LESERINNLEGG

E39 på rett veg

Artikkelforfatteren mener at E39 bør legges via Ellingsøya, der FV107 går i dag. På den måten vi likke naturen i Solnørdalen bli berørt, og Nye Ålesund kommune vil få frigjort omkring 15 kvadratkilometer for bebyggelse, skriver Arne Almås. 

Leserinnlegg

Statens Vegvesen sitt forslag til trase mellom Vik i Vestnes og til Digerneset, indikerer at vi endelig er kommet ned fra himmelen og på riktig jorde. Det er godt at vi nå også er på rett veg med E39 gjennom fylket. Dette alternativ ba NHO i fylket om å få utredet i 2011. Det samme gjorde tidligere leder i samferdselsutvalget. Dersom man videre følger Frank Sve sitt råd og utreder Romsdalsaksen og bygger denne, vil E39 gjennom fylket være på rett veg og i henhold til regjeringens målsetting.

Regjeringens formål med fergefri E39, sitat:

«Strekningen går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. Vegen går gjennom seks fylker, og den er innom byene Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. Reisetiden er i dag om lag 21 timer, og trafikantene må benytte syv ferjesamband. Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden. Strekningen blir nærmere 50 kilometer kortere. Kutt i reisetid skjer ved at ferjestrekninger blir erstattet med broer og tunneler – i tillegg til at en rekke strekninger på land også skal utbedres.»

Miljøfaktoren

Besparelsen med trasevalg strekningen Vik – Dragsundet blir 26 km. Dette er 1/2 av målsettingen for hele fergefri E39- prosjektet, som sier at man ønsker å korte inn vegen med 50 km.

Dette er vel SUPERT. Med en fremtidig ÅDT på 5000 og forkortet distanse på 26 km.

Vi sparer følgende: 26 km x 5000 ÅDT x 365 dager = 47.450.000 km mindre utkjørt distanse.

Eller 47.450.000 km / (jordens omkrets) 40 075 km = 1078 ganger rundt jorden spart pr år.

Eller daglig spart : 1078/365 = 2,95 ganger rundt jorden ved ekvator.

Bare denne forbedringen betyr mye for miljøet og for kjøre- og vedlikeholdskostnader. Burde være musikk i ørene på miljøaktivistene som inntil nå ikke har sagt for mye om E39 gjennom fylket.

Befolkningsvekst sør i fylket

Befolkningsveksten i fylket vil bli størst SØR for Romsdalsfjorden. Hvorfor skal vi da bruke det meste av midlene i NTP i nye Molde kommune?

M&R fylkeskommune sier, sitat: Befolkningsvekst på 11% fram til 2030

«Dei nye framskrivingane til SSB viser at folketalet i fylket truleg vil fortsette å vekse fram til år 2030. Dei tre hovudalternativa til SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at folketalet i fylket i 2030 vil liggje ein stad mellom 250.000 og 300.000.

Dei nye framskrivingane gjev eit noko høgare folketal enn den førre og dette skyldes i hovudsak at man reknar med større netto innvandring. Det understrekast at det er knytt stor uvisse til utviklinga i innvandringa frå utlandet.

Mellomalternativet (MMMM) tyder på at folketilveksten i fylket vil bli på 11 % fram til 2030, medan folketalet i Noreg i same periode vil auke med 24 %. Av regionane vil Sunnmøre få den største veksten. Her er det venta å vere nesten 150 000 innbyggarar i år 2030, noko som tilsvarar ei auke på 14 %. Folketalet i Romsdal vil auke med 11 % og på Nordmøre med 7 %.»

Vegvesenet vil droppe Ørskogfjellet - velger E39-trasé til halv pris

Vil legge E39 i tunnel fra Solnørdalen forbi Svartløkvatnet, veg i dagen i Tomrefjord, og fram til Vik i Vestnes.

– Blir denne traseen valgt må Romsdalsaksen utredes

Digerneset–Molde vil koste 20 milliarder. FrPs Frank Sve mener Romsdalsaksen må utredes hvis traseen blir valgt.


Justeringene DRAGSUNDET – DIGERNESET – BREIVIKA

SVV sin anbefaling K 3.1 ender opp i Dragsundet. Endepunktet her blir en ny kostbar flaskehals å bygge ut, dersom vegen skal føres videre gjennom et allerede befolket og utbygd område på Valle og til Digerneset. På Sunnmøre må vi gjøre som vår respekterte Fylkesmann sa for en tid siden «Look to Molde». Hva innebærer dette?

Prøv å få mest mulig ut av E39 midlene til lokale gode løsninger, uten å misbruke dem.

Det er mye bedre for Nye Ålesund å få K 3.2 dreid mot Stette og vestover Stavset med en forbindelse over fjorden ved Årset – Breivika i fremtiden. Traseen ligger der i form av FV107 som allerede er og blir en stor innfartsvei mot Ålesund.

Brusdalsvannet er den desidert største drikkevannskilde i fylket. For å beskytte dette arbeider Vegvesenet med et alternativ som går på å legge nye E39 fra Breivika til Digernes i tunell i fjellet, parallelt med eksisterende E39 til en kostnad på 4,4 milliarder.

Hva tjener dette til? Økt kapasitet på den samme strekningen. Er det dette vi ønsker når vi ser at hovedtyngden av pendlerne til Ålesund, kommer fra Skodje og Haram? Hvorfor kan vi ikke bruke de samme 4,4 milliardene til å bygge E39 i traseen lenger nord?

Det er en årsak til at reven alltid har to inn/utganger til hiet sitt. Bruk FV107 fra Stette via Ellingsøy og til Breivika som nye E39. Forbindelsen Digerneset – Stette er allerede oppgrader til å ta interntrafikken mellom de to hovedårene.

Kryssingen av Ellingsøyfjorden ved Hovdeland – Årset, kan gjøres med tunnel. Men syklistene foretrekker bro. Gitt en estimert kostnad på 1 milliard for syklistversjonen, så vil der fortsatt være et stort innsparingspotensiale ved å bruke FV107 fra Stette til Ellingsøy. Dette selv om man også må bygge ny bru i Taftasundet.

LEDER MANDAG 4. DESEMBER

Virker fornuftig å finne ny trasé for E39

«Med den besparelsen man får på kjøretid, virker forslaget fornuftig.»


GEVINSTENE – fordelene er store, ulempene små

Naturen i Solnørdalen vil ikke bli berørt. Ørskogfjellet vil bestå og fremdeles kunne benyttes av trafikk fra indre fjordkommuner som tilkomst til Østlandet, men vil bli vesentlig avlastet. Noe som er positivt for miljøet i fjellområdet.

Dette valget vil gjøre at Nye Ålesund vil få tilgang til omkring 15 kvadratkilometer nye arealer for bolig, industri og næring på indre Ellingsøy og videre østover mot Stette, Skodje, Ørskog og Haram.

Til orentering så er området Moa/Brevika/Spjelkavik omkring 5 kvadratkilometer.

Om Stette-alternativet brukes kan folk gjøre de kloke valgene og kjøre de korteste veiene. Samtidig åpner dette for MYE bedre muligheter når det gjelder kollektivtrafikken.

Er ikke dette å bygge regionsenteret Nye Ålesund på fornuftig vis? Dette vil også tilrettelegge for sørvendt bosetting langs den fineste sjølinjen i regionen fra Sjøholt i øst til Kverve i vest. Fra Ona i nord til Vegsundet i sør.

Langt nok, breit nok. Godt nok, til å utvikle regionsenteret Nye Ålesund for de nest 200 årene.

Dersom Giske og Sula finne ut at de vil henge seg på, så har vi i overflod av arealer og muligheter.

Båndbyen gamle Ålesund konverteres til storbyen og regionsenteret Nye Ålesund.

Trenger bare at litt flere mennesker bosetter seg i regionen.

Da er vi på rett veg til å bli noe stort her på Møre.

Arne Almås

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook