LESERINNLEGG:

Samme vurderingsforskrift, men ulik vurderingspraksis?

Vi kjenner oss ikke igjen i Molde vgs v/rektor Oddgeir Overå sine påstander om trusler og lite dialog i vurderingsarbeidet.

REKTOR: Hilde Toven.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Vår opplevelse er at vi innenfor dagens ordning med ordens- og oppførselskarakterer setter eleven sentrum gjennom en dialogbasert tilnærming!

Vil kutte karakterer i orden og atferd

Vurdering av orden og oppførsel – hva er formålet?

Skolens ordensreglementet er grunnlaget for vurdering av orden og oppførsel. Formålet med vurdering av orden og oppførsel er å sikre godt psykososialt skolemiljø, sosialisere elevene og gi informasjon om elevens orden og oppførsel. (U.dir.no) 

Vurderingspraksis på en 1-10 skole

Indre Nesset barne- og ungdomsskule sitt ordensreglement gir oversikt over gjeldende regler for skolen, og det beskriver en konsekvenstrapp. Ordensreglene gjennomgås årlig i personalet. Jevnlig oppdager vi revideringsbehov, for en viktig intensjon er at reglene skal ha en positiv og tydelig begrepsbruk. Er vurderingskriteriene våre konkrete og tydelige, reduserer dette sannsynligheten for tilfeldig håndheving av reglene. Er det åpenbart hvilken oppførsel som forventes av elevene, og hvilke konsekvenser regelbrudd får, faller trusler som redskap bort i vurderingspraksisen.

Det skal være lett for elevene å forstå hva som forventes av dem, og denne kunnskapen om forventet oppførsel må jevnlig gjøres kjent i elevgruppa. Årlig, og i løpet av første skoleuke, går kontaktlærerne gjennom skolens ordensreglement med elevene. I denne gjennomgangen går kontaktlærer i dialog med sine elever, forklarer og/eller eksemplifiserer avhengig av trinn og utviklingsnivå. Videre sørger skolen for at ordensreglementet henger i glass og ramme i klasserommet, slik at elevene til enhver tid vet hvor reglene er.

Positivt elevsyn - eleven i sentrum

Til grunn for vår vurderingspraksis ligger en dyptgående tro på at hele eleven kan utvikle seg i positiv retning, og at dette gjelder alle elever uansett forutsetninger.  Underveisveiledning fra skolepersonalet gjennom skoledagen, er det viktigste redskapet for å hjelpe elevene inn i en positiv utvikling. Når vi følger opp konsekvenstrappa, ønsker vi at den muntlige korrigeringen følges opp med veiledning. Det er en intensjon at veiledning av elevene skal være gjennomgående, når vi følger opp konsekvenstrappa i det daglige. På det laveste nivået i trappa er muntlig korrigering, og det hjelper i de fleste tilfellene. Neste trinn er elevsamtale, samtale med foresatte, flere elevsamtaler, - før en i siste fase vurderer nedsatt orden- og oppførselskaraktèr. Målet er at skolen i samarbeid med foresatte hjelper eleven i sosialiseringsprosessen, samtidig som en sikrer et trygt og godt skolemiljø for alle elevene.

Skolens samfunnsoppdrag

I Kunnskapsløftet tydeliggjøres skolens samfunnsoppdrag, og som rektor Ivar Røed forfekter i RB er «Samfunnet bygd opp rundt regler». Å lære elevene våre å følge regler og samtidig bevisstgjøre dem på at brudd på reglene får konsekvenser, ser vi på som et viktig bidrag for å forberede elevene våre på livet utenfor skolen. 

Utviklingsarbeid er viktig

Selv om vi i dag ikke ser alternativ til orden/oppførselsekarakterer som øverste trinn i konsekvenstrappa vår, så ser vi fram til å høre mer om hvilken vurderingspraksis Molde videregående skole ønsker å prøve ut i sitt utviklingsarbeid. Skolebasert utviklingsarbeid er viktig for utvikling av skolen og skolens praksis. Det blir også spennende å få høre mer om erfaringer med «makkergrupper», siden praksis viser at elevene er mottagelig for slik veiledning og gode resultat kan oppnås på dette nivået.

Hilde Toven, rektor ved Indre Nesset barne- og ungdomsskule


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook