LESERINNLEGG

Hvis Fannefjord videregående legges inn under Romsdal videregående skole, så vil det være et feiltrinn

Åpent brev fra ansatte ved Fannefjord videregående skole til fylkespolitikerne i Møre og Romsdal

SAMMENSLÅING? Fylkesrådmannen foreslår en administrativ og merkantil sammenslåing mellom Romsdal vgs. og Fannefjord vgs.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Fannefjord videregående skole tilbyr et tilrettelagt skoletilbud for elever som har så store psykiske, sosiale og emosjonelle vansker, at de ikke makter å være elever på de store ordinære videregående skolene. Vi gir undervisning i små grupper og legger stor vekt på trygghet, trivsel og tilhørighet i skolemiljøet. Vi tilpasser skoletilbudet til den enkelte elev når det gjelder fagkombinasjoner, mengde og progresjon. Vi setter kvalitetene til elevene i fokus. Skolen vår har eksistert som egen enhet i 50 år, og behovet for oss har vært sterkt økende.

Vi tar inn elever gjennom hele året, i tillegg til de som blir tatt inn gjennom det ordinære inntakssystemet. Vi vil da kunne fange opp elever i målgruppen som faller ut av videregående skoler. Vi har hatt ventelister på grunn av at det ikke er plass i enkelte grupper. Sist skoleår hadde vi elever fra 15 ulike kommuner i fylket. Skolen har tett samarbeid med støtteapparatet rundt elevene. Dette gjelder BUP, PPT, OT, barnevern, NAV, kommunal ressurstjeneste og habiliteringstjenesten etc. Personalet har høy kompetanse på psykiske vansker og tilrettelagt undervisning. Vi har også en avdeling på Knausen for elever som er innlagt på familieseksjonen BUP. Dette er en lovpålagt tjeneste som fylkeskommunen har ansvar for.

Hva fylkesrådmannen foreslår med Fannefjord videregående skole:

Fylkesrådmannen foreslår en administrativ og merkantil sammenslåing mellom Romsdal vgs. og Fannefjord vgs.

I praksis vil det si at Fannefjord videregående skole blir en avdeling under Romsdal videregående skole. Det skal gjelde fra høsten 2021.

Hva fylkespolitikerne har lovet for kommende valgperiode når det gjelder Fannefjord videregående skole:

– Det er blitt lovet at de videregående skolene skal opprettholdes i denne valgperioden

– Det er blitt lovet at de skal styrke arbeidet for psykisk helse og livsmestring i videregående opplæring. Et godt og trygt psykososialt skolemiljø, skal også gjelde for elever med særlige behov for tilrettelagt opplæring.

– Det er blitt lovet i media at kutt i økonomien ikke skal ramme de svakeste elevgruppene.

Hvorfor Fannefjord videregående skole fortsatt bør være en egen selvstendig videregående skole:

Skolen vår er unik og har som nevnt eksistert som selvstendig enhet i 50 år. Denne selvstendigheten har vært en av styrkene til skolen vår. Det har blitt gjort flere forsøk på å slå oss sammen med andre videregående skoler opp gjennom årene, men politikerne har hver gang innsett nødvendigheten av at Fannefjord videregående må være en selvstendig skole, når de har blitt kjent med elevklientell og hvordan vi driver.

Det å være selvstendig har gitt oss den friheten som vi trenger for å kunne imøtekomme elevene sine behov på best mulig måte. Det er viktig for elevgruppen vår å ha en liten selvstendig skole, med egen rektor. Elevene har alltid hatt kort vei til rektor og ledelsen på skolen vår. Noe som betyr svært mye, fordi det ofte sitter langt inne for våre elever å oppsøke overordnede. Hos oss opplever de forutsigbarhet og trygghet ved å ha denne naturlige nærheten.

Det er også viktig for ansatte å ha en rektor og ledelse som kjenner til de utfordringer vi møter i skolehverdagen vår. En grunn til at så mange elever lykkes hos oss, er det nære og gode samspillet de har med ledelsen og lærerne. Vi er en skole for hele fylket og bør derfor være uavhengig av andre skoler.

Politikerne har som nevnt lovet at skolestrukturen skal være uforandret i denne valgperioden. De har sagt at en skal styrke arbeidet med psykisk helse i videregående opplæring. Politikerne har også sagt at kutt i økonomien ikke skal gå ut over de svakeste elevgruppene. Fannefjord videregående skole er en unik skole for vår elevgruppe. Vi innehar en spesialpedagogisk kompetanse som vi har bygget opp gjennom alle disse årene.

Omstilling 2020

Det aller viktigste er at Fannefjord videregående skole får fortsette som en selvstendig videregående skole med egen rektor og egen ledelse. Det er kanskje ikke så lett å forstå nødvendigheten av dette, for en politiker som skal kutte kostnader. Hvis Fannefjord videregående blir lagt inn under Romsdal videregående skole, så vil det være et feiltrinn. Det må ikke skje.

Vi er innforstått med at også Fannefjord videregående skole må bidra med sine innsparinger – ut ifra den situasjonen som fylkeskommunen er kommet i. Fylkesrådmannen foreslår et kutt på 1.000.000 kroner. Denne innsparingen må vi kunne klare ved å gjøre endringer ved egen skole, uten at det vil gå ut over selvstendigheten og elevgruppen vår.

Gi oss fortsatt muligheten til å lykkes i skolehverdagen vår og med de elevene vi har.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal