Verner skog i Nesset

Skogsområde i Nesset på vernelista når regjeringa vernar 33 nye skogområder i ti fylke.

- Vi skal nå Stortingets mål om 10 prosent skogvern gjennom vern av offentlig skog og frivillig vern av privat skog. Nå har vi tatt et nytt steg for å komme nærmere målet, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fakta om skogen som vernes

 

 

 

  • * Regjeringen verner 33 skogområder i ti ulike fylker. Det er stor variasjon, fra gammelskog, blandingsskog og lavtliggende granskog til kystfuruskog, bekkekløfter og våtmarker.
  • * Mange av områdene er små, men verneverdien anses likevel som høy fordi de omfatter sjeldne og truede arter og naturtyper.
  • * Kommunene som omfattes av vernet i denne omgang er Rissa, Leksvik, Oppdal, Midtre Gauldal, Hitra, Osen, Nesset, Tynset kommune, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Eidskog, Åsnes, Grue, Elverum, Marker, Hof, Holmestrand, Sigdal, Notodden, Kongsberg, Tinn, Bø i Telemark, Fyresdal, Tokke, Vinje, Drangedal, Gjerstad, Åmli, Froland, Vennesla, Flekkefjord, Kvinesdal, Marnardal, Kristiansand og Suldal.
Nyheter

- Prestaksla naturreservat blir no utvida med om lag 480 dekar - dermed vert eit verdfullt skogområde i Nesset verna, seier seniorrådgjevar Ola Betten hos Fylkesmannen i ei pressemelding.

Naturmangfald

- Dette er eit viktig tiltak for å ta vare på naturmangfaldet i skogsnaturen vår, seier Betten.

Prestaksla ligg mellom Bugge og Nesset Prestegard. Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit tilnærma urørt naturområde av stor verdi for det biologiske mangfaldet. Høgdeforskjellane fører til eit stort mangfald av arter. Nedst er det artsrik lågurtskog, rike hasselkratt og annan edellauvskog med alm og ask. I midtre delar er det gammal skog med furu, osp og bjørk, med store mengder daud ved. Øvst dominerer bjørka.

Frivillig vern viktig

Stortinget har vedteke at 10 % av skogen skal vernast, og Prestaksla naturreservat er eit resultat av satsinga på frivillig vern. Interesserte skogeigarar kan tilby vern av skogen sin, og dersom denne har høge nok naturkvalitetar, kan dette resultere i nye naturreservat. Det blir forhandla fram ei erstatning for tapte inntekter.

Skogeigarforeininga Allskog har ein sentral rolle i arbeidet med frivillig skogvern, og det er dei som har fått fram tilboda om vern av Prestaksla naturreservat. «Fylkesmannen er godt nøgd med arbeidet som Allskog gjer» seier Ola Betten, og legg til at det vert arbeidd med fleire andre tilbod om frivillig skogvern.

55 kvadratkilometer

Nasjonalt er det til sammen snakk om et areal på 55 kvadratkilometer. Men målet om 10 prosent skogvern er fortsatt langt unna.

– Vi skal nå Stortingets mål om 10 prosent skogvern gjennom vern av offentlig skog og frivillig vern av privat skog. Nå har vi tatt et nytt steg for å komme nærmere målet, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I og med vedtaket øker norsk skogvern fra nær 2,95 prosent til om lag 3 prosent av den produktive skogen i landet. Av de totalt 55 kvadratkilometerne som vernes, er om lag 44 produktiv skog.

Frivillig vern

Noe av skogen er offentlig eller eid av Opplysningsvesenets fond, men det meste er privateid skog som vernes frivillig, ved at grunneierne tilbyr vern mot erstatning fra staten.

– Det frivillige skogvernet fungerer godt og er et konstruktivt samarbeid, sier Rigmor Andersen Eide (KrF).

– Ordningen med frivillig vern er svært viktig og demper vernekonflikter. At den er populær blant skogeiere viser at dette er en verneordning som også respekterer privat eiendomsrett, tilføyer Frps Jan-Henrik Fredriksen.

Trua arter

Hensikten med å verne skog er å sikre truede arter og sjeldne skogtyper, som Norge har stor variasjon av.

– Skogen inneholder det største mangfoldet av arter i Norge, og nesten halvparten av de truede artene våre lever i skogen. Skogvernet har så langt ikke stått i forhold til verdien av det biologiske mangfoldet, og det er derfor svært gledelig at Stortingets vedtatte mål begynner å gi resultater, sier energi- og klimakomiteens leder Ola Elvestuen (V).

Klimaminister Vidar Helgesen framholder at norsk skogvern faktisk bidrar til at globale mål for biologisk mangfold kan nås. Han skal selv til Mexico i desember, der det skal holdes partsmøte for FN-konvensjonen om biologisk mangfold.