LESERINNLEGG:

Svar til Mellvin Steinsvoll om ny storlegevakt i Romsdal

Leserinnlegg

Mellvin Steinsvoll skriver i sitt innlegg i Romsdals Budstikke 26. februar flere ting om endringene i legevaktstjenesten i Romsdal som krever presisering.

I 2013 ble Molde interkommunale legevakt etablert som respons på problemer med rekruttering og «fastholdelse» av fastleger i kommunene rundt Molde pga. økende arbeidsbelastning. Man valgte da at slå sammen legevaktene for å redusere vaktbelastningen på den enkelte lege.

I løpet av våren 2017 mottok Molde kommune henvendelser fra Rauma, Sunndal, Gjemnes, Midsund og Aukra med anmodning om samarbeide rundt legevakt av samme årsak. Det ble da gjort utredning og analyse på denne utvidelsen. Risiko- og sårbarhetsanalysen konkluderer med at utvidelsen kan gjennomføres, men vil innebære betydelige kostander til risikoreduserende tiltak. På samme tidspunkt lyste Helsedirektoratet ut et nasjonalt pilotprosjekt med utprøving av bruk av videokonsultasjon i legevakt fra perifere legevaktsatellitter i legevaktsdistrikter med store reiseavstander. Molde kommune søkte og fikk tildelt dette prosjekt sammen med Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt. Dette prosjekt er nå i startfasen. Alle 8 kommuner har vedtatt deltakelse i sammenslåingen av legevakttjenesten i deler av døgnet, samt deltakelse i pilotprosjektet.


Tordner mot storlegevakt, om Eidsvåg ikke blir tilgodesett med satellitt

– Alvorlig for bygdefolk i Nesset

Det er slett ikke greit at folk i Nesset får opp mot 10 mil til legevakt. Dette må bli tema i valgkampen, tordner Mellvin Steinsvoll.

 

En legevaktsatellitt er et rom på det lokale helsesenteret hvor det med hjelp fra helsepersonell, typisk sykepleier på vakt, vil kunne opprette videokonsultasjon med legevaktslege i Molde. Sykepleieren kan bistå med ulike undersøkelser og gi annen behandling i begrenset omfang. Denne type konsultasjon vil være tilgjengelig i det tidsrom hvor det ikke er lege på vakt lokalt. Det vil si på natt og det meste av helgen. Når en pasient ringer legevaktsentralen på telefon 116117 vil vedkommende kunne bli tilbudt time på legevaktsatellitten i stedet for å måtte kjøre hele veien til Molde. Alvorlige akutte tilstander vil ikke bli tilbudt time på satellitten, men få annen adekvat hjelp. Konsultasjon ved legevaktsatellitten er et tilbud. Pasienten vil alltid ha anledning til å kjøre til legevakten i Molde.

Prosjektet med sammenslåing av legevaktdistrikter og opprettelse av legevaktsatellitter på deler av døgnet styres av en prosjektgruppe med ulike fagfolk fra alle deltakende kommuner. Det er denne prosjektgruppe som har analysert og kommet med tilrådning om plassering av legevaktsatellitter. Styringsgruppe bestående av rådmennene fra alle deltakende kommuner har på bakgrunn av tilrådningen bestemt antallet og lokalisering av satellittene. Med pilotprosjektet følger en del midler fra Helsedirektoratet. Disse midlene strekker i utgangspunkt til 2-3 satellitter. Styringsgruppa har valgt å gå for 4 satellitter i henholdsvis Sunndal, Rauma, Midsund og Aukra.

Nå starter arbeidet med å få på plass personell, opplæring og kursing, tilrettelegging av lokaler og utprøving og innkjøp av utstyr. Det planlegges foreløpig ikke flytting av legevakttjenesten fra lokalene på Kirkebakken. Beregninger viser at den forventede økning i antall henvendelser etter utvidelsen vil kunne tas hånd om i eksisterende lokaler. En ny utfordring er dog rett rundt hjørnet: Legevaktssentralen («telefonsentralen») er i dag lokalisert på Molde sjukehus. Når det nye sykehuset åpner må Molde kommune finne en ny plass til legevaktsentralen. Av «samlokaliseringsfordeler» bør dette legges sammen med legevakttjenesten. Det er ikke plass til en legevaktsentral i legevaktens lokaler på Kirkebakken Helsehus. Kommunen er i startgropen med arbeidet med å finne løsning på disse utfordringene.


 

Mellvin Steinsvoll skriver i Romsdals Budstikke at prosjektet vil bli «ett stort steg tilbake» for innbyggerne i Nesset. Faktisk så er det ikke planlagt noen endringer av legevakttjenesten i Nesset. Per i dag har Nesset egen legevakt mandager til torsdag fram til kl. 21.00. På natt og helg overtas legevaktfunksjonen av Molde interkommunale legevakt. I nytt legevaktsamarbeid og i Nye Molde kommune er det lagt til grunn at det lokale legevakttilbudet skal utvides til også å gjelde fredager fram til 21.00. Der er således ingen planer om noe forringelse av legevakttilbudet i Nesset, tvert imot.

Sammenslåing av legevaktdistrikter i deler av døgnet i dette prosjekt er ikke uproblematisk. Det blir for noen veldig langt til legevakt på deler av døgnet. Dette er noe alle som er involvert i planleggingsarbeidet har fokus på. En god legevakttjeneste er viktig for befolkningen og for «trygghetsfølelsen» for de som bor langt fra «sentrum». Vi forsøker i dette prosjektet med hjelp fra Helsedirektoratet å kompensere for disse avstander ved å anvende ny teknologi. Det vil aldri bli det samme som å ha «egen» lege på vakt døgnet rundt. Men det er jo ikke et reelt alternativ. Prosjektet ble startet fordi kommunene rundt Molde har store problemer med å opprettholde egen legevakttjeneste. Årsaken til dette ligger i den økende arbeidsbelastningen på fastlegene over de senere år. Siste måling viste at arbeidstiden var økt en hel arbeidsdag i uken i snitt på bare 4 år! Det gir problemer med å holde på fastleger og rekruttere nye leger til fastlegeyrket. Det er ikke bare kommunene sin skyld, dette er en sammensatt problemstilling. Det er imidlertid kommunens ansvar å legge til rette en god og forsvarlig fastlege- og legevakttjeneste for innbyggene. Det nye legevaktsamarbeidet er følgelig et svar på disse utfordringene. Et svar vi ønsker skal sikre en god legevaktordning for alle innbyggerne, og som vil være stor nok til å klare de utfordringene legetjenestene i kommunene står overfor.

Signe Hjorth, ass. kommuneoverlege og prosjektleder legevaktpilot

Henning Fosse, Helsesjef

Molde kommune

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook