LESERINNLEGG

Tenke først, så handle Valved

Geir Blakstad (H), leder i drift –og forvaltningsutvalget i Molde kommune.  Foto: ERIK BIRKELAND

Leserinnlegg

Tidligere ordførerkandidat for Frp og nå Kommunestyrerepresentant for Senterpartiet avlegger undertegnede en liten visitt i et leserinnlegg publisert på Rbnett den 5. desember.


Han har fått det for seg at Høyre med undertegnede ønsker å sende eldre på institusjonsplass i Midsund. Slapp av Harald, vi har ikke et spesielt sterkt ønske om det. Men det kan være et kortsiktig virkemiddel hvis vi ikke klarer å ta imot ferdigbehandlede fra Helseforetakene.

I møte den 4. desember behandlet Drift –og forvaltningsutvalget (DFU) i sak 84/17 «Rapport liggedøgn og status helse og omsorgstjenester». I rapporten fremkommer at antall liggedøgn Molde kommune må betale for til Helseforetaket har økt kraftig fra sommeren i år til november. Fra enkostnad i juli på kr. 189.502, (41 døgn) til kostnad i november på kr 1.063.060,- (230 døgn).

I ordskifte i saken orienterte Rådmannen v/Kommunalsjef drift at man vurderte å bruke tilbudt ledig kapasitet i Midsund kommune for å avhjelpe den kortsiktige situasjonen, forutsatt at dette ble en løsning som er billigere for kommunen og minst like god for den pleietrengende som er utskrevet Helseforetaket.

Molde har i altfor lang tid hatt store utfordringer med å ta imot ferdigbehandlede pasienter. Dette har kostet oss dyrt økonomisk og har også vært en belastning for pasienter og pårørende.

Valved irriterer seg tydeligvis over at jeg mener at det er riktig å gjøre gode analyser før man iverksetter tiltak. Den kommende Helse og omsorgsplanen er fremmet som en kommunedelplan. Dette gir klare føringer på hvordan denne skal behandles med planprogram og høringsrunder både på planprogram og planinnhold. Det er avgjørende for gode politiske vedtak at vi har gode beslutningsgrunnlag.

I gjeldende Helse og omsorgsplan, som har tittelen «Lengst mulig i eget hjem», ble satsningen på Hjemmehjelpstjenester økt betydelig. Det tror jeg var helt nødvendig. I tillegg var det en ambisjon om å etablere et, for Molde, nytt og lavere trinn i «omsorgstrappa». I budsjettet for 2018, som skal vedtas i Kommunestyremøte den 14. desember, finner man igjen denne ambisjonen i bevilgningen til ombygging av tidligere Hotel Nobel til 25 omsorgsboliger med heldøgn bemanning. Dette er et riktig og viktig tiltak, som jeg tror vil bli godt mottatt av kommunens innbyggere.

Tilslutt, hvordan gikk det så med sak 84/17 i DFU? Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, SP og Frp stemmer inkludert.

Geir Blakstad, Høyre

Leder Drift –og forvaltningsutvalget Molde Kommune