LESERBREV

Regjeringa må skjerpe seg - klimavennlige ferger må belønnes

Det er urimelig at fergetrafikantene skal betale for overgangen til klimavennlige ferger.

– Alle parti i fylket eller på sentralt hold, bør kjenne et ansvar for å sikre best mulig økonomi for fylkeskommunen og at fylkeskommunen får igjen for sin offensive satsing på klimavennlige ferger. FOTO: OLAV SKJEGSTAD 

Leserinnlegg

Stortinget og regjeringen har satt seg djerve mål om kutt i klimautslipp. Ferger og annen sjøtransport utgjør en betydelig del av klimautslippene. Derfor bør tiltak som svarer positivt på å få redusert klimagassene bli tatt imot med åpne armer av staten. Møre og Romsdal fylkeskommune svarer på utfordringen fra staten, og har fulgt opp gjennom en offensiv satsing på klimavennlige ferger på fergestrekningene fylket har ansvaret for. Det har kostet.

Nå må staten kjenne sin besøkelsestid og premiere istedenfor å straffe det arbeidet som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort - og gjør - i omlegging fra fossilferger til klimavennlige nullutslippsferger.

Noen sier at fylkeskommunen har vært altfor offensiv, og at en burde ha ventet med satsingen til det var klart at det følger statlige penger med satsingen. Når regjeringen stadig er ute og skryter av sin satsing på grønn skipsfart eller grønn sjøtransport, bør det være en selvfølge at den samme regjeringen sørger for nødvendig stimulans til denne satsingen når noen setter dette ut i praksis. Hvis Norge skal ha sjanse til å komme i nærheten av klimamålene som er satt, må regjeringen følge opp slike satsinger som Møre og Romsdal fylkeskommune gjør.

For fylkeskommunen handler dette om å følge opp vedtak og tydelige føringer fra sentrale myndigheter om å få ned klimautslipp, og det handler om å finne penger til fylkeskommunens tjenestetilbud gjennom budsjettarbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune har naturligvis et ansvar for å drive sin virksomhet innenfor forsvarlige økonomiske rammer, og må gjøre sine prioriteringer knyttet til samferdsel, utdanning, kultur, tannhelse, næring og annet. Til dette kan en ikke uten videre regne med milde gaver. Men det er urimelig av staten å la fylkeskommunens satsing på klimavennlig fergetransport seile sin egen sjø.

Gjennom utallige møter og samtaler med regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter denne høsten, erfarer jeg en gryende forståelse av at staten må følge opp, og vil følge opp. Spørsmålet er hele tiden når. Vi kan ikke vente til statsbudsjettet 2021. Dette må skje raskt. Alle parti, uavhengig av om en er i posisjon eller opposisjon i fylket eller på sentralt hold, bør kjenne et ansvar for å sikre best mulig økonomi for fylkeskommunen og at fylkeskommunen får igjen for sin offensive satsing på klimavennlige ferger.

Pål Farstad (V), fylkespolitiker