Får utvide steinbruddet

Kan hente nye to millioner kubikk med stein i Årødalen.

Pukkverket: Driftsområdet sett nedenfra gir inntrykk av dimensjonene. Den nye plana øker høgda fra dagens 30 til 70 meter, opplyser Jan Arild Løvik.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Planene er klare for at Molde pukkverk kan ta ut nye to millioner kubikkmeter fjell i Stokkevelta. Det tror Molde pukkverk kan rekke i drøyt 30 år.

Forslaget til reguleringsplan høstet bare godord da den var oppe i plan- og utviklingsutvalget. Vedtaket ble å sende plana ut på høring som offentlig forslag. Det skjedde uten kritiske bemerkninger, ganske ulikt tidligere strider. Det var særlig hytte- og turfolket som før framhevet ulike bruksinteresser i området.

Siden 1978

Etter kommunalt ønske startet Molde pukkverk drifta ved Stokkevelta i 1978. I 1982 overtok Romsdalsgruppen som eiere og har vært det siden. De startet første ryddesjauen da området ble regulert i 1985. I år 2000 ble området utvidet med ny plan. Ifølge Norconsult har man nå steinmasser til 4–5 års drift innenfor dagens planområde.

70 dekar

Derfor ønsker bedriften å utvide området med ytterligere 70 dekar. 43 da går til uttak av rundt to millioner kubikkmeter fjell, mens 27 da blir deponi.

– Dette anslås å gi en driftstid på vel 30 år, skriver Norconsult. Totalt regner de med at Romsdal hvert år har behov for 300.000 kubikkmeter pukk. Av dette produserer Molde pukkverk nær halvparten.

– Hvor lenge steinmassene varer avhenger av omsetningen. Masseuttaket varierer en del, vanligvis mellom 100.000 -150.000 tonn i året. Det meste vi har hatt er 167.000 tonn, det året vi leverte til fyllinga ved stadion, sier daglig leder i Molde pukkverk, Jan Arild Løvik, til RB.

– Hvor fornøyde er dere med mottakelsen den nye plana har fått?

– Den må vi være glade for. Vi har hatt ønske om å være nærmere sjøen, noe som ville gitt større marked, men vi er fornøyde der vi er. Politikerne i Molde vil skjerme kystlinja og det er vi innforstått med. Når man først åpner ett brudd, så er det også fornuftig at det fortsatt blir liggende der, sier Løvik.

Turløype

Plana betyr at turløypa til ski-, sykkel- og fotfolket må flyttes nordover. Samtidig sikres det nye området med gjerde, jordvoll og ti meter sikringssone.

– Hva sier brukerne av trimløypa til flyttingen?

– Jeg er sjøl en av dem. Særlig sykkelfolket er opptatt av løypa. Dialogen med dem og kommunen er god, sier Løvik.

Opprydding

Plana innebærer også at når anleggstida er over, skal skråninga fylles med masser slik at den maksimalt får 30 prosent helling. Politikerne roste.

– Med slik helling blir massene liggende. Vi har nok av plasser med loddrette steinvegger, som er til fare for folk og dyr, pluss at det er veldig stygt, sa Frank Sæter, Ap.