LESERINNLEGG

- Innholdet på sykehusene må være kjent

Innhold og organisering av alle sykehusene i Møre og Romsdal må være kjent før man starter bygging på Hjelset!

Det nye sjukehuset på Hjelset. Illustrasjon: Sykehusbygg  

Leserinnlegg

Det er svært alvorlig hvis Norges helseminister ikke har kontroll eller påvirkningskraft på det som planlegges på Hjelset! Torgeir Dahl påpeker at Helseminister Høie ikke har direkte linje til Helse Møre og Romsdal, og at HMR må bli enige med seg selv om sykehustilbudet i Møre og Romsdal. Dahl er Høyre-ordfører og man må stole på at han kjenner helseministerens makt og myndighet. Dette understreker behovet for å endre dagens organisering og styring av sykehusene!

Å starte byggingen av et milliardprosjekt før innhold og organisering er kjent er direkte uansvarlig! Stortinget må vite at tilbudet til pasientene blir forsvarlig før man kan gi klarsignal til bygging. Vi har nok eksempler på nye sykehus og endret organisering som har medført dårlige forhold for både pasienter og ansatte. Å endre på innhold og organisering i etterkant blir både tids- og kostnadskrevende, og vil medføre at kampen om funksjoner mellom fylkets sykehus langt fra vil være over!

Leserinnlegget jeg skrev tidligere (1+1<1, Rbnett.no) bad jeg helseforetaket sjekke for faktafeil. I leserinnlegget skrev jeg blant annet:

«Helseforetaket har uttalt at de i størst mulig utstrekning vil unngå både doble funksjoner og doble vaktfunksjoner, i helseforetakene og i hele helseregionen. Dette oppnås ved at flest mulig spesialistfunksjoner, som i dag er døgnkontinuerlige, opprettes som poliklinikker i det nye sykehuset. Også medisinsk sengepost vil reduseres, da man også her ønsker en dreining mot poliklinisk og dagbehandling.»

LESERINNLEGG

1 + 1 < 1

Da man gikk for fellessykehus i Møre og Romsdal var det med utgangspunktet at 1 + 1 = 3. Nå opplever man at regnestykket heller ser slik ut: 1 + 1 < 1. Hvordan har man fått til dette?


På dette svarte ass. direktør Helge Risterud i e-post:

«Helseforetakene arbeider generelt for å dreie bruk av ressurser fra vaktordninger til aktiv pasientbehandling, og fra døgn til dag og poliklinikk. Den medisinske og teknologiske utviklingen fører blant annet til at flere inngrep kan gjøres som dagbehandling evt. poliklinisk i stedet for et mer omfattende inngrep med overnatting.

Når det gjelder tallet på somatiske senger så er det planlagt det samme antallet i SNR som vi har totalt i de to sykehusene i dag. For psykiatrien vil sengetallet bli noe høyere. Det samlede antallet senger ligger fast i planleggingen videre, mens fordelingen og organiseringen av sengene mellom avdelinger og fagområder internt vil komme senere i planleggingsfasen. Planlegging og fastsetting av vaktordninger for SNR, Ålesund og Volda vil også komme i en senere del av planleggingen.»

Et nytt sykehus på Hjelset vil medføre endringer på alle sykehusene i Møre og Romsdal. Selvfølgelig bør man vite hva dette innebærer FØR man starter byggingen av SNR! Og siden vi nå er i et valgår er det særdeles viktig, for igjen, som Dahl påpeker, så har ikke Helseminister Høie "direkte linje til Helse Møre og Romsdal". Det er da avgjørende for fremtidig sykehustilbud i hele fylket at velgerne får anledning til å stemme frem et parti som ønsker å få politisk kontroll også over sykehustilbudet i Møre og Romsdal!

Ingrid Uthaug, Averøy

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook