LESERINNLEGG

Sykehusrettssakens første dag

«De nye advokatene til Kristiansund har droppet konspirasjonsteoriene, og baserer seg nå på faktafeil og prosedyrefeil.»

I retten Saksøker Kristiansund ved Camilla Selman fra advokatfirmaet Hjort DA. Ordfører Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen.  Foto: Erik Birkeland

Skriver leserinnlegg Rasmus Rasmussen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Første dag i tingretten i Sør-Trøndelag, der Kristiansund kommune har anket saken mot HMN for å flytte fellessykehuset på Hjelset til Storbakken, er over. De nye advokatene til Kristiansund har droppet konspirasjonsteoriene, og baserer seg nå på faktafeil og prosedyrefeil.

Det angivelig viktigste punktet er økonomi. Størrelse og kostnadsanslag på fellessykehuset i Idefaserapporten var altfor store. I Konseptfaserapporten, som konkret tar for seg bygget på Hjelset, er størrelsen nedskalert og kostnaden redusert med 1,5 milliarder. Advokatene til Kristiansund hevder dette viser at kostnadene i Idefaserapporten var feil, og har påvirket at valget falt på Hjelset.

Ikke alle er enige i at de opprinnelige anslagene var feil. Senterpartiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, hevder at nedskaleringen er uforsvarlig, og vil ikke være med på å bevilge penger til et så lite fellessykehus som Konseptfaserapporten legger opp til. Dette indikerer at advokatene til Kristiansund ikke har rett når de hevder at beslutningene i 2014 var basert på feilaktige prognoser. Kjersti Toppe synes tvert imot å mene at tallene fra 2014 er de mest korrekte.

Regjeringsadvokaten på sin side viser til at Idefaserapporten la opp til identisk innhold og størrelse uavhengig av lokalisering, og at økonomiske forhold derfor var beslutningsnøytrale. Kristiansunds advokater påpeker at ett styremedlem i HMR henviste til clustersamarbeid, og mente det ville være økonomisk gunstig for Hjelset. Eidsvik utredet aldri samarbeid mellom sykehusene, ei heller økonomiske effekter av dette. Helseminister Høie brukte imidlertid ikke dette momentet da han begrunnet valget av Hjelset.

Det er et tankekors at man i Kristiansund fester lit til tallet 1,5 milliarder, men synes å ha sterk mistro til de øvrige tallene i Konseptfaserapporten. De viser at merinvesteringen i et fellessykehus kontra fortsatt to sykehus er omkring 800 millioner, og at årlige driftsbesparelser er på 97 millioner. Dette gir en formidabel realavkastning på ca. 12% om levetiden for fellessykehuset er like lang som for sykehuset på Lundavang.

Regjeringsadvokaten nevnte også andre argumenter, bl.a. tilgjengelighet. Han viste til at Hjelset vil nå 10.000 flere pasienter, og at flere vil nå Hjelset på alle tidsintervaller med unntak av 0-15 minutter. Noen få vil få mer enn 150 minutters reisetid ved Hjelset enn ved Storbakken. Det viser bare at Hjelset også dekker flere pasienter med lange reisetider. Siden det er 10. 000 pasienter ved Storbakken i forhold til Hjelset det ikke er redegjort reisetider for, blir det vanskelig å anslå hvilken lokalisering som gir flest pasienter med lange reisetider til sitt nærmeste sykehus. Eksempelvis er det pasienter i Oppland som vil ha kortere tid til Hjelset enn Lillehammer, men lenger tid til Storbakken enn Lillehammer. Disse pasientene er utelatt fra analysene.

Det mest interessante her er imidlertid at regjeringsadvokaten henviser til tilgjengelighetsanalyser med tidsintervaller på 15 minutter. Før Eidsviks tid var det vanlig å benytte tidsintervaller på 20 minutter i tilgjengelighetsanalysene. Da Eidsvik bestilte nye analyser i 2012, ble det benyttet tidsintervaller på 30 minutter. Dermed ble det umulig å direkte sammenligne med de tidligere tilgjengelighetsanalysene.

Da Eidsvik enda en gang bestilte nye tilgjengelighetsanalyser i 2014, var lokaliseringsalternativene i hovedsak begrenset til minst 20 minutter unna bysentra, dvs. Hjelset og Storbakken. Eidsvik bestilte da tilgjengelighetsanalyser med tidsintervaller på 15 minutter. Dermed ville store deler av Molde falle utenfor det første tidsintervallet for Hjelset, men ikke i samme grad Kristiansund i forhold til Storbakken.

Men Eidsvik ble overivrig. Hun fastsatte også selv pasientgrunnlaget i disse nye tilgjengelighetsanalysene, slik at alle lokaliseringer dekket de samme pasientene. Forskjellen i pasientgrunnlag var derfor 0. Jeg påpekte den gang at dette var faglig helt meningsløst, pasientgrunnlaget utgjør de som ikke har kortere vei til nærmeste alternative sykehus, dvs. i Ålesund, Lillehammer og Trondheim.

Nye analyser måtte derfor utarbeides, men så vidt jeg vet ble dette gjort kun for ordinære reisetider. Det betyr at de eneste gyldige analysene for akutte tilfeller med ambulanse er fra 2012, som opererer med 30 minutters tidsintervaller. Disse analysene viser at Hjelset dominerer Storbakken i alle tidsintervaller. Dette tyder på at regjeringsadvokaten har gått i en av Eidsviks mange feller, han har benyttet reisetider fra 2014 for ordinære pasientreiser med privatbil, og ikke reisetider fra 2012 for akutte tilfeller med ambulanse.

Rasmus Rasmussen, Molde.

--------

Vil du skrive i På tråden?   Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg?   Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du   meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg   Nordvest Debatt på Twitter

Følg   Nordvest Debatt på Facebook