LESERINNLEGG

Møreaksen - Kjerringsundet – kontra fortsatt ferge eller Gossenfast

Leserinnlegg

Undertegnede har fått mange henvendelser om å børste støvet av planene som var lansert for landfast mellom Gossen og Fræna over Hæringen.

Men først noe om Møreaksen og Kjerringsundet. Det har vert mye skrevet om dette i det siste, og spesielt spørsmål om hva det vil koste å bruke dette anlegget. Frank Sve etterlyste dette  i RB 13.12.2017. Det er ikke gitt noe tilsvar på dette. Det er nærliggende å tro at de vet mer enn de vil dele med brukerne. Antar at de ikke tørr å formidle hva det vil koste, for ikke å skremme brukerne.

Jeg har derfor brukt svært mye tid med å innhente data for å lage en beregning ut fra kjente tall fra andre bompengefinansierte anlegg. Beregningene er gjort på kjente tall i 2017 kroner. Har derfor brukt mal fra Tresfjordbrua, i nærkontakt med daglig leder, basert på kostnad, trafikktall og nedbetalingstid.

Alle beregninger er gjort i 2017 kroner. Beløp er forkortet til MRD for miliarder og Mill for millioner.

Kjente tall fra Møreaksen er, 14,2 MRD. I samtale med Espeland i Møreaksen er andelen til Julsundbrua beregnet til 5 MRD, resten, 9,2 MRD er undersjøisk tunell. Normalt bidrar staten med 50% av kostnadene. Resten finansieres med bompenger, normalt over 15 år.

Når det gjelder Kjerringsundet, så er reglene per dato at det ikke gis fergeavløsningsmidler når avløsende ferge går med overskudd.

Nye bestemmelser som er trått i kraft, er at det for alle fremtidige prosjekt med bompenger, vil det bli gitt maks 20% rabatt under forutsetning at kjøretøyet har brikke.

Malen fra Tresfjordbrua, som må hente inn 500 Mill over 15 år, med 90 kr for personbiler, tyngre kjøretøy 270. Personbilenheter = PBE.

Tresfjordbrua har ca. 20.000 flere passeringer per måned, enn Aukra – Hollingsholm har i PBE. Over Kjerringsundet er beregningen, inklusive administrasjon og innkreving anslått til kr 130 per passering, uten rabatt.

Julsundbrua vil få en pris på ca. 100 per passering, beregnet ut fra trafikktall. Da er det medtatt all trafikk, PBE Molde – Vestnes + PBE for Aukra – Hollingsholm og PBE for Solholmen - Mordalsvågen.

Kostnad for brukerne som bor på Gossen, og skal til Molde, og de som bor i Julsundet og har ærend på Aukraheimen eller nødvendig ærend på kommunehuset får følgende kostnader.

Passering Gossen – Kjerringsundet: 130 kroner.
Passering Julsundbrua: 100 kroner.
Passering en vei uten rabatt: 230 kroner.
Tur-retur: 460 kroner.
Rabattert med 20% t/r: 368 kroner.

Dette er å regne som laveste pris. Trailere ca. 3 ganger mer, 1104 kroner per passering.

Det utgjør nær 5 ganger dyrere enn med fergen m/rabatt for personbiler.

Kommer bompengepakken i Molde, må du regne med minst 200 kroner t/r i tillegg.

Forhåndsinnkreving av bompenger på fergene, har sterk motstand fra brukerne, samferdselsutvalget i fylket går mot og statsråden gir ikke innstilling om dette til Stortinget. Dette må ikke komme på tale å akseptere, da man ikke vet om det blir noe av.

Så har jeg noen sentrale spørsmål til innbyggerne i Aukra kommune, inkludert fastlandsdelen.

  1. Er du som bor på Gossen villig til å betale nær det 5-dobbelte for å komme til fastlandet?
  2. Er du som bor på fastlandsdelen villig til å betale nær det 5-dobbelte for å besøke noen på Aukraheimen eller et ærend på Kommunehuset?
  3. Er du som pendler til fastlandet på jobb, og er avhengig av bil, villig til å betale nær 5-dobbelte for å komme på jobb? I dag betaler du kr 18400  for  230 dage med 50% rabatt t/r (fratrukket ferie og helgedager) Med Julsundbrua/Kjerringsundet  kr 84640. med 20% rabatt t/r!! Merutgift på kr 66.240 per år!
  4. Er du enig at de som styrer Kommunen (kommunestyret) skal få sløse vekk 1,8 MRD av mine og dine penger, for å bygge en fylkesvei, og som du i tillegg må betale bompenger for å bruke, og som fordyrer reiseutgiftene, i forhold til ferge, med nær det 5-dobbelte for å komme til og fra fastlandet?
  5. PS! Fylket refunderer ikke noe av det Aukra kommune investerer i dette prosjektet, i følge daglig leder i Kjerringsundet AS. Hvem som skal vedlikeholdet dette prosjektet i framtiden vites ikke, men så lenge at dette prosjektet ikke er prioritert av fylket, er det å anta at utbygger må ta vedlikeholdet. Det kan bli en formidabel utgiftspost i framtiden.

Dere som synes at punkt 1–4 er i tråd med deres ønsker, så tenger dere ikke lese lenger enn hit.

Det etterfølgende har med et alternativ, som vil tjene innbyggerne i Aukra Kommune best på sikt, om det ønskes fastlandsforbindelse.

Gossenfast er et alternativ som er mye rimeligere enn Kjerringsundet/Julsundbrua  for å komme til og fra fastlandet. Ny flått illustrasjon vil vise samme løsning som Nordhordlandsbrua, som vart åpnet høsten 1994.

Traseen består av flytebru fra Kråkneset (Gossen) ca. 1550 meter til Hæringen, og høybru fra Hæringen, 250 meter, til fastlandet. 

Teknologien for bygging av flytepontonger hatt utviklet seg positivt siden Nordhordlansdbrua, og det vil ikke skape noen problemer i dette området.

Flytebru er langt rimeligere å bygge enn hengebruer. Beregninger som er foretatt er fra hengebru under bygging i Narvik, som har en prislapp på ca 1,5 Mill per løpemeter. Tresfjordbrua, søylebru, har en pris på ca. 736.000 per løpemeter. Flytepontonger til flytebru, som kan ferdigstilles på land, har en stipulert pris på ca 600.000 per løpemeter, ferdig kjørebane, i følge Brønnøysund avis. (Prosjekt Velfjorden.)

Kostnad Gossenfast:

Flytebru Gossen-Hæringen: Ca. 930 Mill.
Høybru Hæringen-Fræna: Ca. 375 Mill
Totalt: Ca. 1.305 MRD

Ca. halve kostnaden av Kjerringsundet.

Dette er et alternativ som vil bli mye rimeligere å bruke om det gjennomføres. Men hvis Fylke eller Staten ikke vil bidra med 50% av kostnadene, så er det vanskelig å få det gjennomført. Da har vi det komfortabelt med fergen. De som ikke kan sitte i ro på ferga, som bruker 12 minutt fra den letter bommen, til den er fast på andre siden, bør alvorlig vurdere å flytte fra Gossen .

Har fått tilbakemelding om at svært mange av ungdommen på Gossen, er for å beholde fergen i framtiden. Det er oppløftende!  Men husk å tilbakemelde til undertegnede! Det er viktig!

Så er spørsmålet om innbyggerne, stilltiende, vil akseptere  en økonomisk belastning, nær 5 ganger mer for å komme til og fra fastlandet, enn det vi betaler på fergen? Hvis ikke, er det mulig å stoppe Aukra kommune sitt økonomiske engasjement i dette prosjektet. Hvis man klarer det, stopper prosjektet av seg selv. (Det er bare Aukra kommune som betaler for kostnadene hittil.) Undertegnede ser muligheten for å stoppe dette, men da må vi reise oss i flokk mot dette. Husk at dere Julsundinger er viktig å få med.

Det er påkrevet at alle grender i kommunen engasjerer seg, og jeg vil organisere et informasjonsmøte, der mulighetene vil bli lagt fram.

MELD DERES INTERESSE.

Håkon Oterhals

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook