LESERINNLEGG

Nei, alt var ikke bedre før

Rektor Steinar Kristoffersen  Foto: Høgskolen i Molde

Leserinnlegg

I forbindelse med studiestart ser vi hvert år innlegg i avisene som mer eller mindre mellom linjene påpeker hvordan alt var bedre før. Det hevdes at det kan gå utover studiekvaliteten. Mange peker også på det naturlige sosiale og faglige fellesskapet som ble skapt den gangen de selv ble utdannet, og som vi ser ut til å streve med å få til i dag på tross av velmente, men litt nymotens fadderuker.

I 1970 hadde 10% av befolkningen i Møre og Romsdal høyere utdanning. Ti år senere var det 17%. Bare 0,3% av kvinnene hadde fullført utdanning på dagens masternivå, og det endret seg langsomt de neste tiårene. I dag begynner vi å nærme oss en situasjon der nærmere halvparten av befolkningen i regionen har slik utdanning. Kvinneandelen av kandidater med kortere universitets- og høgskoleutdanninger er firedoblet siden 1970. For lange utdannelser er den 20-doblet (Kilde: SSB).

I 1990 var det totale studenttallet for alle universiteter og høgskoler i Sør-Trøndelag under 18 000. I dag har «gamle NTH» omtrent det tre-doble antallet studenter sammenlignet med 1990. Inkludert de fusjonerte høgskolene i Ålesund og Gjøvik har NTNU ca 40 000 studenter og 7600 ansatte (Kilde: DBH).

Vi har hatt en enorm vekst i rekrutteringen til høyere utdanning. Samfunnet har andre behov enn før, og studieprogrammene har utviklet seg underveis for å reflektere nettopp det. Vi kan ikke fortsette å utdanne kandidater med samme kompetanse nå som for forrige generasjon, eller generasjonen før det igjen. Det er en helt annen situasjon studentene møter på campus og i arbeidslivet nå, sammenlignet med for 30, 40 eller 50 år siden. Vi ser sterk sentralisering, globalisering og digitalisering av alle sider ved samfunnslivet. Mange deler av samfunnet er annerledes regulert og mindre forutsigbart.

Ros og ris av fadderarrangementene så vel som studieprogrammenes nivå og relevans er velkomne. Vi skal hele tiden arbeide med å bli bedre. Vi må sørge for at de nye studentene føler seg trygge, blir kjente med hverandre og etablerer gode relasjoner med våre ansatte på tross av at det nå er større og veldig mye bredere rekruttering til sektoren.

Det betyr ikke at dagens studenter er utilstrekkelige eller at utdanningene de får er mindre verdt enn de var for 30 år siden. Vi må bare tilpasse oss en helt annen realitet enn vi selv var utdannet til, den gang utdanning var forbeholdt et mindretall, som hadde muligheten og oppmuntringene med hjemmefra. Det er vanskelig, men vi får det til.

Dagens utdanninger er bedre tilpasset behovet hos både studentene, arbeidsgiverne og det sivile samfunnet enn om vi hadde beholdt dem uendret siden nittitallet. Mulighetene for å studere er mange ganger mer tilgjengelig, for alle som har forutsetninger og motivasjon. Det stiller også nye krav til oss som jobber i sektoren.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre studieprogrammene og gjøre dem mest mulig relevante. Vi får stadig flere og flinkere studenter av begge kjønn og med mer mangfoldig bakgrunn. Et mer homogent og privilegert studentkull trengte kanskje mindre tilrettelegging. Det kan også hende at det også da var mange som følte seg utenfor, uten at det ble fanget opp. Det var ikke bedre før, tvert imot. Vi var antageligvis ikke heller alltid mer selvstendige, kritiske og frimodige sammenlignet dagens unge, selv om det er fristende alltid å tenke det motsatte.

Med de utfordringene samfunnet står overfor, trenger vi hver eneste student vi får i 2020, til både gradsprogrammer, enkeltemner og videreutdanningene våre.Høgskolen i Molde har et kjempespennende tilbud både faglig og sosialt, også etter at fadderuka er over. Velkommen til oss!

Steinar Kristoffersen, Rektor ved Høgskolen i Molde

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal