LESERINNLEGG

Uttalelse ORKidé – Nordmøre Regionråd om fødetilbudet på Nordmøre og i Romsdal

Leserinnlegg

Regionrådet krever at fødetilbudet opprettholdes som i dag ved Kristiansund og Molde sykehus frem til nytt sykehus SNR står ferdig i 2023. Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal fremmet forslag om å slå sammen de to fødeavdelingene i Kristiansund og Molde i løpet av 2019 for å bygge sammen fagmiljøene i 2 år før nytt sykehus tas i bruk. I regionrådets uttalelse til utviklingsplanen ble viktigheten av å opprettholde fødetilbudet ved begge sykehus i interimfasen understreket. Regionrådets uttalelse omfattet at en sammenslåing likevel kunne tvinge seg frem som følge av mangel på nok kvalifisert personell (gynekologer). Slik er ikke situasjonen og det er inntil 5 år før nytt sykehus står ferdig. Regionrådet opplever at det er helseforetakets behov for å spare penger som er hovedgrunnen for sammenslåing av fødeavdelingene allerede nå.


Anbefaler barselavdeling i Molde – og fødeavdeling i Kristiansund

Slik ser det offisielle Nordmøre for seg samlingen av fødeavdelingene.

 

Fødetilbud og barneavdeling er svært viktige funksjoner og tjenestetilbud innen spesialisthelse-tjenesten. Barna i vår region er den viktigste ressursen vi har, og det kan handle om liv og død om fødetilbudet svekkes ytterligere. Spesielt fødende fra Smøla, Halsa og Aure har allerede i dag lang reisevei, og det er uakseptabelt at kvinner og barn i en sårbar situasjon får økt belastning med økt utrygghet, lengre reisevei og flere «omlastninger» dersom fødetilbudet ikke opprettholdes i Kristiansund. Nedleggelse av fødetilbudet i Kristiansund i interimfasen vil være betydelig mer belastende for kvinner på Nordmøre enn ved en fremtidig situasjon med tilrettelagt infrastruktur for ambulansebåt og kortere transport ved SNR på Hjelset. Betydelig lengre avstand til fødetilbud vil gi flere transportfødsler. Ved en samling av tilbudet vil flere gravide bli nødt til å være i nærheten av fødetilbudet i en lengre periode før fødsel. Dette kan medføre at det må tilrettelegges for hospits i nærheten i påvente av fødsel. Flere gravide må være lengre borte fra familien. Dette vil gi en spesielt sårbar situasjon for de som har andre mindre barn, er alenemødre, og i tillegg finnes det også flere andre utsatte grupper.


 

En samling av fødetilbudet for Kristiansund og Molde vil svekke den øvrige beredskapen i kommunene ved at ambulansetjenesten får flere oppdrag, med den følge at ambulansene blir mindre tilgjengelig ut i kommunene for andre medisinske oppdrag. Samtidig er ikke infrastrukturen på plass for å ivareta sikker transport inn og ut av byene Kristiansund og Molde. Det vil bli flere samtidighetskonflikter. Dette vil stille krav til styrking av den prehospitale tjenesten og følgelig økte kostnader.

Regionrådet er bekymret for at en sammenslåing av fødetilbudet gir negative følgekonsekvenser på andre fagmiljø; i tillegg til prehospitale tjenester som ambulansetjeneste på vei og på sjø, er vi spesielt bekymret for følgetjenesten for gravide på Nordmøre, spesielt kommunene Smøla, Aure og Halsa. De fødende får betydelig lengre transport hvis fødetilbudet lokaliseres ved Molde sykehus. Samtidig får fødende, som bor i Aukra og Misund, lengre reisevei hvis et felles fødetilbudet blir i Kristiansund. Ordningen med Følgetjeneste for gravide kan bli utvidet ved at flere kommuner blir tilknyttet ordningen når transport til fødested blir mer enn en time. Tjenesten er allerede svært sårbar med hensyn til jordmor i turnus 24/7.


– Fagmiljøene har ikke vært involvert i forslag om å slå sammen føden i Molde og Kristiansund

Advarer mot fødekamp: – Dette vil virke ødeleggende for å lage et godt samarbeid om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

 

Interimperioden frem til nytt sykehus står ferdig i 2023 er svært sårbar, ved økt risiko for å miste viktig kompetanse som gynekologer, barneleger og jordmødre. Helseforetaket har ansvar for å sikre at fagmiljøene fra begge sykehusene blir ivaretatt både i interimperioden og i SNR. ROS-analysen fra rekruttering, følgelig er fagmiljø og tilbud ved Kristiansund sykehus spesielt utsatt. Å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund vil skape stor usikkerhet også om øvrige funksjoner og tilbud i interimfasen ved Kristiansund sykehus. Regionrådet har ved mange anledninger påpekt betydningen av sikre rekrutteringsevnen både på Hjelset og i Kristiansund. SNR forutsetter et sterkt DMS Kristiansund.

Kristiansund sykehus har barneavdeling med overlege i vakt 24/7 - 365 dager i året. Det er stor bekymring for at nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund vil svekke grunnlaget for barneavdelingen, noe som igjen kan føre til at dette fagmiljøet ikke opprettholdes i Nordmøre og Romsdal. SNR Hjelset forutsetter barneavdeling med god kapasitet og med rett fagkompetanse. Å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund er sentralt for å sikre pediatritilbud både i nåtid og i et fremtidig SNR.


Lover fullverdig føde- og barselavdeling

Innholdet i nysjukehuset på Hjelset begynner å ta form.

 

Regionrådet vil påpeke følgende konsekvenser hvis det tilrettelegges for et fødetilbud i interimfasen ved enten sykehuset i Kristiansund eller Molde:

 • Uakseptabelt å forlenge reisetid og belastning for de fødende.
 • Det vil skape utrygghet hos de som skal føde, lengre avstand gir flere transportfødsler, og ved uforutsette kritiske situasjoner vil det kunne handle om liv eller død.
 • Det er ikke tilrettelagt ny infrastruktur for ambulansebåt.
 • Beredskapen i kommunene vil svekkes når ambulansene blir lengre borte ved at betydelig flere oppdrag og økt reiseavstand, og samtidighetskonflikter vil oppstå.
 • Flere gravide kan bli nødt til å være i nærheten av et fødetilbud i en lengre periode før fødsel, med de negative følger det har for familien.
 • Økt utfordring med å rekruttere kompetanse som gynekologer, barneleger og jordmødre.
 • Lavere befolkningsvekst.

Ved utflytting av fødeavdelingen fra Kristiansund sykehus vil konsekvensene være store;

 • Økt risiko for fødende spesielt for de med lengst reisevei.
 • Mangelfull tilgang på jordmor- og følgetjenester.
 • Usikkerhet om fremtiden for barneavdelingen.
 • Følgekonsekvenser for øvrige tilknyttede fagressurser og tjenestetilbud.
 • Rekrutteringsevnen vil være spesielt utsatt.
 • Mulighetene for å lykkes med ambisjonene for DMS Kristiansund vil svekkes.

I tråd med ROS-analysen påpeker Regionrådet at risikoen for tap av fagkompetanse er størst ved ytterligere svekkelse av tilbudene ved Kristiansund sykehus.

Med hilsen

ORKidé – Nordmøre Regionråd

Kjell Neergaard, leder

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook