LESERINNLEGG

Molde Arbeiderparti – politisk identitetsløs i bytte mot å få sitte øverst ved Torgeir Dahls bord

«Hvor er Arbeiderpartiets signatur-politikk i samfunnslivet og i mediebildet? Enten er det blitt veldig lite av det, eller så har partiet vært dårlige til å vise frem sin gjennomslagskraft.»

Høsten 2017 la Statens vegvesen fram denne «mulighetsskissa» for en ny innfartsveg med sambruksfelt fra Årø til Bolsønes. Den har tre rundkjøringer, gangveg med eget sykkelfelt i nord og en strandpromenade nærmere sjøen på Retiro. Nå er planprogrammet for den endelige reguleringsplanen ute på høring og meningene om hva som er best for området er mange.   Foto: Skisse: SVV

Leserinnlegg

Den planlagte firefeltsveien på strekningen Bolsønes – Kviltorp har skapt stort engasjement. Facebook-gruppen «Ikke ødelegg Fannestranda. Nei til firefeltsvei i Molde» har vokst i stor fart og debatten har igjen blitt løftet frem i folks oppmerksomhet. Flere av byens politiske parti har tittet frem med sitt ståsted, men ett parti står spesielt tydelig igjen uten en stemme.


Kyrre Bjørdal Sæther til Molde Ap: – Ha ryggrad nok til å hoppe ned fra Høyres fang

– Det sitter langt inne å gå ut med dette, men jeg gjør det fordi jeg ønsker det beste for partiet på sikt, sier det tidligere Ap-medlemmet.


Molde Arbeiderparti, med sin ordførerkandidat Sidsel Rykhus, har vært merkverdig fraværende i debatten. Faktisk har det vært så lite å høre, at man skulle tro dette er den politiske strategien til partiet: «Sitt stille i båten, så slipper vi å ta stilling til dette spørsmålet.» Et parti som AP, med tydelige ambisjoner, gjør en strategisk tabbe dersom de tror dette er måten å tiltrekke seg velgere 9.september.


Rykhus: – Ap har tatt et sjølstendig faglig standpunkt i saka om innfartsvegen

– Det har ingen hensikt å mene noe annet enn Høyre i denne saka bare for å markere en forskjell mellom partiene, sier Ap-topp Sidsel Rykhus.

 

I september 2017 fattet kommunestyret i Molde beslutningen om å legge firefeltsvei i dagen, på strekningen Bolsønes – Kviltorp. Dette var ikke noe enstemmig vedtak – faktisk var det også enkeltmedlemmer i enkelte av partiene som brøt mønster. Partiene som i stemte for den gangen, og som fremdeles står ved dette, er Høyre, AP, Venstre og KrF. Disse partiene må utfordres til å komme på banen med tydeligere begrunnelser for sine synspunkter. En ting er å være for eller imot, noe helt annet er å faktisk få potensielle velgere til å forstå sitt partis ståsted. Man stemmer ikke på parti man ikke forstår avgjørelsene til – dermed skal alle som vil verne Fannestranda, også bryte mønster, og stemme på partiene som har tenkt til å rydde opp i dette.

På strekningen Bolsønes – Kviltorp finner vi et av byens flotteste og mest brukte rekreasjonsområder, samt et av de få gjenværende stykkende urørt strandsone. Hva skjedde egentlig i kommunestyresalen denne dagen? I samtaler med en rekke av kommunestyrets nåværende politikere, er det iallfall noen gjentagende utsagn: Vedtaket ble fattet med lite innsyn i de faktiske forhold (utredninger) og ting ble gjort i en lite hensiktsmessig rekkefølge. Det er dessuten mye som tyder på at det har vært betydelig bevegelse i forhold til hva som ansees som mulig og hensiktsmessig på veistrekningen, siden vedtaket ble fattet for to år siden.

Det er ikke vanskelig å forstå at politikere ønsker medbestemmelse, medinnflytelse og makt. Alle vil fremme sin politikk. Dette kan blant annet oppnås gjennom samarbeid og «allianser». Etter valgresultatet i september 2015, var det mange som ytret tydelig misnøye, da Molde Arbeiderparti inngikk et samarbeid med Høyre. Blant de som tok til orde og kritiserte dette, var også partiets egne medlemmer. Bare noen dager tidligere, hadde vi sett disse to partiene i sterk opposisjon med hverandre, på en rekke viktige områder. Valgresultatet ble ikke spesielt godt for Molde Arbeiderparti (17,7 %), og måten å oppnå ønsket medinnflytelse på, ble å inngå et (politisk) usannsynlig samarbeid med Høyre (34,7 %).

Greit nok; ingen vil sitte på sidelinja å være opposisjonspolitiker i fire år, uten betydelig innflytelse. I møte med kritikken (fra media, egne medlemmer og befolkningen generelt), svarte Molde AP at folk måtte forstå at dette var et fornuftig valg og det som ville gi størst mulighet for å fremme nettopp partiets egen politikk. Nå er fire år gått, og det er på tide å gjøre opp regnskap – hva har partiet fått gjennomslag for? Hvor er Arbeiderpartiets signatur-politikk i samfunnslivet og i mediebildet? Enten er det blitt veldig lite av det, eller så har partiet vært dårlige til å vise frem sin gjennomslagskraft. Ved å inngå det overnevnte samarbeidet, visste partiets medlemmer at de spilte et høyt spill, og burde dernest vite at det aldri har vært viktigere å vise frem eget gjennomslag. Så ofte som mulig. Sommeren 2019 er på hell, valget er rett rundt hjørnet, og vi sitter igjen med et nedhøvlet Molde Arbeiderparti som har gjort seg selv politisk identitetsløs i bytte mot å få sitte øverst ved Torgeir Dahls bord.

Det er vel og bra å fremstå som en ryddig gjeng speidere, men når det så til de grader politisk brodd og tilstedeværelse i oppkjøringen til kommunevalget, er det grunn til å stille spørsmålstegn ved hva som egentlig er igjen.

I den høyst aktuelle saken om veistrekningen Bolsønes – Kviltorp, er høringsfristen satt til 15.september 2019. Her kan alle uttale seg, og det er nettopp det «alle» bør gjøre. La sin stemme bli hørt. Jeg har ennå til gode å høre noen som, isolert sett, støtter en forringelse eller ødeleggelse av vakre Fannestranda. Selv i et politisk landskap og i økonomisk og samferdsels-perspektiv, er det vanskelig å argumentere for at veistrekningen må løses på denne måten. Området det planlegges å gjøre betydelige inngrep i, er en del av Molde bys identitet. Det burde ikke spille noen rolle om man bor tett på området, eller ei; dette er en av våre unike naturperler. Retiro-området er Moldes egen «Central Park» - en grønn lunge, som vi skal verne om, til og med om det koster noen flere kroner og en bredere utredning.

En interessant observasjon er at Statens Vegvesen (SVV) stadig tydeligere kommer på banen som en interesse-part. SVV skal utrede og gjennomføre på bakgrunn av oppdrag fra kommunen. Mange av SVV sine uttalelser, både i medier og i folkemøter mv., tilsier at det sitter ansatte i SVV som er personlig investert i ,blant annet, aksevalg. Det er iallfall liten tvil om at det foreligger uenighet om hva som er beste løsning, blant SVV sine egne. Er det da rart at politikerne er usikre? De aller fleste av kommunens politikere, er ikke ingeniører eller fagfolk på verken utforming av god samferdsel eller byplanlegging. Og det er ikke vi som skal stemme på dem, heller.

Så kanskje er det da ikke så rart at Sidsel og Molde Arbeiderparti sitter så stille i båten? De skjønner ikke helt hva de har stemt for, og har ikke mot nok til å bryte ut og be om en tydeligere utredning rundt alternativene. Og jeg snakker ikke om Møreaksen vs Romsdalsaksen (selv om flere mener at Fannestranda må sees i sammenheng med dette valget), men om strekningen Bolsønes – Kviltorp. Uansett, partiet er i en prekær knipe: De sitter på fanget til partiet som har frontet både Møreaksen og firefeltsvei i dagen, gjennom Fannestranda. Skal partiet gjenvinne velgere og gjenopprette egen politisk identitet i Molde, må de ta et raskt, strategisk grep: Ha ryggrad nok til å hoppe av Høyres fang og be om å få tatt opp igjen vedtaket fra september 2017. Flere av de andre politiske partiene sitter klare til å stemme for omkamp og nytt utrednings-oppdrag til SVV.

Velger Molde Arbeiderparti å forbli sittende stille i båten, har Moldes befolkning lite valg. Da skal vi ikke gi vår stemme til dette partiet. Vi kan lett være enige om at Det Norske Arbeiderparti har gjort veldig mye godt for landet vårt, men i denne saken, og på lokalt plan, skal ingen ha politisk gevinst eller oppslutning på bakgrunn av tidligere resultater. Det er 2019, kommunestyret har fattet et feil vedtak, eller et vedtak basert på en for snever tilnærming og en manglende forståelse av hva det vil medføre – og det må omgjøres. Nå er Molde Arbeiderpartis anledning til å komme med et tydelig og gjennomtenkt ståsted, og stå i spissen for å redde Fannestranda.

Dette området er verdt å ta vare på, om det så koster litt ekstra politisk vilje, og noen kroner ekstra!

Av Kyrre Bjørdal Sæther, musiker og artist, og medgrunnlegger av FB-initiativet «Ikke ødelegg Fannestranda. Nei til firefeltsvei i Molde»

SE KILDE HER