Tall-tull fra fylkesadministrasjonen

Leserinnlegg

At fylkesrådmannen og noen andre i hans stab har vært motstandere av Nordøyvegen fra den dagen den ble enstemmig vedtatt i Fylkestinget er ingen hemmelighet. Nå spilles de siste kortene for å forsøke å stoppe dette viktige vegprosjekt for regionen og nye Ålesund. Det er imidlertid grenser for hvordan man kan blåse opp kostnader på bygging og redusere alternative kostnader på videre drift av ferger. Aldri før er det blitt trukket inn vegrehabilitering og nye veger utenfor prosjektet ved vegbygging andre steder. Dette er useriøs skremselspropaganda. Ei heller er det vanlig å trekke inn risiko utover det som Statens Vegvesen (SVV) selv har lagt på i sin risikobaserte styringsramme og som Samferdselsministeren har presisert er tilstrekkelig.


Fylkesrådmann Guttelvik: Bygges Nordøyvegen, må alle andre investeringer utsettes i 12 år

– Bremsene må på!


Fire kontrakter av totalt seks kontrakter er nå gjennomført i hht. anbudene og innenfor budsjett. Tilbudet på siste kontrakt var betydelig høyere enn forventet, og SVV valgte Skanska sitt tilbud på ca. 3mrd. Dette ble valgt fordi det hadde ca. 500mill i «merverdi». Dette er et begrep som bl.a. inkluderer redusert risiko. Likevel legger SVV vel 10% risiko på toppen av dette, samt 50% tillegg på avsluttende anbud på elektroinstallasjoner. SVV lander da på en kostnad på 4.9mrd inkl. moms og et betydelig risikopåslag. Det fylkesrådmannen gjør er å legge 10% oppå dette og mere til. Det han gjør er å legge risikopåslag på allerede beregnet risiko, samt risikopåslag på ting som allerede er ferdig og gjennomførte innenfor budsjett! Det er ikke seriøst. Det er heller ikke seriøst å hevde at Nordøyvegens kostnader nå er totalprosjektets kostnader. Fordi Nordøyvegen er påbegynt, er Nordøyvegens kostnader totalkostnadene fratrukket det som allerede er brukt. Dette beløpet er nå på 276mill. kr.

Selv om man inkluderer de økte kostnadene viser uavhengige analyser fra eksterne eksperter (Deloitte) at bygging av Nordøyvegen er en meget god investering for Fylket – i størrelsesorden 960mill. over nedbetalingstiden på 40 år, som fergeavløsningsmidlene gir rom for.

Etter anbudssprekken i sommer har det politisk blitt gjort en god jobb for å tette denne, noe som er gjort med økte bidrag fra kommunene, litt justering i bompenger og inkludering av deler av hurtigbåtkostnadene (som det nå er åpnet for). Deloitte har også laget et scenario basert på dette, noe som viser positiv kontantstrøm tilnærmet fra dag 1 og gevinst på godt over 1000mill. for Fylket. Det er på denne bakgrunn meget beklagelig at fylkesadministrasjonen nekter å møte de uavhengige ekspertene for samstemming av tallmateriale, slik næringslivets folk og styret i Nordøyvegen AS har bedt om.

Sammenligningen av kostnadene for fergene (0-alternativet) går imidlertid i en annen retning. Her underestimerer fylkesrådmannen og bruker kostnader som er lavere enn det som faktisk benyttes i dag med gamle ferger og utdaterte kaier. Samtidig roper administrasjonen varsko om galopperende økning i fergekostnader i overgang til miljøferger og ladeinfrastruktur. Mens det er lagt inn vedlikeholdskostnader på vegen er det ikke lagt inn kostnader til vedlikehold av fergekaier. Og hvorfor legges kostnad til fornying av eksisterende veger inn i Nordøyvegen, mens det ikke er slike kostnader i 0-alternativet?  Behovet burde være det samme om man kom via ferge eller bru. Dette henger ikke på greip og vi forutsetter at oppegående politikere avslører spillet før avstemningen i Fylkestinget i desember. I 0-alternativet er det ikke med kostnader til opprydding av 5 ferdige tunnelpåslag, et bruhode og brakkerigg. Samlet ligger dette på ca. 100mill. (ref. SVV). Dette beløpet og kostnadene som er brukt så lagt i prosjektet, til sammen 376mill., er selvfølgelig tapt for alltid. Vi forventer nå at Fylket lever opp til sitt eget slagord og får anleggsarbeiderne tilbake på jobb: Fylkeskommunen skal være en regional utviklingsaktør… (ikke det motsatte).

Norvald Kjerstad

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook