LESERINNLEGG

Den «hemmelige» Romsdalsaksen

«I møter med politikere og beslutningstagere forsøker vi på beste måte å fremstå som seriøse og faktabaserte», skriver Jørn Inge Løvik, daglig leder Romsdalsaksen AS, i dette innlegget.  Foto: Olav Skjegstad

Leserinnlegg

Harald Espeland og Møreaksen AS går til frontalangrep på Romsdalsaksen AS med ulike «beskyldninger» om at RA sprer usannheter om MA og hemmeligholdelse av info.


 

Først av alt: Romsdalsaksen AS har ett ønske, nemlig å få utredet en oversjøisk løsning og som unngår å plassere en nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsene – alt dette i tråd med nasjonale føringer.

Det mest naturlige å utrede da, er Romsdalsaksen – en oversjøisk og miljøvennlig løsning som ikke er utredet tidligere.

I møter med politikere og beslutningstagere forsøker vi på beste måte å fremstå som seriøse og faktabaserte, og heller framsnakke eget prosjekt. Våre data og beregninger gjøres tilgjengelig for en utredning.

Romsdalsaksen AS har eksistert siden januar 2017 og mange vil nok være enig med oss i at vi har klart å få på dagsorden nyanser og fakta som er relevante i en seriøs vurdering av fjordkryssing over Romsdalsfjorden. Til dømes har våre motstandere hevdet at toget er gått og at «omkamp» er forkastelig, useriøst og at penger «forsvinner» fra M&R om andre alternativ enn MA velges. Dette tror vi de fleste nå har oppfatta ikke er tilfelle.


 

Bompengedebatten vil komme – også til M&R, og derfor er det viktig at innbyggerne nå blir klar over hva som er i fare for å skje. Det skulle være nok å vise til hva som skjer i mange andre byer med «bypakker» og områder for tiden. De som får med seg dette, forstår det nok.


 

LESERINNLEGG

Hvem har ranet bompenger?

«Det er useriøst når Frank Sve kommer med påstander om hva som blir bompengenivået så lenge prosessen med å avklare bompengenivået ikke har startet.»


Nå dreier det seg om Fergefri E39, og fokuset er på selve fjordkryssingen. Det vi til stadighet hører, er at «kostnadene må ned», og da er det om å gjøre at dette kan gjøres uten at en samtidig «drar på seg» mange følgekostnader for å oppnå den effekten man er ute etter. Poenget med å vise figurene i vårt innlegg – som RB ikke viste til da Espeland svarte, var nettopp å påpeke denne forskjellen på alternativene RA og MA. Hvilke kostnader man risikerer å dra på seg.

Når det gjelder Espeland sine kommentarer om «hemmelig Romsdalsakse», så tar vi det med stor ro. Vi er ikke mer hemmelig enn at vi har fått utført et grovt kostnadsanslag med hjelp av fagfolk, som igjen er verifisert av uhilda konsulentfirma som også tar slike oppdrag for SVV. Vi har også starta på arbeidet med en fullstendig samfunnsnytteanalyse, men denne er dessverre ikke fullfinansiert ennå – vi rår ikke over en «sareptas krukke» – men den kommer.


LESERINNLEGG

Fjordkryssing: «Blir prosjektene bare til glede for konsulentbransjen?»

«Jeg stiller spørsmålet fordi alle forutsetninger for diskusjonen er i ferd med å svikte», skriver Hilmar Windstad.


Del ên som ikke tar med noen kostnader, men bare viser til mernytten og bo- og arbeidsmarkedsregionen, ble presentert før sommeren. Denne viser at MA og RA er likeverdige. VG og Vestnesavisa har omtalt denne rapporten.

Årsaken til at vi ikke har gått ut med mer detaljer for den første delen, er at den henger så tett sammen med del to. Det ville da bli veldig lett å ta tak i detaljer løsrevet fra sammenhenger, og vi får en endeløs diskusjon om detaljer som ikke er ønskelig – og til ingen nytte. Verre er det ikke.

Det er ikke slik som Espeland hevder at det er «Romsdalsaksen AS som på «egenhånd» utreder drifts- og vedlikeholdskostnadene på Møreaksen».

Fakta er at det er brukt SVV sine egne tall, og offentlig tilgjengelig informasjon for å komme frem til dette. Vi bare setter dem sammen slik at folk har mulighet til å se helhet og sammenhenger – ikke bare bruddstykker.

Faktisk så presenterte samferdselsminister Solvik-Olsen drifts- og vedlikeholdstall på samme nivå fra Stortingets talerstol ikke lenge etter at vi presenterte den høye drifts og vedlikeholdskostnaden for MA i forhold til RA.

Jørn Inge Løvik, daglig leder Romsdalsaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook