LESERINNLEGG:

Nordøyvegen – galskap er ikke dekkende

«Når vi leser dette så er det nesten ikke til å tro, det er skremmende!»

Nordøyvegen  Foto: Statens vegvesen

Leserinnlegg

Det er i hovedsak Senterpartiet og Fremskrittspartiet som nå har tatt føringen for å sikre flertall i fylkestinget for utbyggingen av Nordøyvegen. Utbyggingen av Nordøyvegen vil føre til økonomisk totalhavari for Møre og Romsdal fylkeskommune. Oppskriften ser ut til å være raske beslutninger og igangsetting, samt et ønske om å ikke få avdekket alle kostnader.


Folket delt om Nordøyvegen

Innbyggerne i Møre og Romsdal er like delt som fylkestinget i synet på Nordøyvegen.


Det er noe overraskende at Senterpartiet er med på dette.  Å velte fylkeskommunen sin økonomiske handlefrihet er utvilsomt det mest distriktsfiendtlige vi kan gjøre. Skal vi lykkes med distriktspolitikk må det offentlige ha handlingsrom. Kristin Sørheim (Sp), leder av samferdselsutvalget, bekrefter overfor NRK at Nordøyvegen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.  Tross de klare ulempene Nordøyvegen vil medføre for resten av tjenestetilbudet til fylkeskommunen, kjører Sp fortsatt i tospann med FrP. Hvem av disse to partiene er villig til å ta ansvar for å finne realistisk inndekning?  Vi tipper ingen, men vi krever at de kan gi befolkningen svar på hva dere vil prioritere bort. Ingen andre ting blir troverdig! 

Vi vet at lokale fremskrittspartimedlemmer i både Fræna og Eide er oppgitt over det som skjer, men foreløpig taler de for døve ører. 

Vi synes fylkesordføreren Jon Aasen gir en god beskrivelse av Nordøyvegenforslaget som Sp og Frp (med enkelte andre) stod bak: «Det framstår som et religiøst dokument basert på tro og håp. Vi kan alle håpe at ting går bra, men vi kan ikke basere en beslutning som dette på det.»

Hvordan har vi kommet dit vi er i dag?

Behandling i samferdselsutvalget - 14.11.2016, Frank Sve (FrP) fremmet følgende forslag:

«Fylkestinget legg til grunn at forberedande entrepriser eller forskjeringar, vert lagt opp til kan lysast ut og settast i gang i løpet av 2017, jf. framlegg til budsjett.»

Dette kom inn som tillegg fra Sve da Nordøyvegen ble vedtatt i 2016. Enstemmig i samferdsel, og kom seg derfor greit igjennom fylkesutvalget og fylkestinget. Fylkestinget setter altså i gang før de vet alle kostnadene. I et av vedtakene som er gjort, underveis i prosessen, står disse to punktene:

  • Framtidige moglege rehabiliteringskostnadar skal IKKJE leggjast til grunn i kontantstraumsanalysa for prosjektet.
  • Nytt busstilbod på Nordøyane skal IKKJE leggjast til grunn.

Vi snakker om et prosjekt som er av en størrelsesorden fylkeskommunen aldri har vært i nærheten av. Et prosjekt der statsråden sier at en forlenget bompengeperiode neppe er lønnsom blant annet pga. de høye vedlikeholdskostnadene.  Statens vegvesen rapport 132 belyser at de årlige drifts-, vedlikeholds- og rehabiliteringskostnadene for Nordøyvegens tunneler og bruer er beregnet å være over 70 millioner kroner årlig.  Store deler av disse kostnadene velger flertallet i samferdselsutvalget å se bort fra, selv om de kjenner godt til de betydelige rehabiliteringskostnadene som er på Krifast (Gjemnessundbrua og Freifjordtunellen) og Ålesundtunellene.

Når vi leser dette så er det nesten ikke til å tro, det er skremmende! Det blir vedtatt at vi ikke skal få vite alle kostnader. I tillegg vedtas at vi skal sette i gang før alle kostander er på bordet. Hvorfor?

Den eneste årsaken vi klarer å se, må være at ønsket om gjennomføring av prosjektet er så stort at noen har glemt fornuften, enkelte gir sikkert også fullstendig blaffen i konsekvensene det har. Derfor har det vært viktig å få kjørt Nordøyvegen raskt nå de to siste årene før verden rundt rekker å reagere og ta inn over seg de dramatiske følgene det har.

Vi minner om at det ikke var vi som først brukte «IKKJE» med store bokstaver. Det stod slik i et leserinnlegg av Frank Sve i Romsdals Budstikke den 17.10.2018.  Han ønsker da antagelig å understreke at de «IKKJE» ønsket å vite alle kostandene med dette. Galskap er ikke dekkende!

Hvem må betale for at 2700 innbyggere skal få fastlandsforbindelse?

Høyst sannsynlig hele resten av fylket, men mest vil det nok gå ut over de videregående skolene. Her kan nevnes Vanylven, Tingvoll, Haram, jordbrukslinje på Vestnes, Fræna og Ørsta som opplagte kandidater for forsømmelse og nedleggelse.  Den 19. november 2018 gjorde utdanningsutvalget et enstemmig vedtak der de uttrykker kraftig bekymring for konsekvensene Nordøyvegen får for den videregående opplæringen i fylket vårt. I tillegg vil naturligvis det meste av vedlikehold og næringsutviklingsarbeid måtte legges i dvale et tiår, minst!

Hva kommer FrP og Sp til å gjøre når inndekningsbehovet etter hvert kommer for en dag? Legge ned flere av våre videregående skoler? Antagelig tar de ikke ansvar, de bruker bare pengene. Det er ikke først og fremst Molde, Ålesund eller Kristiansund som vil bli hardest rammet av en handlingslammet fylkeskommune. Det er distriktskommunene. Det er der det finnes videregående skoler som kan legges ned. Det er i distriktene vi finner trafikksikkerhetstiltak og oppgraderingene av veinett som «kan» skyves på. Bare i nye Hustadvika kommune har vi minst fire tiltak som både berører sikkerhet og potensiell ny næringsetablering. Vi er selvfølgelig enig med Georg Iversen sitt leserinnlegg i Romsdals Budstikke den 17.11.2018 om at også kommunen har et ansvar i flere av de tiltakene. Det skulle bare mangle, men hvordan skal fylkeskommunen kunne ta ansvaret sitt som veieier når de overhodet ikke har økonomisk handlingsrom? Vi er hundreprosent sikker på at det finnes mange lignende tilfeller i svært mange andre kommuner i Møre og Romsdal.

Mange har sagt at dette er galskap! Galskap er ikke dekkende. Dette er mangel på forståelse for ansvaret vi har for helheten som folkevalgte.

Vi vil oppfordre våre fylkespolitikere til minimum å ta en pust i bakken for å se på hva som gagner vårt fylke som helhet.  Se på hva en ønsker å få gjennomført innenfor en bærekraftig økonomisk ramme. Alle ser at Nordøyvegen ikke kan realiseres uten at vi finner flere eksterne og betydelige finansieringskilder – jobb med det politisk! Ikke lukk øynene lenger nå – ikke baser dette på tro og håp!

PS: Vi vil ikke høre mer prat om at det er dyrere med fergedrift. En kunne brukt godt over 100.000 kroner per dag de neste 40 årene til spabehandling og servering om bord på fergene utover den vanlige fergedriften for å nå opp til kostnadene med Nordøyvegen. 

Jan Arve Dyrnes, Egil T. Ekhaugen, Wiggo Kanck og Jarle Ugelstad Klavenes, Hustadvika Arbeiderparti