den opprinnelige dommen fra Inntrøndelag tingrett ga Helse Midt-Norge medhold på alle punkt av betydning.

Det er foreløpig uvisst hva som er årsaka til at Frostating lagmannsrett har besluttet å slippe anken gjennom. Allmennheten har ikke hatt innsyn i selve anken.

Hensynet til å beskytte Kristiansund kommunes interesser veier tyngre enn allmennhetens behov for innsyn i anken, var beskjeden fra Kristiansund da Romsdals Budstikke ba om innsyn i september i fjor.


Jussprofessor: – Kristiansund vil tape igjen

- Hvis man skal vinne en fotballkamp, hjelper det ikke å stå foran målet om man er på feil bane. Man må være på riktig bane. Det er ikke Kristiansund kommune.LESERINNLEGG

Panzer: Kristiansunds anke vil ikke føre fram

Tar likevel til orde for å gi ny realitetsbehandling i lagmannsretten.