LESERINNLEGG

Spørsmål til Møreaksen

– Jeg finner grunn til å etterlyse avklaringer av sikkerhetsmessige forhold, særlig knyttet til brann i undersjøisk tunell.

  Foto: ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Leserinnlegg

Møreaksen er et gigantprosjekt som en må forvente er utredet meget grundig. Mange setter store spørsmålstegn ved både kostnad, sikkerhet og de miljømessige forhold. Jeg finner her grunn til å etterlyse noen avklaringer knyttet til sikkerhetsmessige forhold, særlig knyttet til brann i undersjøisk tunell (16 km lengde ).

Analysefirmaet Rambøll har i 2012 på oppdrag fra Møreaksen utarbeidet en enkel risiko og sårbarhetsanalyse for strekningen Vestnes-Molde. Som risikoforhold nr. 26, «ulykke med farlig gods» sies generelt om hele strekningen fra Vestnes til Molde; «Uønsket hendelse er knyttet til tung bil med olje eller gass, kan velte på E 39. Dette kan skje, og er en hendelse man i liten grad kan avverge».

Som pkt. 32 er ført opp «trafikkulykke i tunell» med følgende merknad: «kan aldri gardere seg mot en slik ulykke, men 5 % stigning og to løp gjør dette til den sikreste undersjøiske tunellen i Norge». Mer står det ikke, men det sies altså i klar tekst at dersom slike hendelser skulle inntreffe, er eneste mulighet å komme seg over i løp nr. 2.

Trafikkulykke og eller brann i vegtunell skjer fra tid til annen, statistikken taler for seg. Analyseformuleringen synes overhode ikke å ta hensyn til at det her er tale om en 16 km. lang undersjøisk tunell. En brann i slik tunell vil føre til panikk, ekstrem varme som kutter strømforsyning, røyk og giftige gasser. Avhengig av sakens karakter vil en slik hendelse lett kunne føre til tap av mange menneskeliv og personskade.  Tunellens lengde er her en av flere kritiske faktorer. Det er vel og bra at det tunellen vil få to løp, men det vil ikke være til stor hjelp hvis forvirrede eller skadde personer ikke er i stand til selv å komme over til annet løp. En trafikkulykke eller brann i undersjøisk tunellbrann vil uansett ha dramatisk karakter.

Jeg ber om at Møreaksen besvarer følgende spørsmål:

Foreligger det ikke brannfaglige utredninger/ uttalelser som fokuserer på gass- eller brannulykke i den planlagte 16 km lange undersjøiske tunellen?

I tilfelle ja, bes det om kildehenvisning og at hovedinnholdet refereres offentlig.

Per Sefland, Frei

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook