LESERINNLEGG

Ingen kvinner ønsker å føde under transport!

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet NSF. Foto: Privat  

Leserinnlegg

«Det er ingen garanti for at det blir færre transportfødsler at vi etablerer fast følgetjeneste». Jordmorforbundet reagerer på dette nylige utsagnet fra klinikksjef Henrik Erdal i Romsdal Budstikke. Han hevder at hvis kvinner vet at de må reise til sykehus uten følge av jordmor, drar de i tide, slik at fødselen skje i sykehus, og ikke under transporten. Jordmorforbundet mener dette ikke kan stå uimotsagt. Det er vel ingen fødende som frivillig føder i en ambulanse i ei veigrøft hvis dette hadde vært mulig å unngå?

Ei mor kan aldri styre hvor rask tid en fødsel tar på forhånd. Hun føder når barnet kommer, uavhengig av om hun får livsviktig jordmorhjelp under fødselen eller ikke. Det er også slik at alle fødende vet at ingen fødsel er risikofri. Det er dermed stor grunn til å anta at kvinner i fødsel har et sterkt ønske å nå fram til fødeavdelingen i tide for å føde i trygge omgivelser. Det hender stadig at noe uforutsett skjer under fødselen som krever keisersnitt eller instrumentell fødsel for å redde mor og barn.


Flere føder i ambulansen når jordmor følger med

Venter kvinner som vet at jordmora blir med i ambulansen, for lenge med å reise til sjukehuset for å føde? Helseforetaket ser at en større andel kvinner føder i ambulansen når det er ei ordning der jordmor er med under transporten.


Kvinner i aktiv fødsel skal tilbys en egen jordmor med ansvar kun for henne, for å sikre god nok overvåkning og behandling av mor og barn under fødselen. Alle kvinner har krav på følge av jordmor ved lang reisevei til fødested eller fødselen er nært forestående. Dette er helseforetakenes ansvar å sørge for. Ambulansepersonell er ikke kvalifiserte fødselshjelpere, og de melder at de ofte føler seg utrygge i møtet med fødende kvinner.

Fødende under transport har ikke har tilgang til smertelindring under fødselen ved behov, eller fosterovervåkningen en fødeavdeling kan tilby. Det er nærmest fysisk umulig å tilby adekvat fødselsomsorg i en bil der alle er fastspent. Krav om jordmorfølge ved over 90 minutter reisevei til fødested, etterleves også bare unntaksvis. Dette organiseres kun i 20 prosent av landets kommuner på grunn av stor jordmormangel i landet. At mange kvinner i stor grad føder under transport er ingen grunn til å fjerne jordmorfølge. Det taler heller for at kvinner i regionen må sikres en trygg og forsvarlig fødselshjelp med jordmorfølge til dem som har behov.

Det er større risiko for mor og baby ved fødsler utenfor institusjon. Sentraliseringen skulle gjøre fødsler enda tryggere. Det finnes ingen bevis for at det har skjedd. Barna som blir født før mor rekker fram til sykehuset har dobbelt så stor risiko for å dø i forbindelse med fødselen, konkluderer forskningsrapporten til overlege Bjørn Gunnarson. Forsker Hilde Engjom viser til at sentraliseringen gir tre ganger økning i alvorlige komplikasjoner for mor. Hun viser også til at det er for store regionale forskjeller på landets fødetilbud.

Det er fjernet 110 fødesteder i løpet av de siste årene, og vi har kun 45 igjen. Sentralisering av landets fødetilbud gir økt risiko for fødende og nyfødte! Fagmiljøet og befolkningen mobiliserer kraftig mot regjeringens forslag om ytterligere kutt i fødetilbudet og akuttberedskapen i distriktene. Jordmorforbundet mener landets myndigheter bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter når de ikke ivaretar den forpliktelsen de har til å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med en tilfredsstillende fødselsomsorg uavhengig av hvor de bor.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook