LESERINNLEGG

– Arbeidsplasser vil gå tapt når politikere motarbeider Møreaksen

«Sentrale politikere i fylket går inn for å stoppe Møreaksen for å sanke stemmer i lokalvalget. Resultatet av dette vil bli tap av arbeidsplasser.»

Møreaksen: Illustrasjonen viser den planlagte brua over Julsundet på Møreaksen.   Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

Olav Sjøvik er adm. direktør i Sjøvik-konsernet.  

Leserinnlegg

Sentrale politikere i fylket går inn for å stoppe Møreaksen for å sanke stemmer i lokalvalget. Resultatet av dette vil bli tap av arbeidsplasser.

Usikkerhet om samferdsel er ødeleggende Velferd og trygghet i fylket vårt avhenger av at næringslivet skaper verdier, arbeidsplasser og skatteinntekter. En helt grunnleggende forutsetning for at dette skal skje er at næringslivet har levelige kår og forutsigbarhet. Med lav forutsigbarhet vil bedriftene vegre seg for å investere og satse.


– Politikere som vil stoppe Møreaksen er uansvarlige, sier Sjøvik

Sjøvik-konsernets toppsjef Olav Sjøvik i Midsund går nå knallhardt ut i fjordkryssingssaken, og hevder at arbeidsplasser vil gå tapt når politikere motarbeider Møreaksen.

 

Transportkostnader har stor betydning for hvor det kan skapes arbeidsplasser. Lang reisetid på grunn av dårlige veier og ferger gir høye transportkostnader i Møre og Romsdal. Dette er en klar ulempe i forhold til andre deler av landet og fører til at det investeres mindre og skapes færre arbeidsplasser. For næringslivet er transportkostnader mer et spørsmål om reisetid enn bompenger og fergebilletter. I praksis betaler vi for en lastebil på timesbasis. Dobbel reisetid gir tilnærmet dobbel kostnad.

Verst er likevel usikkerhet. Vi opplever nå at sentrale politikere slår politisk mynt på å mane til omkamp om vedtatt løsning for fjordkryssing. Dette skaper stor usikkerhet for næringslivet i hele regionen. Hva kan vi planlegge for? Hvor bør vi plassere nye anlegg og fabrikker? Svaret er vet ikke. Resultatet er at beslutninger om å investere blir utsatt i påvente av mer klarhet.

Arbeidsplasser vil gå tapt Næringslivet er avgjørende for å opprettholde og skape arbeidsplasser i Møre og Romsdal. Dette krever hardt arbeid og stor vilje til å investere, omstilling og nyskaping. Vi kan ikke ta noe hvileskjær i påvente av større klarhet uten at vi sakker akterut.

Alle investeringer som blir utsatt eller lokalisert andre steder i landet vil gi tap av arbeidsplasser i fylket vårt. Politikerskapt usikkerhet har derfor en stor kostnad for samfunnet som kan ramme mange. Nye arbeidsplasser skapes ikke og eksisterende arbeidsplasser blir usikre.

Uansvarlige politikere I dette perspektivet er det merkelig at politikere maner til omkamp om det vedtatte konseptet for kryssing av Romsdalsfjorden. Det eneste som oppnås er utsettelse og usikkerhet med tap av arbeidsplasser som resultat. Ønsker virkelig ansvarlige politikere dette for noen ekstra stemmers skyld?

Utredning av alternativer vil ikke føre noe sted. Romsdalsaksen vil være et svært dårlig alternativ fordi den vil ligge på et sted der det knapt finnes innbyggere og arbeidsplasser. Veien må gå der vi har bruk for den. Likeså er det ingen grunn til å tro at flytebroer vil bli konkurransedyktige på pris.

Det spillet som pågår rundt fjordkryssingen er derfor unødvendig, uansvarlig og skadelig.

Møreaksen først og deretter Hafast Bygging av Møreaksen og deretter Hafast vil gi en ny og svært effektiv vei gjennom fylket vårt. Veien vil gå gjennom områdene der folk bor og arbeidsplasser er. Dette gir et godt grunnlag både for å sikre dagens arbeidsplasser og skape nye. For å få dette til trenger vi politikere som står samlet og kjemper for rask gjennomføring av veikonseptet og traséen som allerede er vedtatt av regjeringen.

Statens Vegvesen har gjort en solid jobb med å få ned kostnadene på Møreaksen. Det kommer til å skje med Hafast også. Nå er det tid for å stå samlet bak dette og arbeide for raskest mulig gjennomføring. Nå er det politikerne våre som må levere og vise at de arbeider for fremtiden for fylket vårt. Møreaksen først og Hafast så snart som mulig etter.

Av Olav Sjøvik, adm. direktør