Leserinnlegg:

Planprosess i Molde: – Partisk saksbehandling, sensur og henrettelse av ytringsfriheten

Frykter veg i hagen: Dette er den nyeste illustrasjonen av prosjektet Julsundvegen 91-93, der utbygger ikke bygger sidevegen som kan ramme naboen i nr. 89. Naboen, på sin side, har tidligere vist til at reguleringen i prosjektet åpner for en forlengelse av en sideveg som på sikt vil gå gjennom deres hage.  Foto: SKISSE: BBW AS

Leserinnlegg

Radbrekking av Julsundvegen 89 gjennom detaljregulering av Julsundvegen 91 og 93

Kommunen sendte i januar 2018 et forslag om at to villaeiendommer skulle bli til 18 «seniorboliger». «Seniorboliger»? Her kan alle kjøpe uansett alder og funksjon. Det gjelder bare å ha penger nok.

Kvaliteten på det planfaglige arbeidet og prosessen er skremmende elendig.

Områderegulering og detaljregulering

Private planforslagsstillere, Otterlei, Ringdal og Sæter, hevder de er i sin fulle rett til å legge fram et privat forslag til områderegulering. (Leserinnlgg RBnett 11.11.19).


LESERINNLEGG

– Uriktige påstander fra Bjørn Jacobsen

«I RB mandag 4. november 2019, kommer kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen med et innlegg som inneholder så graverende feil at det ikke kan stå uimotsagt.»


Ja, alle forstår at områderegulering må til om detaljreguleringen av Julsundvegen 91 og 93 i det hele tatt skal ha livets rett. Problemet for Otterlei, Ringdal og Sæter er at de ikke har mandatet til å greie ut en områderegulering. En områderegulering vil kreve bred medvirkning. Det er det ikke lagt opp til i dette planarbeidet.

Områderegulering brukes når det skal avklares viktige sammenhenger i et større område.

Slik ser saksframlegget ut til 12. november. At saka sto på sakskartet og ble utsatt også den 10. september kommer ikke fram i oversikten. Uansett er det ingen tvil om at plansaken skulle vært en detaljregulering. Omfanget av forslaget tilsier likevel områderegulering. Molde kommune kan vel neppe vedta en sak under fanen detaljregulering når planforslaget faktisk mer er en områderegulering?

Cowboy og vill vest

Slik planen er framlagt vil vi ikke kunne bruke garasjen vår, og Molde bys flotte byskog blir rasert.

Om vi i det hele tatt skulle akseptert en sanering av egen privat adkomst fra offentlig vei til eiendommen vår har vi blant annet lagt disse drøftingspunktene på bordet:

  • Klargjøring  av  vedlikehold, drift, belysning, kostnader osv vedrørende  tilkomst over Julsundvegen 91 og 93.
  • Fysisk skille mellom eiendommene, i den grad det er mulig.
  • Snuplass, drenering og asfaltering.
  • Videreføring av støyvoll østover.
  • Avretting av den nedre delen av plena som kompensatorisk tiltak.
  • Utgreiing av hvordan adkomsten vår frem til garasje/huset er tenkt i en evt. byggeperiode.

Verken Molde kommune eller private planforslagsstillere har vist noen som helst interesse for dialog om punktene over.

Om det ikke blir sanering av adkomst har vi etterspurt full avgrensning mellom eiendommene. Planforslaget derimot legger opp til fri ferdsel over vår eiendom.

Med «cowboy og vill vest» er det likevel utrolig hva som kan gå gjennom av ulike planforslag. Partisk saksbehandling, sensur og henrettelse av ytringsfriheten lammer fort spede protester fra den lille mann og kvinne.

Partisk saksbehandling

Tre ganger har rådmannen «klappet fram» planforslaget til plan- og utviklingsutvalget. Den fjerde gangen skjer tirsdag 12. november.

Ingen av gangene bærer saksframlegget preg av at det er reflektert over konsekvenser for Julsundvegen 89. Rådmannen reduserer våre innspill til å være «konflikt mellom parter». Merknadene våre til planforslaget har ligget ufullstendig ved saka to ganger i høst. Den «tredje» og første gangen var merknadene våre ikke lagt ved i det hele tatt.

Vi lurer på om våre skriftlige innspill til saka i det hele tatt er lest.

