LESERINNLEGG

Eiendomsskatt

"Det er behov for å styrke konkurranseevnen og trygge norske arbeidsplasser".

Helge Orten  Foto: Olav Skjegstad

Leserinnlegg

I et leserinnlegg i RB 8. juli fremholder Bernhard Riksfjord fremdeles at jeg har endret standpunkt og «hadde en bedre forståelse av saka i 2013 enn i 2015» og viser til utplukkede sitat fra et intervju i RB i 2013. Jeg ble den gangen spurt om formuleringene i regjeringserklæringen der et av punktene er; «Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg)». Når jeg kommenterte saken den gangen, forelå det ikke noe konkrete forslag til hvordan et slikt fritak skal gjennomføres. Det var derfor ikke mulig for meg i 2013 å gi noe konkret svar på om eller i hvor stor grad dette ville få betydning for eiendomsskatten fra Ormen Lange.


LESERINNLEGG

Eigedomsskatt – standpunkt og meiningar

Bernhard Riksfjord: - Orten hadde ei mykje betre forståing av saka i 2013 enn i 2015.

 

Bakgrunnen for formuleringene er at regjeringspartiene mener det er urimelig at bedriftene skal betale eiendomsskatt av maskiner og produksjonsutstyr. Dette er en skatt som rammer mange konkurranseutsatte bedrifter også i vår region, uavhengig av om de har overskudd eller ikke. I en situasjon der det er behov for å styrke konkurranseevnen og trygge norske arbeidsplasser blir dette veldig synlig. Jeg registrerer at Riksfjord ikke tar inn over seg dette i sine vurderinger.


LESERINNLEGG

- Jeg har ikke skiftet standpunkt

Helge Orten svarer Bernhard RiksfjordLESERINNLEGG

Eigedomsskatt på verk og bruk

Bernhard Riksfjord: – Eg er overraska over den intense toppmotiverte iveren frå regjeringa i denne saka.

 

Nå foreligger det et høringsutkast til endringer av beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt på verker og bruk. Endringene vil ikke ha konsekvenser for kraftanlegg siden de har særlige regler for verdsettelse. Endringene påvirker heller ikke kommunenes rett til å skrive ut eiendomsskatt, men har betydning for beregningsgrunnlaget for det som gjelder verker og bruk. For mange kommuner vil dette ha begrenset betydning for eiendomsskattegrunnlaget, siden maskiner og produksjonsutstyr utgjør en mindre del av det totale grunnlaget. For den enkelte bedrift som skal konkurrere i et tøft marked vil det bety reduserte utgifter.

Les flere meninger her!

For store ilandføringsanlegg som Ormen Lange vil forslaget slik det foreligger bety lavere eiendomsskatt. Jeg er, som i 2013, opptatt av at vi kan beholde så mye som mulig av verdiskapingen fra Ormen Lange regionalt. Som jeg skrev i mitt forrige innlegg kan det være gode argumenter for at ilandføringsanlegg som Ormen Lange bør håndteres spesielt når det skal verdsettes etter eiendomsskatteloven (jf. vannkraftanlegg). Da må vi samtidig ta en diskusjon om hvordan slike formidable merinntekter skal fordeles og om bruken av inntektene, helt eller delvis, bør avgrenses til spesielle formål, for eksempel investeringer i infrastruktur. Det kan være en interessant diskusjon og gode innspill i den høringsfasen vi nå er inne i.