LESERINNLEGG

Nei til «Deponi for farlig avfall» på Raudsand

ET RISIKOPROSJEKT: «Geologien og topografien i området er kommentert av anerkjente, ledende geologer som professor Arne Bjørlykke. Dommen er krystallklar: området egner seg overhode ikke for lagring av farlig avfall», skriver Per Sefland i dette innlegget.  Foto: Øyvind Leren

Leserinnlegg

Risiko- og sårbarhetsanalysene er i for liten grad preget av at saken gjelder et nasjonalt anlegg med potensielt stor påvirkning på en rekke interesser av lokal, regional og nasjonal betydning. Anlegget skal evt. erstatte Langøya-anlegget som fylles opp 2022 og vil være basert på betydelig import av farlig avfall fra utlandet.

Saksutredningen er i hovedsak beskrivelse av lokale tiltak og antatte kortsiktige effekter av disse.

Et anlegg som beskrevet vil kunne få svært lang levetid (hundre år eller mer). ROS-analyser må derfor basere seg på et langsiktig perspektiv. De naturverdiene som ligger langs sjøled og veg, er noe vi som samfunn er avhengige av i, dag og i de neste hundre / tusen år.


Listhaug er skuffet over deponi-svaret fra Elvestuen

Miljøvernministeren overlater ansvaret til Nesset kommne.

 

Sjøtransport

Spørsmålet er hvordan en sjøtransport til Raudsand i stedet for til Langøya utenfor Holmestrand vurderes miljømessig og sikkerhetsmessig.

Det er oppgitt at ca. 98 prosent av det farlige avfall vil gå sjøveien til Raudsand, og ca. 2 prosent med bil. På bakgrunn av erfaringstall knyttet til transport til Langøya-anlegget, virker denne forutsetning urealistisk.

Kystverkets «sjøsikkerhetsanalysen 2014», hvor DNV-GL har utarbeidet en sannsynlighetsanalyse for skipsulykker, viser at antall sjøulykker pr. år i norske farvann vil øke med 31 prosent, til ca. 200 ulykker pr. år. i 2040, jfr.s.5. Endringene skyldes både økt skipstrafikk og endringer i klimaforhold med mer ekstremvær. Den største økningen forventes å komme i region vest, som også i dag har det største antall skipsulykker, altså på den strekningen som må tilbakelegges på vei til Raudsand.


 

Selv om Lostjenesten lokalt har uttrykt at «den ikke ser forhøyede risikomomenter for bruk av leden» (Kristiansund – Raudsand), er det i DNV-GL rapporten påpekt at mange skipsulykker (15 prosent) ikke har sammenheng med navigasjonsmessige forhold. Til tross for en grei seilingsvei har vi i senere år hatt flere skipsulykker på Vestlandskysten. Det er nok å vise til ulykken som inntraff for kort tid siden hvor fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter kollisjon med tankskipet Sola TS. ROS analysen for Raudsand anlegget undervurderer risikoen knyttet til sjøtransport over krevende kyststrekninger i all slags vær – året rundt. Og lastene det er tale om er: farlig avfall.

Transport langs veg

Det oppgis at 2 prosent av transporten vil gå over veg. Samtidig sier ROS analysen på s. 44 at dette vil innebære at «ca. 0-1 lastebil pr. uke eller 25-30 biler pr. år». Dette anslaget samsvarer dårlig med opplysningen om at 2 prosent vil bli transportert over veg. Opplysningen om 0-1 lastebiltransport pr. uke er villedende, idet antallet vil måtte ligge langt høyere.

Å begrense risikovurderingen til fv. 666 lokalt rundt Raudsand er ikke holdbart. Selv om det uttrykkes at slik transport av farlige stoffer vil vær innpakket / emballert, vil et kjøreuhell lett kunne skade naturverdier ved eksempelvis utforkjøring på glatte veier. Flytende farlige vesker vil kunne komme i bekker og vassdrag. Personskade ved uhell kan være alvorlige.


Oddekalv vil samarbeide med kommuner og innbyggere for å rydde opp på Raudsand:

– Lovnader om arbeidsplasser er en bløff

Miljøkriger Kurt Oddekalv slo på stortromma under mandagens deponimøte i Sunndal kulturhus. Miljøvernforbudet vil gjøre det som gjøres kan for å unngå at Raudsand blir lokaliseringssted for et deponi for farlig uorganisk avfall.

 

I risiko og sårbarhetsanalysen pkt. 4,2,8 (s. 31) sies det om Raudsand; «Området vurderes å være svært sårbart for uønsket hendelse med transport av farlig gods på veg som følge av transporten passerer boligområder.» Analysen er svært kortfattet og omtaler kun forhold lokalt på Raudsand slik: «Et utslipp vil kunne medføre konsekvenser for omgivelsene dersom avfallet begynner å brenne. Trafikken går gjennom boligområder. Konsekvensen kan være alvorlig».

Mange steder på strekningen fra Sør- og Østlandet til Raudsand vil slike uhell kunne føre til stengt vei, omkjøring, evakuering, personskade og akutt forurensning, eksempelvis til lakseelv, Driva eller Rauma, eller direkte til sjø.

ROS analysen er basert på uholdbare premisser og er for dårlig utredet. Analysen er begrenset til lokale Raudsand – forhold og konklusjonene blir følgelig for enkle.


LESERINNLEGG

Reiselivet sier nei til gift-deponi på Raudsand

«Etablering av et giftdeponi på Raudsand i tilknytning til Tingvollfjorden er en betydelig trussel og omdømmeutfordring for de som driver naturbaserte næringer» Omdømmet til regionen som reisemål vil utvilsomt påvirkes negativt ved etablering av et giftdeponi

 

Raudsand ligger for langt unna de store leverandørene i inn- og utland. Unødvendige lange avstander til vanns eller over land med unødvendige risikoforhold er i konflikt med Basel- konvensjonen av 1989. Nærhetsprinsippet hevder også norske myndigheter, jfr. sist Meld. St.45 (2016-2017 s.23  Avfallsmeldingen)

Geologien og topografien i området er kommentert av anerkjente, ledende geologer som professor Arne Bjørlykke. Dommen er krystallklar: området egner seg overhode ikke for lagring av farlig avfall. Farlig avfall må lagres tørt. Vann vil uvegerlig sige gjennom deponiområdet og ut i sjøområdet som er mer enn nok forurenset fra før av. Slik avrenning innrømmes også i dokumentene.

Det er dessuten en klar svakhet ved ROS analysene at jordskjelv ikke er omhandlet som en risiko. Ifølge NORSAR er Norge blant de områdene i Nord- Europa som har mest jordskjelv. Sist kjente jordskjelv i regionen inntraff 18. april dette år, og hadde en styrke på 4,0 iflg. NORSAR.


 

Utfylling i sjø. Multiconsult har reist tvil om det overhode er mulig å foreta en utfylling til 170 meter dyp i sjøområdet på en miljømessig tilfredsstillende måte.

Konklusjon: Miljødirektoratet sier det ikke er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at Raudsand-prosjektet tilfredsstiller faglige krav til fjellets egnethet. Det er heller ikke klarlagt hvorvidt tiltakshaver vil ha teknologi for behandling av det farlige avfallet på plass i tide før Langøya-anlegget blir fullt.

Planene for deponi for farlig avfall er et gedigent risikoprosjekt på mange måter. Vi aksepterer ikke at et unikt fjordsystem med stor betydning for turisme og grønn lokal næringsvirksomhet i området skal bli utsatt for denne type risiko.

Per Sefland, leder Kristiansund Venstre

 

– Glad for klar uttale

Deponimotstandar Kristin Sørheim er glad for direktoratets uttale, men reknar ikkje med at saka er avgjort enno.

 

- Gir ikkje opp

Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand er ikkje overraska over Miljødirektoratets uttale, men tenker ikkje å gi opp.


--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook