LESERINNLEGG

Møre og Romsdal Høyre støtter Møreaksen

Illustrasjon av den planlagte Julsundbrua mellom Nautneset i Midsund og Julbøen i Molde. Illustrasjon: Rambøll/Statens vegvesen 

Leserinnlegg

Møreaksen vil styrke Næringsliv og sysselsetting i de to største byene i fylket. Hensynet til denne effekten ligger til grunn for trasèvalget. Omkamp og strid om inngåtte vedtak sender veimilliarder til andre deler av landet. Møre og Romsdal Høyre mener vi har god bruk for disse midlene i fergefylket Møre og Romsdal.

På fylkesstyremøte på Vestnes den 14.05.18 gjentok vi å stå ved tidligere vedtak om Møreaksen. Vi sender med dette et klart signal om at Høyre står for en langsiktig og forutsigbar samferdselspolitikk, tuftet på faglige argumenter og til beste for Møre og Romsdal fylke.

Hovedgevinsten av Møreaksen er regionbygging

En sammenkobling av arbeidsmarkedet i Molde og Ålesund vil ha en stor positiv effekt. Flere jobber innen pendleavstand vil trekke flere nyutdannede til regionen. Bedrifter som trenger spesialister vil lettere kunne rekruttere medarbeidere. Denne effekten oppnår en ved å korte inn reisetiden og gi den fleksibiliteten som kommer med fast vegforbindelse. Trasevalget til Møreaksen, er linjen som best realiserer denne effekten. Alternativet som er kommet opp i det siste gjør det vesentlig dårligere på hovedkriteriet for hele prosjektet. Dette blir bekreftet av Næringslivets Hovedorganisasjon i Møre og Romsdal, som er tydelig i sin støtte til Møreaksen. Hele strekningen fra Kristiansund til Ålesund blir fergefri og vil knytte Sunnmøre og Nordmøre tettere sammen. Regionbyggingseffekten vil bli forsterket når bompengeperioden er ferdig. Se bare hva Ålesundstunnellene har gjort for Giske og Ålesund, Atlanterhavsveien for Averøy/Kristiansund eller Eiksundsambandet for Søre Sunnmøre.

Omkamp skader oss

Fylkestinget har fatta et vedtak med solid flertall og har jobba over tid for å sikre Møreaksen plass som prioritert samferdselsprosjekt på Nasjonal Transportplan (NTP). Dette innebærer forpliktelser fra staten og er en god start på å sikre full finansiering av prosjektet. En lang, grundig prosess og 200 millioner i planleggingsmidler har ført oss dit vi er i dag. Som både statsministeren og samferdselsministeren presiserer, korridorvalget ligger fast og vil følge tidligere vedtak fra Møre og Romsdal fylke. Vi vet at det er mange flere ambisiøse vegprosjekter rundt om i landet enn disponible midler. Derfor er strid innad i fylket om vedtatte prosjekter en fare for plassen på listen. Energien brukes på omkamp i stedet for prioritet og finansiering på nasjonalt plan.

Alternativet til Møreaksen er - ferge

Ingen nye prosjekter kommer inn på NTP uten en lang og omfattende prosess, der fagetater og politikere jobber sammen om gode løsninger. Eventuelle nye prosjekter må gjennom en like lang og krevende prosess. Dette tar i beste fall 20 år – dersom det er politiske støttespillere som jobber iherdig for prosjektet og greier å mobilisere bred støtte. Det blir neppe mulig i lys av historien i denne saken. Om en er imot fjordkryssinger i sin alminnelighet kan det være greit å støtte et alternativ til Møreaksen.

Vil en derimot ha en fergefri forbindelse over Romsdalsfjorden er Møreaksen alternativet – i vår levetid

Dag Olav Tennfjord, fylkesleder Møre og Romsdal Høyre

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook