LESERINNLEGG:

Arbeid med reguleringsplaner i Molde kommune - truer planprosessene demokratiet?

Leserinnlegg

Vi har gjennom tre år fått skremmende erfaring med hvordan planprosesser i Molde kommune foregår. Vårt møte med forvaltningen har mildt sagt vært sjokkerende. Er dette standarden vi innebyggere i Molde kommune kan forvente?

Vi er positive til utvikling og til god seniorpolitikk.

Vi er tilhengere av utvikling der det spilles med åpne kort, og beslutninger er vurdert på faglig grunnlag med argumenter veid opp mot hverandre.

Detaljregulering – Julsundvegen 91 og 93, plan nr 201609

I januar 2018 sendte plan- og utviklingsutvalget ut forslaget om detaljregulering – Julsundvegen 91 og 93  på «offentlig ettersyn» (Plan- og utviklingsutvalgssak 1/18,  heretter kalt:  «PUU 1/18»).

Vår eiendom utgjør hele den østlige grensa av planforslaget.

Etter vårt syn hadde planforslaget så mange mangler og saksbehandlingsfeil at vi stilte spørsmål ved gyldigheten av forvaltningsvedtaket om å sende forslaget på offentlig ettersyn.


Ekspropriasjon

Planforslaget var fritt for vurdering av vår eiendom. Våre innspill var i saksframlegget   verken vurdert eller lagt ved som vedlegg. I grunnen helt utrolig da planforslaget indirekte innebar framtidig ekspropriasjon for vår eiendom. 


Kontrollutvalget

Vi har blant annet henvendt oss til kommunens kontrollutvalg for å få hjelp. Kontrollutvalget har hatt våre innspill om ugyldighet og saksbehandlingsfeil på sitt sakskart hele 4 ganger det siste året. Konklusjonen til utvalget har vært:

- Utvalget går ikke inn i pågående saker

- Vi er misfornøyde

- Innspill fra oss skulle tas med når det skulle bestilles kommunerevisjon på plan- og byggesaksbehandling i Molde kommune

Kontrollutvalget har altså ikke tatt stilling til noen av våre merknader om ugyldighet. Rapporten fra kommunerevisjonen inneholder heller ingen tegn på at prosessen hva gjelder plansaken i Julsundvegen 91 og 93 er vurdert.

Kommunestyremøtet i dag – sak 48/19, Oppfølging av politiske vedtak.

I dag legger kontrollutvalget fram politiske saker som er definert som avsluttet.

PUU 1/18 blir i dag lagt fram som avsluttet.

I saksframlegget er det ikke gjort greie for kontrollutvalgets egen befatning med plansaken i Julsundvegen, ei heller kommunerevisjonens befatning med saken.

Vi spør

- Hvilket grunnlag hadde kontrollutvalget for å la være å vurdere våre innspill om ulovlig prosess?

- Kan Molde kommunestyre bare ta til orientering at PUU 1/18 er avsluttet når det foreligger betydelig dokumentasjon på en rekke saksbehandlingsfeil/ugyldighet?


Vi konkluderer

Hvis vår argumentasjonen for ugyldighet ikke blir imøtegått, vil sluttbehandlingen av detaljreguleringsplanen i Julsundvegen 91 og 93 baseres på følgefeil. Vår rettssikkerhet er dermed truet.


Vi ber om at Molde kommunestyre sjekker ut vår argumentasjon for ugyldighet før ordføreren banker saka, PUU 1/18) som avsluttet.

Av Marianne Bolghaug og Trond Aunan

Julsundvegen 89, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal