LESERINNLEGG:

«Vi ønsker politikerne lykke til med en beslutning som vil ha en avgjørende betydning for samfunns- og næringsutviklingen i kommunen»

NESSET VEKST: På bildet: Daglig leder Ulrik Molton (t.h) og styreleder Stig-Bjarne Silseth.   Foto: Privat

Leserinnlegg

Åpent brev til kommunestyrepolitikerne i Nesset:

Styret i Nesset Vekst AS ønsker å komme med en uttale i tilknytning til kommunestyrets behandling av den fremlagte, private reguleringsplanen for industriområdet Bergmesteren på Raudsand. Det aktuelle området er avsatt til formålet i den stadfestede arealdelen av kommuneplanen, og tiltaket er i samsvar med strategisk næringsplan for Nesset.

Situasjonen I Nesset når det gjelder behovet for tilgjengelige næringsareal, har vært påpekt fra næringslivet ved en rekkke anledninger. I dag er situasjonen at det er få, om noen, næringsarealer tilgjengelige (Se vedlagte oversikt).

På tross av at Nesset scorer relativt høyt når det gjelder antall nyetableringer, kommer kommunen på sisteplass I fylket når det gjelder arbeidsplassdekning (60,7%) - noe som gjør at vi har en underdekning på 563 arbeidsplasser I forhold til antall sysselsatte.

Når det gjelder folketallsutviklingen i kommunen er den også negativ. SIden årtusensskiftet er antallet innbyggere redusert med 333 personer.

For næringslivet er det viktig at våre politikere fortsatt støtter planprosessen slik at en kan få svar på alle forhold i forbindelse med de framlagte planene på Raudsand.

I en slik dramatisk situasjon, er det viktig at kommunen støtter opp om prosesser som kan bidra til å snu disse negative utviklingstrekkene.  Styret I Nesset Vekst AS vil derfor anmode politikerne om å støtte forslaget til reguleringsplan for industriområdet Bergmesteren:

Styret i Nesset Vekst AS er positive til det fremlagte forslaget til reguleringsplan fra Bergmesteren Raudsand AS. Det legges spesiell vekt på følgende forhold:

• Et omfattende utredningsarbeid viser at det foreslåtte planområdet er godt egnet til massedeponi, stein- og masseuttak, resirkulering og deponering av forurensede masser og farlig avfall.

• De miljømessige hensyn er ivaretatt i planforslaget.

• Planforslaget samsvarer med de historiske forutsetningene området har for denne type virksomhet.

• Det er tillitsvekkende at store og seriøse aktører som Veidekke og Stena Recycling sammen med Bergmesteren Raudsand AS står bak planene.

• Gjennomføringen av planene vil få stor betydning for utviklingen av nye arbeidsplasser i kommunen og regionen.

• Etableringen på Raudsand vil kunne gi kompetansearbeidsplasser gjennom realiseringen av planene for et forsknings- og kompetansesenter.

Vi vil understreke at det uavhengig av om planene til Bergmesteren Raudsand AS blir realisert, vil være svært viktig at det tradisjonsrike næringsarealet på Raudsand nå blir regulert. Vi håper at vårt innspill blir tatt hensyn til, og ønsker politikerne lykke til med en beslutning som vil ha en avgjørende betydning for samfunns- og næringsutviklingen i kommunen.

Styret i Nesset Vekst AS

Stig Bjarne Silseth (styreleder)

Odd Arne Langset (nestleder)

Anne Marit Svensli (styremedlem)

Tormod Aspås (styremedlem)

Jan Erik Nerland (styremedlem)

Magne Stavik (styremedlem)

Daniel Bugge (varamedlem)

Knut Arne Bugge (varamedlem)

Ulrik Sverdrup Molton (sekretær)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal