Senterpartiet om firefelts veg

Under valgkampen 2019 var Senterpartiet i Molde tydelige i vegsaken.   Foto: PER-TORMOD NILSEN

Leserinnlegg

Romsdals Budstikke ser ut til å ha fått et inntrykk av at SP nå ønsker en firefeltsveg på Bolsønes – Kviltorp og ønsker et svar på hva vi mener om denne saken.

Etter valget forhandlet Senterpartiet med ulike parti. Vi hadde fått en stor tillitserklæring fra velgerne og ønsket å finne det styringsalternativet der vi mente at vi ville oppnå mest i form av politikk. Posisjoner var ikke en viktig del av dette, Gangstad kunne velge mellom ordførerverv eller varaordførerverv med valgresultatet i ryggen. Samtalene og forhandlingene med H, KrF og V munnet ut i en samarbeidsavtale som er godt kjent. Det foreligger ingen annen, ikke-offisiell variant av denne.

I samarbeidsavtalen står følgende: «Partene er enige om at dagens innfartsveier fra øst, Fannestrandsvegen og Frænavegen, har delvis sprengt kapasitetsgrensene, noe som medfører trafikkfarlige situasjoner, støy og støv og andre utslipp. Partiene vil ha utredet flere alternative, enklere og rimeligere løsninger.»

I Sp sitt program står følgende: «Sp vil arbeide for at E39 legges i tunnel på strekningen Fuglset - Kviltorp. Vi vil gå imot firefelts vei i dagen på denne strekningen.»

Nå behandler vi planprogrammet for E39, Bolsønes – Kviltorp. Dette skal igjen legge rammene for arbeid med reguleringsplanen for området. I hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø og i Molde formannskap var alle representerte parti enige i:

- Statens vegvesen (SVV) skal knytte til seg byplanleggerkompetanse inn i utarbeidelse av planen, og at planen skal vektlegge byutviklingen i Molde øst like tungt som trafikkavviklingen.

- Det skal utredes en redusert utbygging på strekningen mellom Bolsønes og Årø med tiltak som ombygging av lyskryss til rundkjøringer, over- og underganger, prioritering av kollektivtrafikken med for eksempel filterfelt og støyskjerming.

- Det skal gjennomføres en grundig trafikkanalyse som følge av at sykehuset flyttes til Hjelset fordi trafikkfordelingen fra øst om morgenen da kan endre seg.

Det er med andre ord nå en enstemmig enighet i hovedutvalget for slike saker og formannskapet om at det er viktig å se på alternative løsninger for området.

Videre har et flertall, som blant annet består av SP, sagt at:

- E39 mellom Fuglset og Lubbenes bør i hovedsak utvides på nordsiden slik at trerekka/alleen på strekningen kan bevares for fremtiden.

- Det må legges til rette for god sammenheng mellom boligområdene og friluftsområdene på hver sin side av veien. Et miljølokk på strekningen mellom Tøndergård til Lubbenes skal utredes.

Det må være punktet om utvidelse nordover noen har valgt å tolke som at SP nå ønsker en 4-feltsvei. Dersom SVV i sitt framlegg kommer med forslag om at deler av veien må utvides, det kan være noe ekstra i deler av området for kollektivtrafikk eller gang/sykkelløsninger el.l. mener SP at det er viktig at slike tiltak ikke skal komme i konflikt med friområdene på sørsida av veien.

SP ønsker ikke 4-feltsvei! Inntil videre har Statens vegvesen satt en stopper for drømmen om å få trafikken i tunnel. Vi tror det kan ligge gode løsninger i oppgradering av veien som ligger langs Fannestranda i dag. Dette jobber vi for i vårt samarbeid og tror vi kan gjøre en forskjell ut fra den posisjonen vi har.

Styret i Molde SP