Rettsikkerhet for utviklingshemmede i Molde kommune

80% av de utviklingshemmede som har fått revurdert sine lovpålagte tjenester etter konsulentens mal, har fått redusert hjelp., skriver NFU i dette leserinnlegget.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Leserinnlegg

Bakgrunnen Det er kjent for de fleste av RBs lesere at Molde Kommune sliter med å holde sine budsjetter. Et av de områdene som sliter mest har vært Helse og Omsorg. For å se hva som kunne gjøres med å få til innsparinger på en begrenset del av denne sektoren engasjerte kommunen et eksternt konsulentfirma (Rune Devold AS) for å gjennomgå driften av TFH (Tiltak for Funksjonshemmede). Ikke uventet kom det frem muligheter for store besparelser, slik det alltid gjør når denne typen eksterne konsulenter får innpass. Det er tross alt funnene i en kommune som brukes som salgsargument når tilsvarende tjenester skal markedsføres til neste kommune med samme utfordringer. Med kommunens ledelse og ivrige politikere på nakken, ble analyseresultatene benyttet til å gjennomføre betydelige innsparinger. Dette resulterte i nedskjæringer i tilbudet til 69 av de 87 funksjonshemmede som kommunen har et ansvar for å levere tjenester til, og som var omfattet av gjennomgangen. I klartekst vil det si at 80% av de utviklingshemmede som har fått revurdert sine lovpålagte tjenester etter konsulentens mal, har fått redusert hjelp.


Tillitsvalgte sier det var en «øyeåpner» å se merkostnadene i Devold-rapporten, men er trygge på at de gir et bra tilbud

– Å se merkostnadene så detaljert som i rapporten, var en øyeåpner. Det er helt klart at vi er nødt til å tenke nytt og smartere

Tillitsvalgte i Tiltak funksjonshemmede i Molde:


Saksbehandlingen i administrasjonen. Lovverket stiller bestemte krav til saksbehandlingen når tjenestetilbudet til denne gruppen skal fastsettes. I saksfremstillingen til politikerne skriver administrasjonen at hastverket med å få gjennomført innsparingene gjorde det umulig å gi rom for lovpålagt brukermedvirkning denne gangen, men at en ville prøve å få til slik brukermedvirkning ved neste gjennomgang. Hvorfor Molde kommunes politikere da ikke sendte saken tilbake til administrasjonen med beskjed om å sørge for at saksbehandlingen ble gjort i tråd med lovverket er totalt uforståelig. Kommunen har tross alt også egne jurister som vel må ha som oppgave å sørge for at administrasjonen i sin saksbehandling holder seg innenfor lovverket.


Kuttet i hjelp til fire av fem utviklingshemma

69 av 87 kartlagte brukere i Tiltak funksjonshemmede har fått kutt i bistanden fra kommunen etter Devold-rapporten. Men kun fem har klaget.


Fylkesmannen sin rolle. En av Fylkesmannen sine oppgaver er å føre tilsyn med kommunal saksbehandling og sørge for at kommunene både følger regler for forsvarlig saksbehandling, samt gir de tjenestene til sine innbyggere som lovverket bestemmer. Ganske umiddelbart etter at nedskjæringene i de lovpålagte tjenestene til de utviklingshemmede ble gjennomført og nedskjæringene ble meddelt mottakerne skjedde følgende:


1. Det ble sendt klage til Fylkesmannen på nedskjæringene i tilbudene for noen enkeltpersoner. Så vidt NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) Molde og omegn lokallag kjenner til, gjelder dette mindre enn 10 av de 69 som fikk reduserte tjenester. Innholdet i disse klagene er lokallaget ikke kjent med. Å sende en slik klage forutsetter at du som verge/pårørende ikke tar for gitt at kommunen i sine vedtak følger lovverket, og at du også som verge tar arbeidet med å sende inn en klage. Unge som eldre verger/pårørende til de som er mottakere av kommunale tjenester, er slitne av arbeid over år med å følge opp om vedtakene er i tråd med den hjelpen den enkelte har rett på.


2. NFU Molde og Omegn lokallag sendte også en generell tilsynsklage til Fylkesmannen der det blant annet ble klaget på feil i saksbehandlingen i kommunen. Det ble anmodet om gjennomføring av et tilsyn for å ivareta rettsikkerheten for de som allerede hadde fått kutt i sine lovpålagte tjenester. Et av de viktigste momentene i klagen var at lovens krav om brukermedvirkning ikke var fulgt. Det ble også bedt om rask saksbehandling siden kutt i tilbudene var omfattende og allerede iverksatt med store kutt i tjenestene for mange av lokallagets medlemmer.


Lang saksbehandling. Fylkesmannen har, tross NFU Molde og Omegn Lokallag sin anmodning om å gi saken høy prioritet, brukt et halvt år på å fatte sitt vedtak. Så vidt lokallaget nå er kjent med fikk alle som faktisk sendte inn klage til Fylkesmannen på kutt i tilbudene, medhold. Hvilke krav kommunen har fått fra Fylkesmannen kjenner lokallaget ikke til. Men når klager tas til følge er det naturligvis slik at Fylkesmannen mener at kravene til forsvarlig saksbehandling ikke er fulgt, eller at omfanget av de tilbud den enkelte har fått ikke oppfyller lovverkets bestemmelser. Dette betyr også at disse mottakerne av kommunale tjenester i nærmere ett år vil ha hatt ulovlig fattede vedtak og dermed gått glipp av tjenester de har rett på. NFU Molde og omegn lokallag legger til grunn at disse nå naturligvis får endret sine tilbud slik at de får de lovpålagte tjenester de har krav på.


Hva med de som ikke klaget. Molde Kommune fulgte samme mal i saksbehandlingen og beregningen av tjenestetilbudet til samtlige. Det er lokallaget sin oppfatning at dersom beregningen av tjenestene til de som faktisk sendte en klage til Fylkesmannen var feil, så er trolig også beregningen av tjeneste-tilbudet til de fleste som ikke klaget, feil. Til tross for dette så velger Fylkesmannen å forholde seg til det formelle og bare behandle faktiske klager fra den enkelte mottaker av tjenester. Det kan være at dette rent formelt er korrekt siden lokallaget ikke er direkte part i saken. Til tross for dette mener lokallaget at Molde Kommune burde forholde seg til realitetene i saken og gjennomføre en ny vurdering av tjenestetilbudet til alle tjenestemottakere, ikke bare de som hadde noen til å skrive en klage.


Fylkesmannen sier i sitt svarbrev av 25.10. 2019 til NFU Molde og omegn lokallag:

«Fylkesmannen gjør oppmerksom på at alle som ønsker mer bistand eller annen bistand fra kommunen, når som helst kan sette fram ny søknad om dette og har krav på å få den vurdert av kommunen i samsvar med lovverket. Dersom noen av de som har fått redusert tilbudet sitt og som ikke har klaget, ønsker flere tjenester, vil vi oppfordre dem til å benytte seg av denne muligheten.»


Molde den 5.november 2019


Norsk Forbund for Utviklingshemmede Molde og Omegn Lokallag


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal