Leserinnlegg:

Fortetting kan vere bra- også i Julsundvegen!

Leserinnlegg

Molde SV er det partiet som er mest for fortetting fordi vi ønsker å legge til rette for at folk skal kunne bo sentralt. Samtidig er vi det partiet som oftast stemmer imot fortetting i kommunestyret. Alt for høg utnyttingsgrad på tomta og utilbørleg i høve eksisterande bygningar er oftast vår grunn.

Bjørn Jacobsen  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Molde kommune ligg i toppsjiktet på landsstatistikken for dispensasjon i byggesaker. Er det planverket det er nokke feil med sidan ein må dispensere frå det heile tida? Eller er det politikarane som høyrer meir på utbyggjarane en på dei som bor der frå før? Eg skal spørje ordføraren om dette i kommunestyret 21. november.

Se vedlagte tabell fra KOSTRA.


Spørsmål til ordføraren:

«Statistikken det gjeld er SSB sine KOSTRA - Kommune Stat Rapportering - tala for Plan, byggesak og miljø der det kjem fram at Molde sin andel av innvilga byggesøknadar som skjer gjennom vedtak om dispensasjon frå plan ligg på 35 prosent. Landet elles utan Oslo ligg på 18 prosent.

Kva er grunnen til at så stor del av innvilga byggesøknadar som 35 prosent skjer på grunnlag av dispensasjon i Molde kommune?»

Se vedlagte tabell fr KOSTRA (over).


LESERINNLEGG

– Uriktige påstander fra Bjørn Jacobsen

«I RB mandag 4. november 2019, kommer kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen med et innlegg som inneholder så graverende feil at det ikke kan stå uimotsagt.»


Konkret kjem dette fram i mitt forslag i Julsundvegen der utbyggjarane allereie ein gang har minimert:

«4.Molde kommune gjør i alt for stor grad bruk av dispensasjon fra gjeldende planverk og denne saka krever også dispensasjon. Fortettinga i området tar meir hensyn til utbyggernes behov for å fylle opp tomta til over maksimal utnyttelsesgrad enn til eksisterende bebyggelse og prosjektet må derfor minimeres enda en gang for å unngå dispensasjon.»

At tiltakshavarane i Julsundvegen ikkje forstår at det dreier seg om dispensasjon når de overstiger bestemmelser i planverket for kor mykje ein kan bygge på tomta får så vere. Mitt forslag tar utgangspunkt i at dei same tiltakshavarane allereie ein gang har endra forslaget sitt for at det ikkje skulle bli dispensasjon. Men ikkje endra nok – det må stadig dispensasjon til. Derfor legg eg fram forslag om at dei nok ein gang må endre for å tilfredsstille arealkrava som ligg i Plan og bygningsloven. Det er mi plikt som politikar å se til at bebygd areal står i høve det som er planlagt. Eg kan påklage til Kontrollutvalget og Fylkesmannen, noko som ikke har vore praksis i Molde og eg ser helst at vi slepp rundar via Fylkesmannen. Han vurderer ikkje om ein plan eler eit forslag er fornuftig, men at det er etter lova. Derfor er det så viktig med grundig forarbeid.

Eg hadde ikkje trudd at SV skulle bli Grunneigarpartiet. Men når eg ser korleis bruk av dispensasjon og kor kommunen legg seg flat for utbyggjararane er det vår plikt som politikarar å reagere.

Mitt «Gå i dialog med Bjørset Vel» er tufta på den realitet at Molde kommune nu har fleire folkemøta om korleis ditt område skal vere. Mitt poeng er at det blei ikkje heldt eit slikt folkemøte etter innspelet frå Bjørset Vel.

At Arve Sæter, Andreas Ringdal og Bjørn Otterlei trur at når dei har kontakta enkeltpersonar i Bjørset Vel så er det til liks med folkemøter, som Molde Kommunen nu legg opp til, får stå for deira rekning. Og heile Bjørset området kom aldri opp, som ei sak der ein bestemte, med bakgrunn i korsen folk som bor der vil ha det.

Statens Vegvesen skriver:

«Statens vegvesen har fra starten av vært skeptisk til å frimerkeregulere et lite område der kommuneplanen legger opp til fortetting. Vi har tilrådet at kommunen lager en helhetlig plan, gjennom en bred medvirkning, for hvordan Bjørsetområdet bør utvikles. Dette har ikke blitt imøtekommet, og som et avbøtende tiltak, har Statens vegvesen krevd at planen må synliggjøre og legge til rette for at våre interesser blir ivaretatt ved at de legger opp til en løsning som kan sikre videre utvikling av området. Intensjonene med vegen østover fra avkjørselen er da å sikre at utbygger legger opp til en framtidig utvikling/løsning videre østover.»

Tiltakshaver og kommunen plikter å gå i dialog med folket. Til og med Staten forstår det. Men ikkje utbyggjararane og Plan og Utbygginsutvalget i Molde.

Melding til meg frå grunneigar i Julsundvegen:

«Rasering av hager

...tilby adkomst for vår nærmeste nabo i øst dersom nåværende avkjørsel for Julsundvegen 89 og 91 skulle bli krevd stengt i fremtiden... (Leserinnlegg 11.11.19. Otterlei, Ringdal og Sæter)

Framtidig rasering av hager ligger åpenbart i korta for at aktørene Otterlei, Sæter og Ringdal i det hele tatt skal nå fram med planforslaget. «Tilby» høres fint ut, men faktum er at det er et ufravikelig krav fra Statens vegvesen at det skal legge til rette for framtidig påkobling fra øst og over Julsundvegen 91 og 93.

Blir det påkobling fra øst mister Julsundvegen 89 direkte adkomst fra offentlig vei til egen eiendom. Kobles flere eiendommer på øst for 89, raseres deler av hagen til 89. Med massiv fortetting av Julsundvegen 91 og 93 sannsynliggjør det i større grad at vegvesenet starter en prosess etter veiloven med å stenge avkjørselen til 89, og evt. 85 og 87. Dette er underkommunisert i planforslaget og er en åpenbar grunn for at hele området må reguleres.»

Meiner verkeleg Otterlei, Sæter og Ringdal at eg som kommunestyrerepresentant skal se heilt bort i frå dette når grunneigarar tar kontakt?

Så har tiltaket i Julsundvegen tatt på alvor universell utforming og livsløpsstandard. Dette skal dei ha ros for, men det betyr ikkje at Molde kommune skal la bli å planlegge på ein god måte. For så å følge planane.

Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV
 

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal