LESERINNLEGG

– Uriktige påstander fra Bjørn Jacobsen

«I RB mandag 4. november 2019, kommer kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen med et innlegg som inneholder så graverende feil at det ikke kan stå uimotsagt.»

Endrer bare egen grunn: Ingen hager skal raseres, alle tiltak er på vår egen grunn, skriver tiltakshaverne bak boligprosjektet i Julsundvegen 91 og 91.   Foto: SKISSE: BBW AS

Leserinnlegg

Uriktige påstander fra kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen

Undertegnende er tiltakshavere for planlagt omregulering og utbygging av Julsundvegen 91-93. Vi har til nå fulgt de retningslinjer og råd vi har fått fra Molde kommune sin plan- og utviklingsavdeling.


Utsatte byggesak på Bjørset for andre gang

Sakspapirene manglet flere sider med merknader fra nærmeste nabo.


Den siste måneden er det kommet tre leserinnlegg med påstander som vi finner uriktige og tendensiøse. Til nå har vi avstått fra å skrive leserinnlegg fordi vi mener det er å drive saksbehandling i avisa, men i RB mandag 4. november 2019, kommer kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen med et innlegg som inneholder så graverende feil at det ikke kan stå uimotsagt.


LESERINNLEGG

Planforslag i Molde radbrekker privatretten

Kannibalisering av Julsundvegen 89
Dialog med Bjørset Vel

«Gå i dialog med Bjørset Vel» er overskriften i innlegget til Bjørn Jacobsen. Hadde han selv gått i dialog med oss, kunne vi fortalt han at vi faktisk har vært i dialog med Bjørset Vel. Allerede i september 2016 var styreleder i det forrige styret i Bjørset Vel orientert fordi han deltok på felles informasjonsmøte med alle naboer før melding om det planlagte reguleringsarbeidet ble kunngjort.I 2018 var det kontakt med to av styremedlemmene i det nye styret til Bjørset Vel, og vi tilbød oss å presentere prosjektet overfor styret, eventuelt i årsmøtet. Dette har vi ikke blitt invitert til å gjøre.

Bjørn Jacobsen nevner et såkalt «reguleringsforslag for heile området, lagt fram av Bjørset Vel i forbindelse med utbygging av Bjørsetsaga.» Bjørset Vel forsøkte å fremme en reguleringsplan som var i strid med grunneiernes ønsker. Planforslaget kom aldri fram til politisk behandling og det kan ikke omtales som et omreguleringsforslag.

Ingen hager skal raseres

Bjørn Jacobsen hevder at «det skal anlegges vei gjennom hager og endre det eksisterende bomiljø for å tekkes en utbygger og Veivesenet», og «Planforslaget tar hensyn til Veivesenet sitt behov for færre avkjøringer og legger opp til ei regulering, meir prega av å ta hensyn til en evt E-39, enn til bestående bebyggelse som får sine hager delvis forringet».

Statens Vegvesen har siden 1986 lagt restriksjoner for den sørlige delen av eiendommene fra og med Julsundvegen 93 og østover mot Lillevika, beskrevet i plan 1502-1985 (se planbeskrivelsen side 5). Vi har som tiltakshavere svart på og etterkommet Vegvesenets innsigelser, noe som er vår plikt og en del av planprosessen i henhold til lovverket.

Det er ikke planlagt å anlegge noen form for vei gjennom andres hager. Derimot er det i planen inntegnet en vei gjennom vår egen hage for å tilby adkomst for vår nærmeste nabo i øst dersom nåværende avkjørsel for Julsundvegen 89 og 91 skulle bli krevd stengt i fremtiden.

Endrer bare egen grunn: Ingen hager skal raseres, alle tiltak er på vår egen grunn, skriver tiltakshaverne bak boligprosjektet i Julsundvegen 91 og 91  Foto: SKISSE: BBW AS

Det er verd å merke seg at Molde kommune fant innsigelsen til Statens vegvesen mot planforslaget såpass urimelig at kommunen motsatte seg innsigelsen og krevde mekling. Her vant Molde kommune fram, og som en følge av dette er det ikke krav om at den interne vegen som var tegnet på vår egen tomt, skal fysisk bygges («rekkefølgebestemmelser») eller at vår felles avkjørsel med naboen i nr. 89 skal stenges mot Julsundvegen. Alle fysiske tiltak er på vår egen grunn, ingen andre areal berøres.

«Byskog» og tilgang til friområde.

Bjørn Jacobsen omtaler det skogbevokste grøntområdet mellom Julsundvegen og Storvikvegen som «Byskog», noe som kan gi inntrykk av at dette er et friområde. Det er det ikke. I eksisterende reguleringsplan for Bjørset og i forholdsvis nylig vedtatt kommuneplan er dette arealet sammenfallende regulert til «byggeformål» og «boliger».

Jacobsen skriver videre: «planforslaget må ta hensyn til behovet folk i området har for å komme seg over veien til friområdet og andre fasiliteter tilhørende allmennheten». Hadde Bjørn Jacobsen studert planbeskrivelsens punkt 6.7.3 (s. 28) kunne han ha lest følgende: «Tiltakshaverne ønsker å gjøre Storvikskogen mer tilgjengelig for de gående ved å bevare den gamle stien som går øst på planområdet, ha mulighet for gangpassasje bak husa og ved å lage tilgang fra utearealet i bakkant av tomten».

Naboene i Storvikvegen 10, 12 og 14 har i kommentarer (merknader side 53) imøtegått våre forslag om å tilrettelegge for ferdsel gjennom Storvikskogen. Det har også naboene i Julsundvegen 89 protestert mot. Naboene slår fast at Storvikskogen ligger på privat eiendom og at ferdselen har vært gjennom private hager. En befaring vil vise at Storvikskogen ikke lenger er tilgjengelig fra nordsiden på grunn av mur, hekk og gjerder. I den nordlige delen er furutrærne i stor grad fjernet. Det er anlagt hagebeplantning, terrasser og tre platter, og to annekser er bygget midt i grøntdraget. Det er med andre ord ikke det foreslåtte prosjektet i Julsundvegen 91-93 som har skapt hindringer for den tidligere ferdselen mot sjøen gjennom Storvikskogen.

Begrepsforvirring i forhold til dispensasjon og omregulering

Under punkt 4 skriver Bjørn Jacobsen: «Molde kommune gjør i alt for stor grad bruk av dispensasjon fra gjeldende planverk og denne saka krever også dispensasjon». Dette vitner om at SV sin kommestyrerepresentant ikke er kjent med reglene for saksbehandling i henhold til Plan- og bygningslovens §12-3. Saken som skal til politisk behandling gjelder nemlig ikke en søknad om dispensasjon, men et privat forslag om omregulering. Vi er som tiltakshavere i vår fulle rett til det og har fulgt de formelle krav til prosessen.

I formøte med Plan og utviklingsutvalget i Molde kommune ble vi orientert om krav til saksbehandling og at administrasjonen ikke ville anbefale søknad om omregulering dersom dette var uforenlig med de øvrige planene i kommunen. Prosjektet er både fra administrasjonen og et flertall av politikerne vurdert som nyskapende og interessant og i tråd med intensjon om fortetning og planen om å leve lengst mulig i egen bolig. Å vedta denne reguleringsplanen vil ikke kreve noen dispensasjon.

Molde kommune har fått 800 flere 70-80 åringer i saksbehandlingsperioden.

I et interessant leserinnlegg i RB 2. november 2019 påpeker leder i Pensjonistforbundets helseutvalg, Jon Skarvøy, den store tilveksten av 70 åringer de siste årene. Dette har vi som utbyggere også vært klar over og lagt til grunn for prosjektets visjon om å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Økning i eldre: Under den tre år lange saksbehandlingen av omreguleringen har Molde kommune fått 800 flere personer i alderskorhorten 70-80 år.  Foto: PRIVAT

Det har gått tre år siden den formelle prosessen med plan om å etablere boliger med «utvidet livsløpsstandard startet». I denne perioden har Molde kommune fått 800 flere personer i alderskohorten 70-80 år. Dette skyldes de store barnekullene etter andre verdenskrig. Når disse blir over 80 år, vil 45 % ha behov for hjemmebaserte tjenester, og det vil stille krav til at man har tilrettelagte boliger for å kunne yte slike tjenester.

Mange utbyggere reklamerer med at man har livsløpsstandard i leilighetene, men det kreves mer enn en inntegnet «rullestolsirkel» på bad og kjøkken for at leiligheten skal være tilrettelagt. Det planlagte boligprosjektet i Julsundvegen 91-93 er unikt i Molde ved at man har en omfattende tilrettelegging for at man skal kunne fungere lengst mulig i egen bolig selv om man skulle få helseplager, funksjonshemming og behov for pleie- og omsorgstjenester.

Molde 7. november 2019

Arve Sæter, Andreas Ringdal og Bjørn Otterlei, tiltakshavere i Julsundvegen 91 og 93