LESERINNLEGG

– Har ikke forstått

Svar til Orten og Jegstad.

Jarle Kanaris, styreleder i Bytaxi (Oslo).  

Leserinnlegg

Leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Helge Orten og saksordfører Nils Aage Jegstad uttaler i rbnett 2. juni at endringene i drosjereguleringen medfører at «Hovedelementene i dagens lovverk videreføres med noen tilpasninger».


LESERINNLEGG

Høyre sikrer taxi i distriktene

Gjennom enerettsmodellen kan fylkeskommunene gjøre avtaler med den enkelte drosjeeier og sikre et godt tilpasset drosjetilbud i hele landet. Bedre koordinering med det øvrige kollektivtilbudet er en av fordelene.


Dette er ikke korrekt.

Regjeringens forslag som Stortinget skal behandle 4. juni medfører blant annet å avvikle behovsprøvingen (antallsreguleringen), avvikle sentraltilknytningsplikten, avvikle driveplikten, fjerne krav om økonomisk løyvegaranti, avvikle hovederverv, redusere fagkompetansekravene til løyvehaver, fjerne taklampe og erstatte dette med et merke på 40 mm, samt slå sammen løyvekategoriene for drosje, selskapsvogn og transport av funksjonshemmede.

I tillegg uttreder regjeringen muligheten for å erstatte taksameter med en mobil applikasjon og det foreslås heller ingen strengere krav til sjåfør eller vandelsvurdering ift. dagens krav, slik Orten og Jegstad hevder.

Ovennevnte forslag er omfattende. Disse endringene vil ødelegge næringen slik vi kjenner den i dag, og vil medføre elendige kundeopplevelser over hele landet. Prisene vil øke, kvaliteten vil synke og drosje overalt alltid opphører. All forskning og erfaring viser det. Transportøkonomisk institutt («TØI») leverte nylig en rapport som så på drosjeregulering i norske byer. Konsekvensen av regjeringens forslag er: lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Av fem alternative måter å regulere næringen på, kom regjeringens løsning ut som den dårligste, skriver TØI.

Videre forsøker Orten og Jegstad å berolige resten av landet med at «Høyre sikrer taxi i distriktene», og at helseforetakene og fylkeskommunene skal sørge for at distriktsdrosjene får sin andel av kontraktsmarkedet med syketransport, skolekjøring og spesialtransport.

Dette er spesielt. Samferdselsdepartementet har på side 40 i høringsnotatet presisert at «tildeling av eneretter ikke automatisk medfører rett til annen kontraktskjøring i det aktuelle enerettsområdet, og heller ikke at avtale om annen kontraktskjøring automatisk medfører rett til eksklusiv drift i enkeltturmarkedet i samme område.»

Orten og Jegstad burde være vel kjent med lov om offentlige anskaffelser. Syketransport, skolekjøring og spesialtransport over et visst terskelnivå skal ut på anbud. Fylkeskommuner og helseforetak kan ikke tildele drosjenæringen denne kjøringen i strid med loven.   

Orten og Jegstad har åpenbart ikke satt seg inn i hvordan dagens drosjeregulering fungerer og de har heller ikke tatt innover seg de negative konsekvensene som inntrer dersom regjeringens forslag blir vedtatt.

Enten har ikke Orten og Jegstad forstått hva regjeringen foreslår eller så forsøker de å desinformere leserne. Begge deler er like ille.

Jarle Kanaris, styreleder i Bytaxi (Oslo)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts meningsportal