Sensur

Sensur i Molde? I vakre Rosenes By? Ja, dessverre. Uendelig trist, dog sant.

Eksemplene under skriver seg fra møter i plan- og utviklingsutvalget i

  • 23. januar 2018
  • 10. september 2019
  • 29. oktober 2019

Sensur 1:

I januar 2018 sendte plan- og utviklingsutvalget planforslaget på høring. Våre merknader var ikke vurdert i rådmannens saksframlegg, ei heller lagt ved saka.

Sensur 2:

I møtet i plan - og utviklingsutvalget 10. september 2019 presset rådmannen (kommunalsjef Heggemsnes) på for at planforslaget skulle behandles i plan- og utviklingsutvalget, «vanlig å holde seg til saklista». Etter krav fra oss vedtok et enstemmig utvalg at saken skulle utsettes da politikerne umulig kunne hatt tid til å sette seg inn i saka. Sakspapirene var sendt ut for seint og heller ikke lagt ut på den offentlige sakslista.  I ettertid vet vi også at omtrent 10-12 sider av vårt høringssvar ikke var lagt ved saka. (5-6 sider fra hovedmerknaden vår, og 5-6 sider som gjelder e-post til ordfører og en annen e-post til rådmannen)

Sensur 3:  

Møte i plan- og utviklingsutvalget 29. oktober. Saka ble trukket etter krav fra oss rett før møtet startet. Flere sider var vekke fra hovedmerknaden vi hadde levert. Det var store åpne hvite felt flere steder i dokumentet. Både «blå bokser» og ordinær svart tekst mot ordinær hvit bakgrunn var borte. E-postene til ordfører og rådmann, som også var en del av vårt høringssvar var heller ikke lagt ved.

«Teknisk feil»?

Flere sider var borte fra vår hovedmerknad på 18 sider da det var lagt fram for vedtaksmyndigheten to ganger i høst. Administrasjonen påberoper «teknisk feil». «Det må ha vært noe med skanningen». Hva har skjedd? Vi vet ikke,  men forventer et oppklarende svar.

Henrettelse av ytringsfriheten

Vi har i utallige e-poster til Molde kommune vist til en rekke lovbrudd i saksbehandlinga. Brudd på forvaltningslova og brudd på plan- og bygningslova. Det har vært brudd på mange lover. Til syvende og sist koker alt ned til å være brudd på ytringsfriheten. At merknader i en planprosess ikke blir vurdert i et saksframlegg er ikke bra.  At merknadene en gang ikke blir lagt ved sakspapirene er uten tvil ulovlig. Ytringsfriheten som ble slått fast gjennom grunnloven i 1812, ser ut til å ha overraskende liten betydning i planprosessen med å detaljregulere Julsundvegen 91 og 93.

«Veldig juridisk»

Tirsdag 12. november får plan- utviklingsutvalget lagt fram planforslaget for fjerde gang. Vi mener at saksframlegget er partisk. Prosessen inkluderer sensur og båndlegging av ytringsfrihet.  

I plan- og utviklingsmøtet den 29. oktober sa utvalgsleder Roar Beck (Høyre) at hvis en er «veldig juridisk» så er det en mangel at 5-6 sider var borte i høringsdokument fra oss. «Veldig juridisk»? Vi kaller det en vesentlig mangel. I merknaden vår som var lagt ved både i september- og oktobermøtet sto det forøvrig  at både en e-post til ordfører og en e-post til rådmann var en del av vår merknad. Disse e-postene var likevel ikke lagt ved sakspapirene til disse møtene. Mangelen ved saksframlegget var dermed 10-12 sider av vårt høringssvar, ikke 5-6 sider. Merkelig, det ser ut til å ha gått «under radaren» at det det ene dokumentet var ufullstendig, samt at de to andre ikke en gang var lagt ved saka. Har i det hele tatt utvalgsleder Beck lest merknadene våre?

Prematurt planforslag

Vi anser forslaget til å  være prematurt. Slett saksbehandling og ingen avklaring om privatrettslige forhold gjør planforslaget lite realiserbart.

Helhetlig regulering

Det må bli slutt med frimerkereguleringer som hopper bukk over demokratiske prinsipper.

Utvikling av Bjørsetsaga og gamle Kvam skole står også i stampe. Vi ber om regulering av hele området.

Trond Aunan og Marianne Bolghaug

Julsundvegen 89

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal