LESERINNLEGG

Gjemnes må ikkje oppgis!

Talsmann: Øyvind Silset er talsmann for en gruppe på 30 som kjemper for å bevare Gjemnes kommune med dagens grenser.  Foto: Olav Skjegstad

Leserinnlegg

Tillet meg å snu på mi forrige overskrift/«kommandosetning» ang. hva administrasjonen og den politiske styrelsen (formannskap/kommunestyre) i Gjemnes absolutt bør gjera om nå det verste skulle skje; at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Kmd) skulle finne på å godkjenne den ikkje mindre enn arrogante og meiningslause søknaden om grensejustering i indre Gjemnes. «Gi ikkje opp Gjemnes», var overskrifta på mi korte oppfordring til kommuneledelsen og politikerne gjengitt i avisene 29.mai d.å. Dette vart gjort etter ei oppfordring e hadde fått, og gikk i korte trekk ut på at i så fall godkjennelse fra Kmd skjedde, måtte kommunen reagere imot, på ingen måte gi seg uten «sverdslag», men derimot klage, mobilisere til egen åpen innbyggarundersøkelse i indre Gjemnes, og ta evt. rettslige skritt. Professor Bjarne Jensen mener kommunen har vært og enda er for passiv for å prøve å hindre i realiteten delingen av kommunen, noe flere i vår gruppe langt på vei også er enige i. Kommunen kan ikkje kun lene seg på sine demokratiske vedtak imot fylkesmannens innstilling og saka i det hele, men må også tenke ut mer ukonvensjonelle måter for å hindre delingen. Vi veit likevel at også kommunen har bidratt sterkt til at Sp v/ Jenny Klinge, Willfred Nordlund, Marit Arnstad og Hilde Greni, har fremma forslag til endring av «Inndelingslova». Forslaget går kort sagt ut på at grensejustering mellom kommuner der de respektive kommunene ikkje er enige, gis den samme fulle demokratiske behandling som ved ei deling av en kommune. Det betyr behandling i Stortinget, ikkje etter delegert myndighet til departementet, og dette er ei svært fornuftig endring av loven som uansett vil måtte skje en dag.Oppfordring fra Fagerligruppa

Den 7.juni (av alle våre datoer med sterk demokratisk tilknytning/betydning), hadde vi i «Fagerligruppa» vårt hittil 4.møte. Der gikk vi for det første gjennom et resyme over hva som hadde skjedd i denne saken om grensejustering, og dermed også hva «Fagerligruppa» hadde foretatt seg siden først vi møttes den 10.april. Vi har som nok ganske kjent, klaga inn for Sivilombudsmannen, fylkesmannens behandling og innstilling av 23.mars overfor Kmd, søknaden om grensejustering. Dette gjeld alle detaljer i saken, og spesielt mht. unnlatelsen/fordekningen av innbyggerundersøkelsen, samt vurdering av habiliteten i fylkesmannens stab. Disse siste forholdene har vi nå bedt Sivilombudsmannen trekke ut av saken for at dette skal behandles for seg selv. Vi har også flere ganger jobba for, og støtta opp under kommunens kamp imot grensejusteringen, deriblant framlagt flere moment imot grensejustering, samt imot at det er ei grensejustering, men derimot ei deling iht. «Inndelingslova». Vi har og i brev sendt Kmd argumentert imot fylkesmannens innstilling. Kmd er også fullt ut orientert om at vi har klaga fylkesmannens behandling og innstilling inn til Sivilombudmannen, samt vårt ønske om sjølstendig behandling av innbyggerhøringa og habilitet. Det vart og nevnt i møtet at vi gjerne skulle hatt med flere i Fagerliggruppa fra ytre del av kommunen som skulle ha kjempa sammen med oss for å holde kommunen sammen, og som en bestående kommune for framtida.Som konklusjon i vårt møte 7.juni, var vi alle enige om å oppfordre igjen Gjemnes kommune sin toppledelse/administrasjon og våre valgte politikere, om å holde fast ved sjølstendighetslinja så lenge det går an, om så nominasjonsfristen i 2019 utløper for muligheten til å få representanter med i en evt. kommune Gjemnes finner å måtte slå seg sammen med, hel eller oppdelt. Men nå bør det egentlig være for sent, å haste seg inn i en annen kommune innen 1.1.2020. Vi har videre heller ingen tro på at de reelle resultatene (fordelene) av eventuelle forhandlinger med mulige kommuner å slå seg sammen med, blir bedre om en ved evt. godkjennelse av grensejusteringen, gir seg ende over og haster seg inn i forhandlinger/dras inn i avtaler. I stedet bør kommunen/politikerne lære av finnmarkingene, da vi også er ætta av vikingene, å stå på fullt ut for Gjemnes sin svært gode sak helt til endes. Derfor oppfordrer Innbyggerinitiativet «Fagerligruppa» om en evt. godkjennelse kommer fra Kmd, at kommunestyret vedtar å klage inn saken til høgare hold om det er mulighet til det, samt pva. innbyggerne i Gjemnes som er imot grensejusteringen, også klage en slik godkjennelse inn til Sivilombudsmannen. Videre foreslår vi at samme kommunestyrevedtak i så fall inneheld bestemmelse om at kommunen foretar egen åpen innbyggerundersøkelse i det samme området i indre Gjemnes som fylkemannens tildekte undersøkelse foretatt i januar d.å, I tillegg bør vedtaket inneholde at toppkompetent advokat på området «Inndelingslova» engasjeres straks, for i første omgang lage ei betraktning som grunnlag for klage etc. på saken.

For «Fagerligruppa» etter møte 7.juni 2018

Øyvind Silset