LESERINNLEGG

Høyre sikrer taxi i distriktene

Gjennom enerettsmodellen kan fylkeskommunene gjøre avtaler med den enkelte drosjeeier og sikre et godt tilpasset drosjetilbud i hele landet. Bedre koordinering med det øvrige kollektivtilbudet er en av fordelene.

Nils Aage Jegstad og Helge Orten  Foto: Tomas Moss, www.icu.no / CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Leserinnlegg

For en tid tilbake fremmet regjeringen forslag til nye drosjereguleringer, og 28. mai ble saken avgitt i Stortinget. Hovedelementene i dagens lovverk videreføres med noen tilpasninger.

Løyveplikten opprettholdes, men taket på antall løyver fjernes. Løyvene må fornyes hvert tiende år.  Dette gjør det lettere å starte drosjedrift, men gjør det også lettere å miste løyvet.

Trygghet for passasjerene

I tillegg til et løyve som drosjeeier må ha, må den som faktisk kjører drosja, ha kjøreseddel. Her skjerpes kravene. Dette handler om trygghet for passasjerene.

En av hovedutfordringene med å endre regelverket, er den store forskjellen mellom by og land. Derfor etableres det en enerettsmodell som gir fylkeskommunene rett til å inngå avtale med enkelte drosjeeiere i kommunene. Det vil sikre disse drosjeeierne en sikker inntekt og befolkningen et godt drosjetilbud. Enerettsmodellen vil kunne gjelde i hele 90 prosent av norske kommuner. Fylkene får ansvar for å ivareta dette gjennom avtaler med drosjeselskapene og/eller enkeltaktører.

Et hovedelement i inntektene for distriktsdrosjene er «bestillertransporten». Det dreier seg blant annet om syketransport, skoleskyss og spesialtransport. Det er oppgaver som fylkene og helseforetakene har i dag. Det er viktig å sørge for at også distriktsdrosjene får sin andel av dette markedet.

Drosjene er en naturlig del av kollektivtilbudet

Vi ser at mange fylker etablerer et mer differensiert kollektivtilbud ved å erstatte de store (og ofte tomme) bussene med minibusser som kun kjører på bestilling. Her må de fylkeskommunale kollektivselskapene og drosjeeierne samarbeide bedre, slik at drosjene kan bli en naturlig del av kollektivtransporten.

Dette er Høyre innstilt på å gjennomføre. Derfor vil våre fylkesordførerkandidater forplikte seg til å både opprettholde og styrke taxitilbudet i distriktene, sikre bestillertransporten, og sørge for at de med funksjonsnedsettelser får den transporten de har krav på.

Av: Helge Orten (H), leder av Stortingets transport- kommunikasjonskomité og Nils Aage Jegstad, stortingsrepresentant (H).

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal