LESERINNLEGG

Er motorvei på Veøya en fordel?

«Møreaksen blir da vurdert som dårligere fordi den ikke innebærer en motorvei tett opp til det nasjonale kulturminnet på Veøya. Dette er mildt sagt en ganske uvanlig vurdering.»
Leserinnlegg

Det er en lang rekke problematiske detaljer i Romsdalsaksen AS sin rapport om samfunnsnytte. Alle variabler blir vridd i favør Romsdalsaksen og disfavør Møreaksen. Dette gjør at rapporten i sum ikke er troverdig.


– Våre beregninger er like presise

– Vi vurderer ikke at Statens vegvesens beregninger av framtidig trafikk vil være mer presise enn våre, sier fagsjef Michael W. Madsen i HR Prosjekt.– Våre beregninger er like presise

– Vi vurderer ikke at Statens vegvesens beregninger av framtidig trafikk vil være mer presise enn våre, sier fagsjef Michael W. Madsen i HR Prosjekt.


Mye av innholdet krever at man går langt inn i detaljene. Men ett eksempel viser godt hvordan vurderingene på urimelig vis vendes til Romsdalsaksens fordel:

I rapporten vurderes Romsdalsaksen å være bedre for kulturarven enn Møreaksen. Dette fordi Romsdalsaksen «gir tilgang til fredede kulturminner og landskapsvernområde på Veøya». Møreaksen blir da vurdert som dårligere fordi den ikke innebærer en motorvei tett opp til det nasjonale kulturminnet på Veøya. Dette er mildt sagt en ganske uvanlig vurdering.

Jeg vil oppfordre Romsdalsaksen AS til å publisere alle rapportene sine slik at politikere og fagmiljøer kan få se hva de egentlig holder på med.

Her er noen av variablene i rapporten som vris og vendes i disfavør Møreaksen og favør Romsdalsaksen:

• Byggetrinn: Rapportmakerne har bestemt seg for at Ålesund-Molde via Møreaksen må bygges ut i to trinn, mens Ålesund-Molde via Romsdalsaksen kan bygges ut i ett trinn. Dermed svekkes nytteverdien av Møreaksen kraftig, mens Romsdalsaksen får full effekt fra første stund. Det er strekningen Vik-Ørskogfjellet de legger opp til at må utsettes til år 2038. Dermed sender de Møreaksen-trafikken ut på en lang omvei via Vestnes sentrum i store deler av beregningsperioden. Dette er helt urimelig sett i lys av planene som Statens Vegvesen nylig presenterte. Det tas ikke høyde for at det ville tatt 7,5 år og koste kr 750 millioner å planlegge Romsdalsaksen til samme detaljnivå som Møreaksen har i dag.

• Trafikkberegning: Rapporten baserer seg ikke på Statens Vegvesen sine offisielle trafikkberegninger. Modellene som Statens Vegvesen bruker tar høyde for all trafikk på alle veier i hele regionen. I stedet har Romsdalsaksen AS plukket ut fire veistrekninger: Kristiansund-Dombås, Åndalsnes-Molde, Midsund-Molde og Ålesund-Molde. Dette er en feilkilde som gir mange følgefeil i beregningene.

• Reisetid: Rapporten baserer seg ikke på Statens Vegvesen sine offisielle reisetidsberegninger. I stedet bygger rapporten på egenproduserte reisetider som er i disfavør Møreaksen og favør Romsdalsaksen sammenlignet med de offisielle tallene. Også dette gir en feilkilde som igjen gir store følgefeil når det beregnes over 40 år.

• Åndalsnes-Molde/Kristiansund-Dombås: Det er lagt inn at dagens reisetid Åndalsnes-Molde er på 85 minutter. Og at man da sparer 35 minutter på denne strekningen med Romsdalsaksen. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om reisetidsgevinsten blir så høy.

• Ukjent om kostnader: Det er fremdeles helt ukjent hva som er grunnlaget for kostnadene det opereres med på Romsdalsaksen. Dette er beregnet i en tidligere rapport som Romsdalsaksen AS holder hemmelig. Men i samfunnsnytterapporten kommer det blant annet frem at Romsdalsaksen baserer seg på ny 3-felts vei Hjelvika-Digernes for kr 3,98 milliarder. Dette virker å være en lav kostnad, all den tid man da bl.a. må utvide Tresfjordbrua fra to til tre kjørefelt og legger opp til et motorveikryss inne i fjellet på Hjelvika.

• Kostnader Romsdalsaksen: Kostnaden for Ålesund-Molde via Romsdalsaksen er i rapporten oppgitt til kr 26,9 milliarder. Nåverdien av kostnadene på Romsdalsaksen beregnes til kr 20,7 milliarder i rapporten.

• Kostnader Møreaksen: Ålesund-Molde via Møreaksen har Statens Vegvesen nå beregnet til kr 23,1 milliarder. Nåverdien av kostnadene på Møreaksen beregnes til kr 23,9 milliarder i rapporten.

• Drift og vedlikehold: Tallene for drift og vedlikehold i rapporten er lite troverdige. Blant annet blir Romsdalsaksen tilgodesett med kostnadene som er oppgitt for brokonstruksjonene på Nordøyvegen, til tross for at dette er helt andre typer broer enn lange flytebroer. Statens Vegvesen har tidligere uttalt at det er heftet stor usikkerhet med drifts- og vedlikeholdskostnadene på lange flytebruer, og at man ikke kan se bort i fra at de blir like høye som på undersjøiske tunneler. Rapporten tar på ingen måte høyde for dette.

• Mernytte: Rapporten sier lite om hvordan mernytte er beregnet, da dette ble gjort i en tidligere rapport som Romsdalsaksen AS holder hemmelig. Imidlertid står det at fergefri kryssing av Romsdalsfjorden vil gi omtrent 1 times reisetid mellom Ålesund og Molde. Det er svært misvisende dersom dette er lagt til grunn både for Romsdalsaksen og Møreaksen. Romsdalsaksen gir omtrent et kvarter lenger reisetid enn Møreaksen i henhold til offisielle tall. Det er kjent at Møreaksen i den første rapporten var beregnet til kr 20,2 milliarder i mernytte (iht sak i VG). Dette har nå blitt redusert til kr 16,5 milliarder uten at rapporten spesifiserer hvordan dette er beregnet.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook