LESERINNLEGG

«Problemene» med Romsdalsaksen

Det blir stilt legitime spørsmål rundt enkelte forhold knyttet til Romsdalsaksen, og Veøya med sine fornminner er ett av dem, skriver Terje Tovan.

Terje Tovan.  Foto: Erik Birkeland

Leserinnlegg

RA foreslås lagt langs sydsiden. Den nordre delen av øya har status som «landskapsvernområde» og er skjermet fra sydsiden gjennom den opptil 75 m høye åsryggen som går øst-vest over øya. Det er imidlertid fornminner også andre steder på Veøya, i form av gravrøyser og spor etter bosettinger.  Disse er automatisk fredet gjennom Kulturminneloven, og det er forbudt å gjøre noen form for inngrep i dem. Men selv automatisk fredede fornminner må veies opp mot samfunnsinteressene ved f.eks. veibygging.

Møreaksen er i konflikt med intet mindre enn 66 slike, men ble likevel vedtatt! Norge er fullt av gravrøyser og andre fornminner, og det bygges veier og hus tett opptil mange av dem.  På Veøya går det allerede en mindre pen høyspentledning langs hele sydsiden av Veøya, tett opptil noen av gravrøysene.

Forbi Veøya – ikke over!  Langs hele sydsiden av øya går det en bred «hylle» som er mindre enn 10 meter dyp. Det ligger således godt til rette for både utfylling, peling og forankring av flyteelementer. Om man vil så kan veien adskilles helt fra strandlinja.  På østenden kan det f.eks. lages en parkeringsplass à la Eldhusøya på Atlanterhavsveien, og en tilsvarende «svevesti» til den nordre delen av øya. Dermed har vi en ny turistattraksjon. Hva med «Historic Fjord Road»? 

Fra Sølsnes til Veøy bør det være fullt mulig å lage gang- og sykkelfelt, slik at den blir tilgjengelig for alle.  Et stort fremskritt, etter min mening.  En annen viktig ting: Brua mellom Sekken og Hangholmen er planlagt med 75 m seilingshøyde – 10 m mer enn hengebrua over Julsundet.  Det blir altså fortsatt cruisetrafikk til Åndalsnes.

Fannefjorden krysses mellom Grønneset og Lønset.  Det er allerede vedtatt å bygge en rundkjøring ca. 200 m. vest for den gamle ferjekaia på Lønset, og herfra bygges det ny vei østover til Hjelset.  Vestover er dagens vei førsteklasses.  Det ligger fantastisk godt til rette for å krysse fjorden akkurat her.  Ikke på noe sted er fjorden dypere enn 70 meter, og i tillegg ligger Grønnesflua der som et glimrende fastpunkt.  På illustrasjonen har jeg montert inn Nordhordlandsbrua som ble bygget i 1992.  Den er en kombinasjon av skråstagsbru og flytebru og kan med hell gjentas her.  For folk som bor syd for fjorden blir tilgangen til Molde og sykehuset på Hjelset langt bedre enn med Møreaksen, og vi får en tryggere og vakrere reise for alle.

Statens Vegvesen hevdet hardnakket at det var umulig å bygge flytebru over den 3 km brede og 400 m dype fjorden mellom Hjelvika og Sekken.  I august 2017 konkluderte SVV i samarbeid med Sintef imidlertid med at det er kurant å bygge flytebru over Bjørnafjorden (Hordfast).  Den blir 5,5 km lang og dybden er godt over 500 meter.  I tillegg skal det være full seilingshøyde, og strekningen er mer værutsatt enn Romsdalsfjorden.  Det ser ikke ut til at det nå foreligger forhold som er til hinder for at Romsdalsaksen kan bygges dersom man skulle velge dette.

Terje Tovan

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook