E39 Julbøen - Fuglset og naturverdiene

  Foto: Naturvernforbundet

Leserinnlegg

Naturvernforbundet støtter opp om protestene mot en veg i dagen mellom Mordal og Kringstadnakken og vern om Moldemarka som friluftsområde. Naturkvaliteter, naturopplevelse, landskap, flora og fauna er grunnleggende for friluftslivet.

I vår uttalelse til kommunedelplanen, har vi valgt å fokusere på naturmangfold. Vi mener at kunnskapen om naturen i området, som er lagt til grunn for konsekvensutredningen, er mangelfull. De negative konsekvensene av en veg i dagen blir lagt fram på en diffus og tendensiøs måte. Begrunnelsen er utdypet i vår uttalelse til planen som er lagt ut på nettet.

Vi mener at konsulentfirmaet ikke har lagt fram noe nytt om naturen i området. Kunnskapen som er brukt er hentet fra ulike kilder. All informasjon om blant annet hjortedyra kommer fra grunneierne, og en ornitolog på Sunnmøre er kontaktet om fuglelivet. Kommunen er kontaktet, og så er offentlige databaser med informasjon om naturen sjekket. I databasen Artskart har konsulentfirmaet funnet litt informasjon om sopp og fugler langs turvegene. Dette er informasjon som er lagt inn i databasen av naturinteresserte på tur i området. Konsulentfirmaet har ikke bidratt med en eneste artsobservasjon, kun med noen generelle beskrivelser av området.

Ett eksempel er myrene som vegen er planlagt over. Det er ikke skrevet noe om konsekvensene, og at det er et nasjonalt mål å ta var på myr på grunn av klimahensyn. Forbudet mot nydyrking av myr, er et aktuelt eksempel på et godt klimatiltak. I vår uttalelse skriver vi også om to rødlistearter som vi regner med vokser i området. Vi etterlyser også en bedre utredning av vegen sin barriereeffekt for dyrelivet.

Vi har sjekket regelverket som gjelder for konsekvensutredninger. Både forskrift og veiledere. Vi mener å kunne dokumentere en rekke avvik.

Hensikten med konsekvensutredningen er å sikre et godt beslutningsgrunnlag. Vi mener at det er nødvendig med tilleggsutredninger for natur og miljø. Dette for å sikre at de folkevalgte får et vesentlig bedre grunnlag i avveiningen mellom 2 km veg i dagen og ekstra kostnader med en lang tunell.

Til vanlig er det vegvesenet som kommenterer uttalelsene som er sendt til en kommune, og som forbereder vegsaker for de folkevalgte. Vegvesenet tok standpunkt mot en lang tunell lenge før planen ble sendt på høring. Derfor bør ikke vegvesenet få hovedansvaret for saksutredningen til de folkevalgte.

Vi kan ikke se at vegvesenet i sin planutredning har lagt FNs natur og klimamål til grunn for avveiingen og tilrådingen om en veg i dagen. Kommunen har vedtatt FNs bærekraftmål for sin virksomhet. Dette er også en grunn for at kommunen må ta hovedansvaret for saksutredningen.

Naturvernforbundet i Molde


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal