LESERINNLEGG

Fjøssaka – innspill fra naboer

Bildet viser byggefeltet på Hustad. Naboer reagerer på plasseringen av det nye fjøset.  Foto: Privat

NABOER REAGERER: Med kumøkk på vei og gjerde av kreosot.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Vi, naboer til den omstridte fjøsen på Hustad, ønsker å komme med vår side av saken. Vi har bevisst holdt oss unna Facebook, media ol. for det er ikke her saken skulle avgjøres, og fører som regel ikke noe godt med seg. Men kjenner nå på at vi må ta pennen fatt, da bare en side av saken har blitt belyst. Bare for å starte med en klar presisering; vi er ikke imot fjøsbygging på Hustad, det er bare plasseringen vi er uenig i.

Fræna kommune kjøpte i 2005 arealet til Hustad byggefelt, østre del, fra gården som ønsker å bygge fjøs. Allerede på dette grunnlaget, burde det aldri vært planlagt en fjøs så nært byggefeltet. Da vi kjøpte våre tomter, var vi klar over at vi bosatte oss ved et landbruksområde. Men å få ett stort industribygg, med alle de ulemper det fører med seg, var ikke noe vi forventet da vi kjøpte en kommunal tomt.

15. desember 2014 ble landbruksområdet ved byggefeltet omregulert til LNF-område hensyn landbruk, uten at vi naboer fikk noen form for nabovarsel. Denne omreguleringen veier landbruksinteressen tungt, og det er vanskelig å stoppe en eventuell bygging. Burde ikke kommunen tenkt over hvilke konsekvenser dette vil gi? Eller er det meningen at naboer skal sitte på innsyn hver dag og følge med? Kommunes behandling av denne saken vil skape presedens for andre kommunale byggefelt. Tør folk da å kjøpe en kommunal tomt, nært ett landbruksområde?

Vi hadde hørt rykter om fjøsbygging, men fikk bare høre om at det var langt opp og fram enda fra bonden. Før siste boligbygger startet byggingen, tok han kontakt med bonden for å forsikre seg om fjøsen, men fikk beskjed om at fjøsen skulle plasseres lengre bort fra feltet. Selv da bonden satte ned markeringspinner på det aktuelle området, nektet han for at bygget skulle stå der. Ved utsendelse av nabovarsel i juni 2018, ble det ikke sendt til oss naboer, som ligger så nært som 50 meter unna.

Vi tok kontakt med bonden for å få en dialog og høre hans planer. Vi ønsket å flytte fjøset lengre østover. Dette var bonden avvisende til, og sa at da ville det komme store ekstrakostnader, dette er for oss udokumentert.

Ved befaring med administrasjonen 18. oktober 2018 spurte vi landbrukssjef Vågen om det var store ulemper å flytte fjøset østover, sett fra landbrukshensyn, og det var det ikke. Bonden argumenterte med at arronderingen var bedre og at ekstra kostnad på strøm ville være stor. Et enkel søk i kartverket viser at 1/3 av jordet ligger vest for ønsket plassering, mens 2/3 ligger øst.


Vararaordføreren vil ha omkamp om fjøsvedtaket på Hustad

Jan Arve Dyrnes (Ap) i Fræna aksepterer ikke Fylkesmannen i Trøndelag sin avgjørelse i fjøssaken på Hustad. Dyrnes mener saksbehandlingsfeil og udokumenterte påstander gjør at Fylkesmannen må se på saka på nytt.

 

Reagerer på forsøk på å endre fjøs-vedtaket

– Vi ser på det som helt usannsynlig at dette vil kunne føre fram. Det eneste man oppnår er ytterligere konflikt og uro, sier advokat Erik Wold som representerer Arnt Morten Berget.


Da administrasjonen i kommunen godkjente byggesøknaden 25.10.18, klaget vi dette inn til kommunen. Saken kom opp til PLØK for behandling 7. februar i år. Her åpnet ordfører Henøen møtet med å si at kommunen har gjort en feil da de ikke la inn en buffersone til byggefeltet, ved omregulering av landbrukseiendommen i 2014. Noe vi naboer må betale for, ikke kommunen. Vi frykter at vi får store verditap på våre boliger. Her vil faktisk naboer risikere å bli fanger i eget hus, da de taper for mye på et eventuelt salg, og ikke har råd til å selge.

PLØK stemte med 10 mot 5 stemmer, at i medhold av plan- og bygningslova § 29-4 finner PLØK at ulempene er kvalifiserte og gir klagerne medhold, og at flytting ikke ville være til vesentlig ugunst for tiltakshaver. Dette ble påklaget av bonden, som endte med et nytt møte i PLØK. Her ble det stemt om plassering av bygget, og det endte med at med 9 mot 8 stemmer, valgte alternativ plassering.


Leder i Møre og Romsdal bondelag med flengende kritikk av Fræna kommune

Låve-vedtaket er ugyldig og må opp på nytt. – Saka er en stor belastning for meg og min familie

Vedtaket om å nekte bonde Arnt Morten Berget på Hustad å bygge ny låve der han ønsker er ugyldig. Torsdag blir saka behandlet på nytt i ekstraordinært møte i Plan- og økonomiutvalget i Fræna.

 

Igjen ble vedtaket påklaget av tiltakshaver, og saken endte hos fylkesmannen i Trøndelag pga habilitetsspørsmålet i Møre og Romsdal. Her vant som kjent utbygger frem, selv om alle hans påstander etter vårt syn er udokumenterte. I tillegg har administrasjonen i kommunen jobbet mot PLØK sitt vedtak, med møter og skriv til fylkeskommunen. Er dette innafor? Når vi har gått igjennom svaret fra fylkesmannen, ser vi flere saksbehandlingsfeil, noe som gjør at vi skriver en begjæring om å omgjøre eget vedtak. Så får vi håpe saken får en mer rettferdig slutt.


Fjøssaken på Hustad avgjort – bonden får bygge der han vil

Bonden Arnt Morten Berget på Hustad i Fræna får bygge fjøset sitt der han ønsker. Det har Fylkesmannen i Trøndelag bestemt.

 

Bonden, advokaten til bonden og ordføreren har sagt i media at de håper det blir fred i bygda. Men en ting er å stå i media og si det, en annen ting er å jobbe for det. Underveis i saken, har det blitt påbegynt et 2 meter høyt gjerde med kreosotpåler (Google kreosot), opp til 15 meter fra landbrukseiendommen og inn på kommunal grunn, klint inn i veien til byggefeltet. Flomlys med sensor står rettet opp mot naboer. Flagging med balkongflagg på jordhaug. Kumøkk spredd på kommunal vei som naboer må krysse for å komme til sine boliger, 15 meter unna der bonden eier.

Det er også et sentralt moment at brukerne av boligområdet har krav på samme beskyttelse av sine interesser som bruker av landbruksområdet har på å få utviklet sitt landbruksareal. Det er ikke snakk om å bruke landbruksareal til bolig i dette tilfellet, det er snakk om å ivareta interessene til begge arealformål samtidig – både bolig og landbruk.

Vi støtter den norske bonden, og er for et bærekraftig landbruk og levende bygder. Der landbruk og bygd lever i harmoni, men da er det en fordel med ett sunt bondevett.

Randi-Kristin og Knut-Gøran

Endre og Marita

Arne M. og Turid

Sonja,

naboer Hustad Byggefelt

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook