Feilinformasjon og personangrep fra Borgerlisten

Sjelden har vi vært vitne til bruk av så mye feilinformasjon, personangrep og konspirasjonsteorier som det motstanderne av Møreaksen benytter.

Harald Espeland i Møreaksen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

7.september har Borgerlisten helsides annonse i RB hvor de har komprimert svært mye feilinformasjon.

Her følger en kommentar til noen av innholdet i annonsen:

Fra annonsen: «Det er Ålesund som tjener på Møreaksen. Molde svekkes, belastes og skades»

Kommentar: Både Molde og Ålesund vil tjene stort på Møreaksen. Dette er dokumentert i ulike samfunnsnytteberegninger. Hele poenget med Mørekasen er å koble bo- og arbeidsmarkedene i Ålesundregionen og Molderegionen sammen slik at vi styrker oss i konkurransen med de store byene.

Fra annonsen: «Sender en Europavei gjennom byen»

Kommentar: E39 går lenger inn i byen i dag (fergekaia) enn den vil gjøre når Møreaksen kommer (Bolsønes). Med Møreaksen vil E39 gå i tunnel bak byen – ikke gjennom. 

Fra annonsen: «Ødelegger de fineste rekreasjonsområdene øst for byen»

Kommentar: Det er ikke Møreaksen som skaper behovet for å gjøre noe med E39 på Molde øst – det behovet er der allerede i dag, og i dag er det som kjent ferge over fjorden. Møreaksen er den mest skånsomme løsningen for Molde øst. I dag pumper ferga inn et stort antall biler i veisystemet hver gang den tømmes. Med Møreaksen blir det bedre flyt og fordeling. Romsdalsaksen ville ha vært den absolutt dårligste løsningen for Molde øst – da hadde all trafikk til/fra Vestnes, Sunnmøre m.m. kommet her i tillegg til all trafikken som er der fra før. Og all trafikk som skal innom Molde måtte ha kjørt frem og tilbake på denne strekningen (f.eks. Timeekspressen).

Fra annonsen: «En miljømessig og sikkerhetsmessig risiko»

Kommentar: Vegdirektoratet har tilbakevist på det sterkeste påstandene om sikkerhetsmessig risiko ved Møreaksen. Fra 2025 skal alle nye biler i Norge være nullutslipp. Normalt blir tunneler ansett for å være en miljømessig veldig god løsning fordi den skåner lokalsamfunnet for støy og forurensning fra trafikk.

Fra annonsen: «Virker negativt på vår fremtidige vekstnæring – turismen»

Kommentar: Tvert imot. Fjord Norge leder arbeidet med å utvikle og markedsføre Vestlandet som reisemål. De er helt klar på at Møreaksen i seg selv vil bli en fantastisk attraksjon der turistene både får oppleve å kjøre en spektakulær tunnel under fjorden og en bro med super utsikt. I tillegg kommer Kjerringsundet. Dette er unike opplevelser som Fjord Norge mener vil være svært interessante for turistene (jfr Lærdalstunnelen), samt at Romsdal og Nordmøre via Møreaksen blir mye tettere koblet til veksten i reiselivet lenger sør på Vestlandet.

Fra annonsen: «Svekker trafikkgrunnlaget for Årø lufthavn»

Kommentar: Tvert imot vil Møreaksen gjøre det langt enklere for folk i Vestnes og Midsund å ta morgenflyene fra Årø fordi fergene koordinerer så dårlig med flyavgangene i dag. Rapporten som Borgerlisten henviser til i annonsen er fra 2013 og baserer seg på et helt annet rutetilbud fra Årø enn det som er i dag (bl.a. flyrute til Trondheim).

Fra annonsen: «Svekker Molde som handelsby»

Kommentar: Dette fremstår som ren synsing uten logikk. Møreaksen vil gjøre Molde langt mer tilgjengelig som handelsby for et større omland.

Fra annonsen: Statens Vegvesen laget konseptvalgutredningen samtidig som fylkeskommunen sine arbeidsgrupper vurderte fjordkryssingene.

Kommentar: Konseptvalgutredningen (KVU) kom etter fylkeskommunens utredning. Den var en uavhengig og faglig utredning fra Statens Vegvesen. Deretter kom Kvalitetssikring 1 (KS1) som var bestilt fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet og helt uavhengig av Statens Vegvesen. Konklusjonen både i KVU og KS1 var at Møreaksen er den beste løsningen.

Fra annonsen: Helge Orten ledet Høyres gruppe i fylkestinget mens han var daglig leder og styreleder i Møreaksen AS.

Kommentar: Helge Orten trakk seg fra alle verv i Møreaksen AS da han gikk inn i fylkespolitikken.

Fra annonsen: Angivelig var professor Torger Reve kilden som Helge Orten brukte som henvisning for samfunnsnytte. Og Torger Reve avviste Ortens budskap.

Kommentar: Det står helt klart og tydelig i rapporten fra Torger Reve at samfunnsnytte av Møreaksen i form av næringsutvikling vil kunne være på kr 1,1 milliarder pr år. Torger Reve har aldri avvist dette. En av kollegene til Reve ble intervjuet av RB og sa at muligens var tallene de kom frem til noe høye, men han spesifiserte ikke hvor mye lavere han mente de burde være. De har ikke oppdatert rapporten sin. Uansett hvor stor nytteverdien er, så er dette svært store verdier som ligger igjen hos bedrifter og sysselsatte her i regionen. Det er det som betyr noe.

Fra annonsen: Både Møreforsking og TØI la frem grundige analyser som konkluderte med at samfunnsnytten var negativ.

Kommentar: Verken Møreforsking eller TØI har i senere tid laget grundige analyser om samfunnsnytte på Møreaksen. TØI har på oppdrag fra Møreaksen AS gjort en vurdering av trafikantnytte av E39 Ålesund-Molde. Den viser at trafikantnytten vil kunne ligge på kr 26-36 milliarder avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn. Menon har også lagt frem en analyse som viser at produktivitetsgevinsten av E39 Ålesund-Molde kan bli opp mot kr 35 milliarder. Ingen fagmiljøer har så langt lagt frem beregning av samfunnsnytte basert på reduserte kostnader for Møreaksen. Det vil komme ifm NTP.

Fra annonsen: «Nå har også Møreaksen AS innrømmet at samfunnsnytten er negativ, men «bare litt»

Kommentar: Dette har vi i Møreaksen AS aldri sagt.

Fra annonsen: «Et samlet næringsliv» er et begrep MA-tilhengerne bruker ofte»

Kommentar: I den grad dette brukes er det av NHO o.l. som uttaler seg på vegne av næringslivet.

Fra annonsen: I det siste har MA-tilhengerne også sagt at «en samlet transportbransje» støtter Møreaksen.

Kommentar: Dette stemmer ikke. Tvert imot er det Borgerlisten ved Terje Tovan og Frank Sve fra FrP som gang på gang har uttalt at hele transportnæringen går imot Møreaksen F.eks.: «Transportnæringen er dessuten massivt imot Møreaksen» (Terje Tovan, RB 06.01.17). Men NHO Logistikk og Transport var nylig ute og ga full støtte til Møreaksen. De representerer hele bredden av transportnæringen (biltransport, sjøtransport, flytransport osv.) og ser transportsystemet som en helhet, ikke bare lastebiler slik lastebileierforbundet gjør.

Fra annonsen: Det listes opp i annonsen om partiene er for eller mot 4-feltsveg øst for Molde.

Kommentar: Dette er en sak som ikke har vært oppe til behandling ennå. Svært få partier har derfor tatt stilling til dette. Det eneste som har vært oppe til behandling så langt er om veien skal gå i dagen eller i tunnel.


Harald Espeland

Daglig leder Møreaksen AS