Kommunestyret er overkjørt!

Slik ble «granskning» av Sjøfronten til «grundig undersøkelse».

Sjøfronten.  Foto: Jan inge Tomren

Leserinnlegg

Den 14. mai i år bestemte kommunestyret at det skulle gjennomføres en «granskning» av Sjøfronten. Bestillingen var tydelig, og ordvalget var ikke tilfeldig. Vedtaket kom etter en grundig debatt med mange forslag. Det ble bestemt at kommunens kontrollutvalg skulle innhente tilbud og bestille leverandør av granskningen.

Kontrollutvalget tok fatt i saken allerede den 18.mai under «Sak 25» på sakslisten. Sekretariatet la frem et eget notat med sin «tolking» av kommunestyrets bestilling. I notatet anbefales det at det bestilles en «grundig undersøkelse», ikke en granskning. Ordfører Torgeir Dahl var til stede på dette møtet, noe han ifølge utvalgets sekretariat aldri har vært før. I referatet fra møtet står han oppført under «Sak 25 – Sjøfronten – oppfølging av prosess». Vedtaket ble en grundig undersøkelse, og ikke en granskning slik kommunestyret hadde bestilt.

Dette kan ikke kontrollutvalget gjøre! Det var ikke gitt fullmakt fra kommunestyret til å gjøre egne vurderinger om typen av undersøkelse. Skulle dette ha vært endret, måtte slik fullmakt ha vært gitt, eller kommunestyret måtte ha endret sitt vedtak. Det gjorde de ikke. Her har utvalget med ordføreren til stede overprøvd og tilsidesatt kommunestyrets vedtak.

I reglement for Kontrollutvalget kan man bl.a. lese:

- Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Molde kommune.

- Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller kommunale organer.

Den 2. september spør RB kontrollutvalgets leder Vigdis Fjøseid om hvorfor de så bort fra kommunestyrets bestilling og heller ba om en «grundig undersøkelse». Hun svarer:

– Vår avveining ble at en grundig undersøkelse ville være det som best oppfylte kommunestyrets ønske. Det ble kommunestyret informert om i referatsak i juni, og vi fikk ingen tilbakemelding på det.


Kontrollutvalgets leder:

Kommunestyret vedtok at sjøfronten-prosjektet skulle granskes. Slik forklarer kontrollutvalget hvorfor de nøyde seg med å bestille en undersøkelse

Både leder og nestleder i kontrollutvalget i Molde mener Sjøfronten-rapporten avdekker stor svikt i kommunens styring av prosjektet.


Kommunestyret ble «informert» ved at protokollen fra kontrollutvalgets møte ble presentert som referatsak helt på slutten av et meget langt kommunestyremøte den 18. juni. Slike referatsaker blir ikke lest, og som oftest ikke debattert. En titt på videoopptaket viser at hele saken ble ferdig behandlet på 25,8 sekunder. Ordføreren sier kun:

«Det var vel en sak om den eksterne granskningen – var ikke det i dette møtet? Da tar vi protokollen til orientering!»

Ordføreren benyttet seg altså ikke av muligheten (plikten) til å informere kommunestyret om at vedtaket i dets siste møte hadde blitt overprøvd og endret. Han koketterer også med at han liksom ikke visste hvilket møte i kontrollutvalget det gjaldt - det eneste møtet i utvalget som ordføreren har deltatt på de siste åra!

Jeg tror ikke at en «granskning» nødvendigvis ville ha gitt oss så mange flere svar. KPMG-rapporten er knusende, og den plasserer en stor del av ansvaret på kommunens egen prosjektledelse. Det er det formelle i denne saken som bør forfølges. Dette stinker, og politikerne i kommunestyret må nå kreve ordførerens redegjørelse og sette foten ned for den slags fremferd. Jeg minner om at både ordfører og rådmann i mai sto frem i RB og mente at det ikke var grunnlag for en granskning, men en gjennomgang.


Terje Tovan, Molde