LESERINNLEGG

Krav om tillitsfull utredning

Striden rundt kryssing av Romsdalsfjorden er stor og tiltakende. Til nå har over 11.300 personer signert krav om utredning av alternativet Romsdalsaksen (RA).

Jørn Inge Løvik. Daglig leder, Romsdalsaksen AS  Foto: Vidar Myklebust

Leserinnlegg

Det er også mange som sterkt ønsker fortsatt ferge, med et optimalisert og utvida fergesamband, noe som ser ut til å kunne bli aktualisert.

Samferdselsdepartementet har tydelig gitt til kjenne at Nye Veier har fått i oppdrag å utfordre vedtatte konsept og planer der de ser at ny teknologi eller andre forhold tilsier det. Målsettingen med en eventuell ny utredning vil være å sikre at det videre planleggingsarbeidet baserer seg på en helhetlig og full utredning av aktuelle alternativer med oppdaterte forutsetninger. En ny utredning må ta utgangspunkt i hva prosjektet er tenkt å løse. Det må legges til grunn best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Utvikling av det regionale bo- og arbeidsmarked er viktig, men god kobling til en øst-vest forbindelse er også viktig for eksportnæringene.

Nye Veier mener det bør utføres ytterligere utredninger før man går videre i planleggingen av Ålesund – Molde. Det er minst tre viktige grunner til dette:

1. Det var flere mangler i opprinnelig KVU utformet i 2011

2. Det har i etterkant av KVU-rapporten blitt foreslått store endringer av løsning som påvirker kostnader og nytte

3. Forutsetninger og teknologi har endret seg betydelig siden KVU ble utredet i 2011

Nye Veier utdyper nærmere hva disse manglene består av på side 37 – 38 i sin rapport.

Med å vise til sitat nedenfor fra rapporten til Nye Veier, og det faktum at Samferdselsdepartementet har gitt Nye Veier i oppdrag å utfordre valgt løsning, håper vi at også våre fylkespolitikere slutter seg til en slik løsning.

Etter vårt syn har Nye Veier utfordret valgt løsning på en god måte, og vi anbefaler at oppdraget med å utrede en helhetlig løsning gis til selskapet Nye Veier. Det siste vi trenger nå er et «hasteoppdrag» av SVV-region Midt som presenterer noe som er løsrevet fra den store sammenhengen. Det løser ingen ting. For å skape tillit trengs det nye øyner og nytt fagmiljø som evner å se de store sammenhengene.

«Strekningene på Vestlandet og Nord-Vestlandet gir muligheter for å styrke viktige bo- og arbeidsmarkeder. Kostnadene til fjordkryssingene er imidlertid svært store. Nye Veier anbefaler at det utredes flere alternative løsninger før prosjektene besluttes. Nye Veier deltar gjerne i dette arbeidet.» (vår understreking)

Mvh

Romsdalsaksen AS

Jørn Inge Løvik

Daglig leder

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal