LESERINNLEGG

Vegkostnader og bompenger rundt Romsdalsfjorden

ILLUSTRASJON: ROMSDALSAKSEN / NORDWEST 3D 

Leserinnlegg

Diskusjonen om bompenger går varmt for seg i hele landet, også i M&R. Det aller heteste er nok bompenger rundt aksevalg over Romsdalsfjorden, og det kan lett gå en kule varmt om dette temaet.

Vi mener det er viktig å se på de store linjene – og i et langt perspektiv, for å få et helhetlig bilde over muligheter og farer for hele regionen. Samtidig vet vi at det er høyst uklart hvilken prosentandel bompengene blir for hvert enkelt prosjekt, men at det blir stykkevis og delt utbygging er nok ganske så sannsynlig.

Det er mange vegprosjekter som er på planstadiget rundt i fylket både hos SVV og fylket – forskjellige eiere av veien, men for oss brukerne er det heller uvesentlig hvem vi betaler bompenger til.

Her følger en oversikt over de største prosjektene [mrd kr] som krever innhugg i lommeboka di dersom fergefri fjordkryssing kommer, og som viser forskjellen med Møreaksen og Romsdalsaksen som utgangspunkt. Altså større prosjekter som før eller siden må komme som følge av trasevalg MA/RA og som oppnår målet om forbedret bo-/arbeidsmarkedsregion, Ålesund-Molde < 60 min og «fastlandsforbindelse» for Molde/Nordmøre til Østlandet:

 

Selvfølgelig vil noen av prosjektene kunne kjøres samtidig eller overlappende, men etter regelverket kan bompengeperioden også forlenges til 20 år dersom økonomien ikke blir tilfredsstillende – eller 40 år som man nå diskuterer for Langfjordforbindelsen og Nordøyvegen. Her kan vi ikke gjøre annet enn å bedrive gjetteleken, men husk at Nordmøre og Sunnmøre også skal ha bevilgninger til sine prosjekter


LESERINNLEGG

Fjordkryssing: «Blir prosjektene bare til glede for konsulentbransjen?»

«Jeg stiller spørsmålet fordi alle forutsetninger for diskusjonen er i ferd med å svikte», skriver Hilmar Windstad.

 

Selve bompengesatsene for hvert enkelt prosjekt blir ikke endelig vedtatt før prosjektene er nærmest ferdigstilt, og blir et politisk vedtak på Stortinget. Ofte blir prosjekter med stor trafikk som rundt de store byene belastet med høyere bompengeandel enn i distriktene. Tresfjordbrua har som eksempel en bompengeandel på 50%.

SVV har selv antatt en bompengekostnad på ca kr. 500,- for enkelttur Ålesund- Molde.

Myndighetene har endret rabattordningene for bompengeprosjekter slik at man på nye vegprosjekter bare kan få opptil 20% rabatt.

Som tommelfingerregel bruker SVV fergebillett + 40% for fergeavløsningsprosjekter, og kr. 3,- pr kilometer for øvrig veg.

Med å bruke SVV sin formel vil det bety kr 220,- i bompeng for kryssing av Romsdalsfjorden som fergeavløsningssprosjekt, og varierende for de andre strekningene avhengig av lengde.

Fagetaten har tidligere beregnet at bompengepotensialet for strekningen Ålesund-Molde ligger på ca 8 Mrd kroner.

Som et tenkt eksempel med tallene som vist ovenfor og med en trafikktetthet  på 4.000 biler/døgn – noe som forøvrig er langt under estimatene for SVV – blir det følgende bompengeinnkreving:

Møreaksen inkl. følgestrekninger:  16 mrd kroner

Romsdalsaksen inkl. følgestrekninger: 7,9 mrd kroner

Dette er skrekkelig mye penger som næringslivet og private skal betale inn som ekstra skatt i veldig mange år. Med slike kostnader vil man ikke kunne oppnå en utvidet bo-/arbeidsmarkedsregion, og langt fra den mernytten enkelte rapporter forespeiler.


 

LESERINNLEGG

Hvem har ranet bompenger?

«Det er useriøst når Frank Sve kommer med påstander om hva som blir bompengenivået så lenge prosessen med å avklare bompengenivået ikke har startet.»


På lang sikt blir både investering og bompengeinnbetaling  for RA bare halvparten i forhold til MA, og når vi samtidig vet at drift, vedlikehold og rehabilitering  for MA koster kr. 500.000 mer pr dag enn for Romsdalsaksen - så oppfordrer vi våre fylkespolitikere til å be om en tilleggsutredning for å belyse dette.

I tillegg til fergefri E39 så gir RA store synergier med Eksportvegen E136 og gir Molde/Nordmøre ”fastlandsforbindelse” – og derved bedre kommunikasjoner til resten av verden for hele fylket.

Romsdalsaksen AS

v/Jørn Inge Løvik, daglig leder

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook