LESERINNLEGG

Tennøy og seriøsitet - igjen

Terje Tovan.  Foto: Erik Birkeland

Leserinnlegg

Britt Janne Tennøy karakteriserte i sitt innlegg av den 11. januar Norstat sin undersøkelse om traséene for E39-fjordkryssingen som useriøs, og hun har blitt svart. Nå har hun skrevet nytt innlegg med tittel «Hvorfor gjennomføre en spørreundersøkelse om kryssing av fjorden hvis Bypakka er det viktigste?» Tennøy kom i det første innlegget bl.a. med følgende innvendinger:

  1. Strekningen fra Bolsønes til Årø som er tatt med i beskrivelsen av traséen for E39 gjennom Molde er «et eget prosjekt» og ikke en del av «Møreaksen».
  2. Det ble i undersøkelsen ikke nevnt at Møreaksen er det vedtatte alternativet.
  3. Det eksisterer flere versjoner av undersøkelsen.

Nr. 3 er en alvorlig beskyldning å rette mot meg eller Norstat, og Norstat har tilbakevist dette i et påfølgende intervju med RB.  I Tennøys siste innlegg bygger hun beskyldningen i pkt. 3 på at hun har opptak av et intervju der ordene «vedtatt alternativ» (pkt. 2) ikke ble lest.  Samtidig vet vi at Tennøy har bekreftet at de berømte to ordene faktisk ble opplest i et annet intervju som hun overhørte. Det faktum at det i ett intervju av 1000 kan ha blitt utelatt to ord generaliserer hun, og fremstiller som at Norstat skulle ha operert med flere versjoner av undersøkelsen. Riktignok skriver hun i sitt siste innlegg: «Forhåpentligvis er det bare noen feil som har oppstått hos Norstat og som ikke går ut over resultatet.». Det er et betimelig utsagn.


Som jeg skrev i mitt forrige tilsvar: At det blant 1000 opplesinger kan ha blitt utelatt to ord en eller et fåtall ganger er sikkert mulig. Men det gjør ikke undersøkelsen useriøs, og det danner ikke grunnlag for å hevde at det foreligger «flere varianter» av den. Ikke endrer det feilmarginen på 3% heller. Norstat gjør alltid flere former for avvikskontroller for å sikre kvaliteten på intervjuene. De fordeler også undersøkelsene på et stort antall intervjuere nettopp for å redusere risikoen for at personlige feil skal gå igjen. Uhyre profesjonelt. Som oppdragsgiver er jeg opptatt av etterrettelighet – derfor valgte vi Norstat. Det er et av landets største og mest seriøse meningsmålingsinstitutter (de brukes bl.a. av NRK). 

Nå avskriver hun undersøkelsen på bakgrunn av at strekningen Bolsønes - Årø er inkludert i spørsmålsstillingen. Da Samferdselsdepartementet i brev av den 8.5.2014 valgte trasé for kryssing av Romsdalsfjorden, var headingen «E39 Ålesund – Bergsøya». I brevet heter det også: «Departementet har samtidig besluttet at videre planlegging av strekning Molde-Bergsøy skal ta utgangspunkt i østre korridor (KA)». Departementet snakker altså om hele E39 fra Ålesund til Krifast. Men Tennøy, Espedal og andre bekymrer seg over at Bolsønes – Årø er med i undersøkelsen. Den er ifølge disse et «eget prosjekt». Kall det hva dere vil, men strekningen er der, og den heter E39. 4-feltsvegen forbi Retiro er akilleshælen til hele MA-prosjektet, og den smule uro som uttrykkes er i så måte både vel begrunnet og godt forståelig. 


For den som er interessert i å lese ting som de faktisk står, gjentas her det omstridte spørsmålet:

«Det er lansert to alternative krysninger av Romsdalsfjorden. Hvilket alternativ foretrekker du?

A. Møreaksen fra Vik i Tomrefjord via undersjøisk tunnel til Otrøya og hengebru videre til Julbøen i Molde. Tunnel derfra til Bolsønes v. Glamox, og 4-feltsveg i dagen videre østover til Årø. Vedtatt løsning.» 

Møreaksen beskrives som strekningen Vik – Julbøen. Både Møreaksen og 4-feltsvegen er vedtatt Undersøkelsen handler altså om E39-traséene som fjordkryssingsalternativene gir. Det forstår nok de aller fleste. Som politiker ville jeg nok ha bekymret meg adskillig mer over resultatene.

Terje Tovan

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook