Fem fylker står for nesten all verdiskapning i sjømatnæringen