Bruktbil, MDG og Møreaksen

Harald Espeland  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Det er forunderlig at Miljøpartiet De Grønne (MDG) kan finne på å sammenligne Statens Vegvesen sitt solide arbeid med å redusere kostnader på Møreaksen med en bruktbilselger som uten grunn reduserer prisen på en bruktbil. Dette vitner om at MDG har en fullstendig mangel på respekt for den kompetansen og enorme innsatsen som fagpersonene i Statens Vegvesen setter inn for at samfunnet vårt skal få mest mulig igjen for sine investeringer.

Politiske vedtak
Når MDG på toppen av dette insinuerer konspirasjonsteorier om at Statens Vegvesen agerer på mystiske «politiske signaler» er lavmålet komplett. Nasjonal Transportplan er en stortingsmelding hvor regjeringen gir politiske signaler til Stortinget og transportetatene om hva som skal gjøres innen samferdsel. Stortinget behandler denne meldingen og gir sine politiske signaler tilbake til regjeringen. Da NTP var til behandling i Stortinget i 2017 var signalet både fra regjeringen og flertallet på Stortinget at man ønsket vesentlige kostnadsreduksjoner på veiprosjektet E39 Ålesund-Molde (Møreaksen). MDG kritiserer altså Statens Vegvesen for å følge opp signalene fra de folkevalgte. Mon tro hva MDG mener at Statens Vegvesen skulle ha gjort? Skulle de ignorere signalene fra regjeringen og Stortinget?

Beste løsningen
Statens Vegvesen har gjort en fantastisk jobb med planleggingen av E39 Ålesund-Molde (Møreaksen). De har lagt ned et stort og solid arbeid med å finne de optimale løsninger for tunneler, broer, kryss, linjeføringer m.m. Dette er et stort puslespill hvor man skal ta hensyn til fjell, vind, skipsfart, kulturminner, naturverdier, regionutvikling, næringsliv, innbyggere, lokale ønsker, regionale ønsker, nasjonale føringer m.m. På toppen av å planlegge den vedtatte traseen langs Møreaksen, har Statens Vegvesen også gjort en grundig vurdering av alternative fjordkryssinger som Romsdalsaksen og høyfrekvent fergetilbud. Konklusjonen ble som i alle andre utredninger i denne prosessen: Møreaksen er den beste løsningen.

Grundig arbeid
MDG har lenge prøvd å lage en sak av at Statens Vegvesen ikke hadde laget miljøbudsjett. Så oppdaget MDG plutselig at de tok feil og at Statens Vegvesen hadde gjort jobben sin og laget miljøbudsjett. Da snudde MDG kanonene og bruker heller innholdet i miljøbudsjettet som skyts. Dette til tross for at Statens Vegvesen har vært grundige og konservative i sine anslag. Det gjør at sannsynligheten er stor for at utslippene blir langt lavere enn estimatene. Her er mye å gå på. Statens Vegvesen har f.eks. ikke tatt høyde for at de selv er pålagt å redusere utslipp fra bygging av veier med 40 %. De har heller ikke tatt med at det satses stort på å gjøre sementproduksjon klimanøytral. Slike indirekte utslipp knyttet til byggingen av Møreaksen utgjør 3/5 av utslippene. Når kjøretøyene som skal bruke veien i tillegg blir utslippsfrie begynner MDG å få en meget dårlig sak. Miljøbudsjetter bør brukes som styringsverktøy for å redusere utslippene. MDG bruker derimot miljøbudsjetter til å hindre utvikling der hvor man er avhengig av veier.

Jernbane
Når det kommer til utslipp fra bygging av jernbane derimot – hva står det i klimarapportene til Nasjonal Transportplan om dette? Jo, det står følgende: «For jernbaneprosjektene er det ikke beregnet utslipp fra byggingen av infrastrukturen». Hva sier MDG til dette? Ingenting. De velger heller å angripe Statens Vegvesen som gjør jobben sin og som har et bevisst forhold til klimautslipp og hvordan dette skal reduseres.

Fremtiden trenger politikere som tar kompetanse, klimaet og utviklingen av regionen vår mer på alvor enn det MDG presterer.


Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen AS


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal