LESERINNLEGG

Idrettens Hus og Molde Arena

En alternativ plassering og utvikling av Idrettens Hus som har blitt skissert tidligere.  Foto: Kosbergs Arkitektkontor

Slik har nye Molde idrettspark blitt skissert tidligere.  Foto: Kosbergs Arkitektkontor

Olav Sporsheim, tidligere styreleder for Molde Eiendom KF.  Foto: Anne Midtsæter

Leserinnlegg

Jeg har notert meg debatten som for tiden går i Budstikka, angående Idrettens hus.

Som den første styrelederen i Molde Eiendom KF i kommunestyreperioden 2007 til 2011, er jeg godt kjent med problemstillingen rundt riving - alternativt nybygg for Idrettens hus. Jeg ble meget overrasket da jeg fikk høre at Molde kommunestyre hadde vedtatt at Idrettens hus skulle renoveres. Styret i Molde Eiendom KF som er byggeteknisk ansvarlig for alle kommunens byggeprosjekter, fikk i 2010 oppdraget med å vurdere bygget og konklusjonen den gang var at det tekniske anlegget var utrangert, sentrale byggkonstruksjoner måtte skiftes, nye byggetekniske krav måtte innfris og universell utforming manglet. Molde Eiendoms rolle er å være byggherre, eier og driftsansvarlig for alle formålsbygg i kommunen.  Da det kommunale foretaket ble etablert, startet Molde kommune en større renoveringsprosess, og lærdommen fra disse prosjektene ble tatt med inn i den prosessen Idrettens hus sto foran. Risikoen for skjulte kostnader ved renoveringsprosjekter var kommunen godt kjent med fra andre og tilsvarende prosjekter. Det ble den gang konkludert med at det var umulig å anslå utgiftene ved en renovering av bygget som består av tunge betongkonstruksjoner og som er svært vanskelige å endre. Dessuten ble det slått fast at bygget var lite egnet for tilpasning til framtidige brukeres behov.

Konklusjonen den gangen var at renovering av Idrettens hus ikke var veien å gå, og for å underbygge dette ble firmaet Totalprosjekt AS høsten 2010 engasjert av styret i Molde Eiendom KF for å utarbeide en mulighetsstudie for idretten i Molde. Dette firmaet hadde spesialisert seg på konseptutvikling og gjennomføring av idrettsanlegg og hadde blant annet hatt ansvaret for konseptutvikling, finansiell tilrettelegging av Åråsen stadion i Lillestrøm og nye Fredrikstad Arena, samt byutvikling i Fredrikstad. De fikk også mandat til å vurdere opprusting av eksisterende anlegg i Molde, men også se på muligheten for realisering av en ny innendørs arrangementsarena som skulle kunne kombineres med formål knyttet til aktiviteter i byen også utenfor idretten, samt se på finansiering gjennom privat - offentlig samarbeid. I tillegg ble Kosbergs Arkitektkontor AS engasjert for å utarbeide forslag til et prospekt til nytt idrettsanlegg sentralt plassert i Molde by.

Styret i Molde Eiendom KF konkluderte etter en lengre prosess, med at løsningen for idretten var å bygge et nytt bygg som i tillegg til å huse all innendørs idrett også burde være sentralt plassert i byen. Flere plasseringer for Idrettens hus ble vurdert og i tilfelle flytting, ville området som Idrettens hus ligger på i dag, kunne benyttes til boligformål. Dette er et attraktivt tomteområde og inntekten fra salget var tenkt å kunne bidra til finansieringen av et nytt Idrettens hus. Ut fra disse kriteria foreslo Molde Eiendom KF å legge den nye idrettshallen så nær Molde Stadion (Aker Stadion) som mulig. Bygget ble foreslått plassert på kommunens eiendom ved Aker Stadion på andre siden av Julsundvegen. Et viktig argument for denne plasseringen var også at man kunne samarbeide med Molde fotballklubb på drift og vedlikehold av anlegget, og dermed redusere driftskostnadene betydelig. I tillegg ville denne plasseringen også løse noe av parkeringsbehovet i dette området av byen. Parkeringsplassene under bakkenivå av bygget, kunne benyttes av fylkeshuset på dagtid og til idrettsarrangement på kveldstid og på helligdager. Videre mente styret at det var viktig at idrettsanlegget ble plassert sentralt i byen slik at private aktører så det attraktivt å bidra med finansieringen, samt at det ble mulig å arrangere større idrettssammenkomster. Den nye Molde Arena som prosjektet ble kalt, ville også være attraktiv for både Jazzfestivalen og andre store arrangementer og bidra til økt vekst i byen, mer handel og flere hotellovernattinger. Totalt sett ville en sentralt plassert Molde Arena gjøre Molde by til et mer attraktivt reisemål og et bra sted å bo.

Etter min mening er Reknesområdet godt egnet for et idrettssenter. Området hvor Molde Arena var tenkt plassert, eies av Molde kommune, er lett tilgjengelig for publikum, der er ingen vernede bygninger det må tas hensyn til og dessuten vil denne plasseringen skape liten konflikt i nærområdet. Bygget vil falle godt inn i terrenget og bebyggelsen for øvrig, og den korte avstanden til fotballstadion, Moldebadet og hotellene, gjør at det blir attraktivt for større arrangementer.

Uansett er det etter min menig feil å plassere et nytt Idrettens hus på nåværende sted. Dette området mangler infrastruktur, parkeringsplasser og er vanskelig tilgjengelig for større arrangementer. Et idrettshus er også avhengig av inntekter for å kunne eksistere uten store overføringer fra kommunen. Med begrensede inntekter fra publikum, reklame og støtte fra næringslivet, kan dette bli en økonomisk fiasko. Området er derimot godt egnet til leilighetsbebyggelse, og har også lett tilkomst til museumsområdet og Moldemarka. Tar man fram den tidligere ideen om å arrangere en personheis fra parkeringstunnelen i sentrum, vil leiligheter i dette området egne seg perfekt som bosted for Moldes voksende gruppe av seniorer.

Forslaget fra Molde Eiendom KF ble den gangen dessverre ikke realitetsbehandlet av Molde kommunestyre, men jeg mener at det nå er på tide å ta dette prosjektet fram igjen. Det er ingen skam å skifte mening!  

Olav Sporsheim, tidligere styreleder for Molde Eiendom KF

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook