LESERINNLEGG

Fannestrandas fremtid og Møreaksen

«Konsekvensen er ødeleggelse av eksisterende boliger, vegetasjon og miljø langs hele vakre Fannestranda»

Innfartsvegen på E39 forbi Retiro er nok den mest kjente, men Statens vegvesen har flere prosjekter under planlegging i bypakke Molde.Kartet er laget ut fra Molde kommunes vedtak i 2015 og 2017. – Fannestranda raseres med Molde «nye bypakke», skriver Lassen Buchholz.  Foto: Statens vegvesen

Leserinnlegg

19. juni presenterte Molde kommune og Statens Vegvesen Molde nye «Bypakke», vegstrekningen Bolsønes-Kviltorp. Nytt forslag for ut- og gjennomkjøring av E39 trafikk fra planlagt bytunell kommer nå til Fuglset istedenfor Felleskjøpet. Møreaksens «fergefri Europavei 39» skal kombineres med Molde «nye bypakke». Flertallet i Molde kommunestyre støtter planen med begrunnelsen at lokalt og regionalt næringsliv vil knyttes tettere sammen med noen minutters kortere tid via fjordtunell til Ålesund. Prisen vi skal betale for dette er en fullstendig rasering av nåværende miljø langs Fannestranda, kombinert med bompenger for å få råd til gjennomføring av gigantprosjektet. 

Fannestranda raseres med Molde «nye bypakke»

E39 trafikken fra bytunnellen skal sluses fra Fuglset og videre østover på en sterkt utvidet Fannestrand, fra 2 til 4 kjørebaner på opptil 20 meters vegbredde for å sikre 2 kollektivfelt og sykkelvei fra Fuglset til Kviltorp. Videre kommer ny sykkelvei og tilslutningsvei(er) for lokale trafikanter (bil/buss/sykler/gående) inn og ut på denne firefeltsveien.

Konsekvensen er ødeleggelse av eksisterende boliger, vegetasjon og miljø langs hele vakre Fannestranda: Istedenfor grønne trær og utsyn til fjord og fjell langs vegen vil disse nye konstruksjonene rasere nåværende adkomst til hele rekken av Fannestrandas naturperler: Retirostranda med badeplass og sosial samlingsplass, småbåthavna på Tøndergården, kunstgressbanen og Retiroparken, og seilermiljøet ved Fjærestua. Videre vil adgangen og miljøet rundt historisk verdifulle anlegg som Nøisomhed, Lubbenes, Lergrovik gård og Retiro med hage og park sterkt forringes med arealforringelse. Skole og campingplass på Kviltorp vil behøve ekstra anlagte og sikrere tilkjørselsveier. Sist men ikke minst vil disse planene påvirke alle boliger langs og ovenfor denne veistrekningen, både med støy og tap av utsikt. 

Ryfast i Stavanger- forringet lokalmiljø i trafikkmaskin rundt tunellutgangene.

For de som har kjenner til Hundvåg utenfor Stavanger før og etter innføring av «fergefri E39» Ryfast, kan man i dag se resultatet av hvordan et landlig boligmiljø er blitt endret til en trafikkmaskin. Planene for Møreaksen/Molde «nye bypakke» vil føre til en lignende trafikkmaskin for fergefri slusing av E 39 gjennom Fannestranda. 

MDG Molde satser på kollektivtrafikk og miljøferger istedenfor Møreaksen

Nå i juni, på initiativ fra MDG Molde, vedtok et samlet kommunestyre (ikke FRP) en erkjennelse av klimakrise, og at det haster å redusere utslipp. Den vedtatte felleserklæringen om klimakrisen satte opp ambisiøse mål for å redusere lokale utslipp i løpet av de neste tiår.

Klimautslipp i anleggsfasen for gjennomføring av Møreaksen vil være enorme. Derfor må vi tenke nytt og fremtidsrettet for transportnæringen i Molde og vår region, og vi må inkludere klimaregnskap som en vesentlig del av all anleggsvirksomhet. Å være klimasmart i dag tilsier at det heller bør satses videre på forbedret fjordkrysning med små miljøvennlige ferger. Pengene «spart» fra Møreaksen og Molde «nye bypakke» kan brukes på grønn teknologi og fremtidens løsninger istedenfor å fortsette inn i gårdagens spor.

Nye Molde kommune som etableres fra 2020 må styrke lokal kommunikasjon mellom Nesset og Misund som bør gå både langs vei og sjø langs vår særdeles langstrakte nye kommune. Det blir ikke behov for å bygge dobbel veibane på Fannestranda hvis nye E39 ledes langs ytre Romsdal og vekk fra Molde sentrum.

La Fannestranda leve – flere underganger til friluftstilbudene ved sjøen

Molde har allerede en flott etablert gangveg og sykkelsti langs hele strekningen fra Fuglset og videre til Årø og Lønset. Denne fungerer utmerket. For Fannestranda slik som det står i dag er det fortsatt nødvendig å gi fotgjengere og syklister enklere og tryggere tilgang til sjøen og fritidsområdene. Dette kan enkelt gjøres ved å bygge flere underganger langs denne strekningen, noe som vil stimulere til økt gange og sykling.

For å regulere trafikken langs Fannestranda er det viktig å styrke kollektivtrafikken. Dette kan gjøres både med buss og båtruter: Sats på elektrifiserte og direkte bussruter mellom ytterpunktene i Nye Molde (Nesset, Hjelset, Årø, Molde, Kvam og Midsund), og kombiner med parkering på utvalgte holdeplasser. Rust opp eksisterende lokale kollektivtilbud med flere og hyppigere bussavganger, og etabler nye bussruter som knytter bolig og arbeidsplasser direkte sammen. For de mange som fortsatt er avhengig av bil kan det innføres en kollektiv samkjøringsordning etter modell av lignende tiltak allerede innført andre steder: belønne biler som kjører med flere passasjerer, og kreve avgift fra de biler som fortsetter å kjøre denne strekningen med bare en passasjer.

Bedre og hyppigere bussruter kan kombineres med båtrute innover langs fjorden. I samarbeid med lokal og regional skipsbyggingsindustri ønsker vi å satse på elektrisk drevne hurtigbåter som går i rute mellom Molde sentrum og Hjelset. Slik kan lokalbefolkningen pendle utslippsfritt frem og tilbake til Fellessjukehuset i fremtiden. En slik båtrute kunne med tiden inkludere holdeplass både på Årø og eksisterende kai på Lønset. Og videre kan tenkes miljøvennlig hurtigbåt mellom Molde og Åndalsnes, raskere enn nåværende buss og ferger.

MDG Molde ønsker å sikre arbeidsplasser ved omlegging til det grønne skiftet ved å satse på lokal skipsbyggingsindustri til å forbedre trafikkflyten lokalt og regionalt: Allerede i dag finnes kompetansen, våre skipsverft er i gang med å bygge elektrisk drevne ferger og båter, og etter hvert kan man utvikle dette videre med hydrogenenergi. Slik sikres lokale arbeidsplasser og næringsliv, samtidig som lokale og regionale transportbehov dekkes.

Vi behøver ikke Møreaksen eller Molde «nye Bypakke»

Med slike tiltak så trengs ingen Møreakse, og heller ingen Molde «nye bypakke» i nåværende utgave. MDG Molde vil satse på miljøvennlige ferger istedenfor Møreaksen/Molde Bypakke. Slik kan næringslivet fortsatt satse på eksisterende fergekrysning mellom Molde og Vestnes, med hyppigere avganger for mindre og flere elektriske ferger. Utviklingen er allerede i gang med slike miljøvennlige ferger både i Norge, Sverige og Tyskland.  Enova har allerede innvilget 25 mill kr til ASKO om å bygge en elektrisk lekter som skal frakte gods mellom Moss og Horten. Hurtigruten har allerede bygget sin første hybridbåt, og i fylket vårt vil det i løpet av de neste årene komme flere og flere elektriske ferger. Næringslivet viser veien og fremtiden mot elektrifisert sjøfart til å overta økende trafikkbehov.

Høringsfrist for forslaget om Molde «nye Bypakke» og bytunell ved Fuglset er 15 august.

Støtt opp om MDG Molde for å bevare Fannestranda og sikre klimasmart transportutvikling i Molde i fremtiden!

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal