LESERINNLEGG

Pasientene i fokus!

Leserinnlegg

Helse Møre og Romsdal er inne i en krevende periode. Styret for helseforetaket har gjort vedtak om at drifta skal reduseres med driftsutgifter tilsvarende 200 stillinger og at administrasjonen skal legge fram forslag til endringer tidlig i 2019. Dette er et dramatisk nyttårsforsett som vil kunne medføre store endringer i driften av sjukehusa i vårt fylke. Situasjonen blir diskutert og omtalt i mange fora og vi ser at media bl annet et opptatt av hvilke konsekvenser vil dette føre til? Det sprer seg usikkerhet naturlig nok innad i sjukehusene, men brukerne er opptatt av om behandlingstilbudet i vårt fylke vil bli endret og redusert.

Brukerutvalget behandlet forslag til budsjett for 2019 i møte i desember. Etter mange år med store driftsunderskudd er også brukerutvalget inneforstått med at foretaket ikke kan fortsette med å drive med underskudd.  Budsjettramma er gitt og drifta må tilpasses innenfor ramma. Dette er den virkelighet Helse Møre og Romsdal har å forholde seg til. Det er i mange år gjort vedtak om innsparinger uten at det har gitt gode nok resultat. Og så vidt vi forstår er det ingen signal fra sentralt hold om økte driftsrammer til sjukehusene i Helse Møre og Romsdal. Derfor må administrasjonen nå gå grundigere til verks for å gjøre endringer. Brukerutvalget skal snakke brukerne sin sak og har derfor fokus på behandlingstilbud og pasientsikkerhet.  Derfor hadde brukerutvalget slik protokolltilførsel til styresaka om innsparing 04.12.2018.

Brukarutvalet ser at det er naudsynt å gjera omstillingar i Helse Møre og Romsdal for å få ei berekraftig utvikling. Brukarutvalet føreset at pasientbehandlinga, pasientsikkerheita og kvaliteten på behandlinga blir vidareført. Brukarutvalet føreset at vi blir teken med i prosessen om operasjonalisering  av utviklingsplana fram til endeleg framlegg for styret i februar 2019.

Vår erfaring er så langt er at pasientene stort sett er godt fornøyd med den behandling de får ved våre sjukehus. De blir tatt godt vare på, får adekvat behandling og de fleste kan reise hjem og er fornøyd med den behandling de har fått. Dette er og skal være en trygghet for folk. Vi skal vite hvor vi skal når sjukdom inntreffer, og vi skal vite at vi blir godt tatt vare på av kvalifisert personale.  Den tryggheten må vi fortsatt ha selv om helseforetaket skal gjøre innsparinger!

I arbeidet med forberedelser til styresak om innsparingene er representanter for brukerutvalget tatt med og vi har anledning til å uttale oss. Vi deltar på møtene og ser at innspillene til tiltak så langt som råd legges til rette for at det ikke skal svekke pasientbehandlinga. I samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er det også tiltak som kan gjøres for å gi gode og kanskje bedre tjenester til brukerne i fylket vårt. Det er mange år siden samhandlingsreformen ble vedtatt!  Men vi ser at dette har tatt tid og vil nok fortsatt trenge lenger tid.  

Det er styret for helseforetaket som skal gjøre vedtakene om endringer i sjukehusa. Men brukerutvalget vil fortsette å påpeke det vi mener er viktig for å fortsette den gode pasientbehandlinga sjukehusa gir, også med fokus på pasientsikkerhet og kvalitet.  Vi må også vite om konsekvenser av de vedtak som blir gjort. 

Ingrid Løset, leder i brukerutvalget

Ann Helene Skare, nestleder i brukerutvalget     

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook